కీర్తనలు 114:1-8

  • ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలు విడుదల

    • సముద్రం పారిపోయింది (5)

    • పర్వతాలు పొట్టేళ్లలా గంతులు వేశాయి (6)

    • చెకుముకి రాయి నీటి ఊటగా మారింది (8)

114  ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తు నుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు,+యాకోబు ఇంటివాళ్లు వేరే భాష మాట్లాడే ప్రజల దగ్గర నుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు   యూదా ఆయన పవిత్రమైన స్థలం అయింది,ఇశ్రాయేలు ఆయన రాజ్యం అయింది.+   అది చూసి సముద్రం పారిపోయింది;+యొర్దాను నది వెనక్కి మళ్లింది.+   పర్వతాలు పొట్టేళ్లలా,కొండలు గొర్రెపిల్లల్లా గంతులు వేశాయి.+   సముద్రమా, నువ్వెందుకు పారిపోయావు?+ యొర్దానూ, నువ్వెందుకు వెనక్కి మళ్లావు?+   పర్వతాల్లారా, మీరెందుకు పొట్టేళ్లలా గంతులు వేశారు?కొండల్లారా, మీరెందుకు గొర్రెపిల్లల్లా గంతులు వేశారు?   భూమీ, ప్రభువును బట్టి,యాకోబు దేవుణ్ణి బట్టి వణుకు.+   ఆయన బండరాయిని జమ్ము మడుగుగా,చెకుముకి రాయిని నీటి ఊటలుగా మారుస్తాడు.+

అధస్సూచీలు