కీర్తనలు 80:1-19

  • మళ్లీ దయ చూపించమని ఇశ్రాయేలు కాపరిని వేడుకోవడం

    • “దేవా, మళ్లీ మామీద దయ చూపించు” (3)

    • ఇశ్రాయేలు దేవుని ద్రాక్షతీగ (8-15)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన; “లిల్లీ పువ్వులు” అనే రాగంలో పాడాలి. జ్ఞాపకం చేయడానికి. ఆసాపు+ కీర్తన. శ్రావ్యగీతం. 80  యోసేపును మందలా నడిపిస్తున్న+ఇశ్రాయేలు కాపరీ, విను. కెరూబుల పైన* సింహాసనంలో కూర్చున్న దేవా,+ప్రకాశించు.*   ఎఫ్రాయిము, బెన్యామీను, మనష్షేల ముందునీ బలాన్ని చూపించు;+వచ్చి మమ్మల్ని కాపాడు.+   దేవా, మళ్లీ మామీద దయ చూపించు;+మేము రక్షణ పొందేలా నీ ముఖకాంతిని మామీద ప్రకాశింపజేయి.+   సైన్యాలకు దేవుడివైన యెహోవా, ఎంతకాలం నీ ప్రజల ప్రార్థనలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటావు?*+   నువ్వు వాళ్లకు కన్నీళ్లను ఆహారంగా ఇస్తున్నావు,విస్తారమైన కన్నీళ్లను వాళ్లతో తాగిస్తున్నావు.   నువ్వు మా పొరుగువాళ్లు మా విషయంలో గొడవపడేలా చేశావు,మా శత్రువులు ఇష్టమొచ్చినట్టు మమ్మల్ని ఎగతాళి చేస్తూ ఉన్నారు.+   సైన్యాల దేవా, మళ్లీ మామీద దయ చూపించు;మేము రక్షణ పొందేలా నీ ముఖకాంతిని మామీద ప్రకాశింపజేయి.+   నువ్వు ఐగుప్తు నుండి ఒక ద్రాక్షతీగను+ బయల్దేరజేశావు. జనాల్ని వెళ్లగొట్టి వాళ్ల దేశంలో దాన్ని నాటావు.+   నువ్వు దాని కోసం ఒక స్థలం సిద్ధం చేశావు,అది బలంగా నాటుకొని, దేశమంతా విస్తరించింది.+ 10  దాని నీడ పర్వతాల్ని కప్పేసింది,దాని తీగలు దేవుని దేవదారు చెట్ల మీదికి ఎగబాకాయి. 11  దాని తీగలు సముద్రం వరకు,దాని రెమ్మలు నది* వరకు వ్యాపించాయి.+ 12  మరి, దారినపోయే వాళ్లంతా దాని పండ్లను తెంచుకునేలా+ద్రాక్షతోట చుట్టూ ఉన్న రాతిగోడల్ని నువ్వెందుకు పడగొట్టావు?+ 13  అడవి పందులు దాన్ని పాడుచేస్తున్నాయి,అడవి జంతువులు దాన్ని తినేస్తున్నాయి.+ 14  సైన్యాల దేవా, దయచేసి తిరిగి రా. పరలోకం నుండి కిందికి చూడు! ఈ ద్రాక్షతీగ బాగోగులు చూసుకో.+ 15  నీ కుడిచెయ్యి నాటిన తీగను,*+నీ కోసం నువ్వు బలపర్చిన కొమ్మను* పట్టించుకో.+ 16  దాన్ని నరికేసి, కాల్చేశారు.+ నువ్వు గద్దించినప్పుడు ప్రజలు నశించిపోతారు. 17  నీ కుడివైపున ఉన్న మనిషిని,నీ కోసం నువ్వు బలపర్చిన మనిషిని నీ చెయ్యి ఆదుకోవాలి.+ 18  అప్పుడు మేము నిన్ను విడిచివెళ్లం. మేము నీ పేరున ప్రార్థించేలా మమ్మల్ని ప్రాణాలతో ఉంచు. 19  సైన్యాలకు దేవుడివైన యెహోవా, మళ్లీ మామీద దయ చూపించు;మేము రక్షణ పొందేలా నీ ముఖకాంతిని మామీద ప్రకాశింపజేయి.+

అధస్సూచీలు

లేదా “మధ్య” అయ్యుంటుంది.
లేదా “నీ తేజస్సును వెల్లడిచేయి.”
అక్ష., “ప్రార్థనల మీద పొగలు కక్కుతావు?”
అంటే, యూఫ్రటీసు.
లేదా “ద్రాక్షతీగ ప్రధాన కాండాన్ని.”
అక్ష., “కుమారుణ్ణి.”