కీర్తనలు 142:1-7

  • హింసించేవాళ్ల నుండి కాపాడమని ప్రార్థన

    • “నేను ఎక్కడికీ పారిపోలేను” (4)

    • ‘నాకున్నదల్లా నువ్వే’ (5)

మాస్కిల్‌.* దావీదు కీర్తన. దావీదు గుహలో ఉన్నప్పటిది.+ ప్రార్థన. 142  నేను సహాయం కోసం యెహోవాకు మొరపెడుతున్నాను;+యెహోవా దయ కోసం వేడుకుంటున్నాను.   ఆయన ముందు నా ఆలోచనలు కుమ్మరిస్తున్నాను;ఆయన ముందు నా కష్టాలు చెప్పుకుంటున్నాను,+   నా బలం క్షీణించినప్పుడు నేను ఆయనకు మొరపెడుతున్నాను. అప్పుడు నువ్వు నా అడుగుల్ని గమనిస్తావు.+ నేను నడిచే దారిలోవాళ్లు నా కోసం చాటుగా ఉచ్చు పెడుతున్నారు.   నా కుడిచేతి వైపు చూడు,నా గురించి పట్టించుకునేవాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు.*+ నేను ఎక్కడికీ పారిపోలేను;+నా గురించి ఆలోచించేవాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు.   యెహోవా, సహాయం కోసం నేను నీకు మొరపెడుతున్నాను. “నువ్వే నా ఆశ్రయం,+సజీవుల దేశంలో నాకున్నది నువ్వొక్కడివే”* అని అంటున్నాను.   సహాయం కోసం నేను పెట్టే మొర ఆలకించు,నేను చాలా దీనస్థితిలో ఉన్నాను. నన్ను హింసించేవాళ్ల నుండి నన్ను కాపాడు,+వాళ్లు నాకంటే బలవంతులు.   నీ పేరును స్తుతించేలాచెరసాలలో నుండి నన్ను బయటికి తీసుకురా. నువ్వు నాతో దయగా వ్యవహరిస్తావు,అది చూసి నీతిమంతులు నా చుట్టూ చేరి సంతోషిస్తారు.

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “నన్ను ఎవ్వరూ గుర్తించట్లేదు.”
అక్ష., “నా వంతు నువ్వే.”