కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

కీర్తనలు పుస్తకం

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • రెండు భిన్నమైన మార్గాలు

   • దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని చదవడం వల్ల సంతోషం (2)

   • నీతిమంతులు ఫలించే చెట్టులా ఉంటారు (3)

   • దుష్టులు గాలికి కొట్టుకుపోయే పొట్టులా ఉంటారు (4)

 • 2

  • యెహోవా, ఆయన అభిషిక్తుడు

   • యెహోవా దేశాల్ని చూసి నవ్వుతాడు (4)

   • యెహోవా తన రాజును ఆసీనుణ్ణి చేశాడు (6)

   • కుమారుణ్ణి ఘనపర్చండి (12)

 • 3

  • ప్రమాదంలో కూడా దేవునిపై నమ్మకం

   • ‘ఎందుకు ఇంతమంది శత్రువులు?’ (1)

   • “యెహోవా, రక్షించేవాడివి నువ్వే” (8)

 • 4

  • దేవుని మీద నమ్మకంతో చేసిన ప్రార్థన

   • “కోపం వచ్చినా పాపం మాత్రం చేయకండి” (4)

   • ‘నేను ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను’ (8)

 • 5

  • యెహోవా నీతిమంతుల ఆశ్రయం

   • దేవునికి దుష్టత్వం అంటే అసహ్యం (4, 5)

   • “నన్ను నీ నీతి మార్గంలో నడిపించు” (8)

 • 6

  • అనుగ్రహం కోసం విన్నపం

   • చనిపోయినవాళ్లు దేవుణ్ణి స్తుతించరు (5)

   • అనుగ్రహం కోసం చేసే విన్నపాల్ని దేవుడు వింటాడు (9)

 • 7

  • యెహోవా నీతిగల న్యాయాధిపతి

   • ‘యెహోవా, నాకు తీర్పు తీర్చు’ (8)

 • 8

  • దేవుని మహిమ, మనిషికి ఇచ్చిన ఘనత

   • “నీ పేరు ఎంత ఘనమైనది!” (1, 9)

   • “మనిషి ఎంతటివాడు?” (4)

   • మనిషికి వైభవాన్ని కిరీటంగా పెట్టాడు (5)

 • 9

  • దేవుని అద్భుతమైన పనుల్ని ప్రకటించడం

   • యెహోవా సురక్షితమైన ఆశ్రయం (9)

   • దేవుని పేరు తెలుసుకోవడం అంటే ఆయనమీద నమ్మకముంచడం (10)

 • 10

  • యెహోవా నిస్సహాయులకు సహాయకుడు

   • దుష్టుడు గర్వంతో, “దేవుడు లేడు” అంటాడు (4)

   • నిస్సహాయుడు యెహోవా వైపు తిరుగుతాడు (14)

   • “యెహోవా యుగయుగాలూ రాజు” (16)

 • 11

  • యెహోవాను ఆశ్రయించడం

   • “యెహోవా తన పవిత్ర ఆలయంలో ఉన్నాడు” (4)

   • హింసను ప్రేమించేవాళ్లంటే దేవునికి అసహ్యం (5)

 • 12

  • యెహోవా చర్య తీసుకోవడానికి లేస్తాడు

   • దేవుని మాటలు స్వచ్ఛమైనవి (6)

 • 13

  • యెహోవా రక్షణ కోసం ఎదురుచూడడం

   • “యెహోవా, ఎంతకాలం?” (1, 2)

   • యెహోవా మెండుగా ఆశీర్వదిస్తాడు (6)

 • 14

  • మూర్ఖుడి వర్ణన

   • “యెహోవా లేడు” (1)

   • “మంచి చేసేవాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు” (3)

 • 15

  • యెహోవా గుడారంలో ఎవరు అతిథిగా ఉండగలరు?

   • అతను తన హృదయంలో సత్యం మాట్లాడతాడు (2)

   • లేనిపోనివి కల్పించి చెప్పడు (3)

   • నష్టం కలిగినా వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకుంటాడు (4)

 • 16

  • యెహోవా, దీవెనలకు మూలం

   • “యెహోవా నా వంతు” (5)

   • రాత్రివేళ నా ఆలోచనలు నన్ను సరిచేస్తాయి (7)

   • ‘యెహోవా నా కుడిపక్కన ఉన్నాడు’ (8)

   • “నువ్వు నన్ను సమాధిలో విడిచిపెట్టవు” (10)

 • 17

  • సంరక్షణ కోసం ప్రార్థన

   • “నువ్వు నా హృదయాన్ని పరిశీలించావు” (3)

   • “నీ రెక్కల నీడలో” (8)

 • 18

  • రక్షణను బట్టి దేవుణ్ణి స్తుతించడం

   • “యెహోవా నా శైలం” (2)

   • యెహోవా విశ్వసనీయులతో విశ్వస​నీయంగా ఉంటాడు (25)

   • దేవుని మార్గం పరిపూర్ణమైనది (30)

   • “నీ వినయం నన్ను గొప్పవాణ్ణి చేస్తుంది” (35)

 • 19

  • దేవుని సృష్టి, ధర్మశాస్త్రం సాక్ష్యమిస్తున్నాయి

   • “ఆకాశం దేవుని మహిమను చాటుతోంది” (1)

   • దేవుని పరిపూర్ణ ధర్మశాస్త్రం సేదదీర్పునిస్తుంది (7)

   • “తెలియక చేసిన పాపాలు” (12)

 • 20

  • దేవుని అభిషిక్త రాజుకు రక్షణ

   • కొందరు రథాల మీద, గుర్రాల మీద ఆధారపడతారు, ‘మనం మాత్రం యెహోవా పేరున మొరపెట్టుకుంటాం’ (7)

 • 21

  • యెహోవాపై నమ్మకముంచే రాజుకు దీవెనలు

   • రాజుకు దీర్ఘాయుష్షును ఇవ్వడం (4)

   • దేవుని శత్రువులు ఓడిపోతారు (8-12)

 • 22

  • కృంగిపోయిన స్థితి నుండి స్తుతించే స్థితికి

   • “నా దేవా, నన్నెందుకు విడిచిపెట్టావు?” (1)

   • “నా లోపలి వస్త్రం కోసం చీట్లు వేసుకుంటున్నారు” (18)

   • సమాజంలో దేవుణ్ణి స్తుతించడం (22, 25)

   • భూమంతా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తుంది (27)

 • 23

  • “యెహోవా నా కాపరి”

   • “నాకు ఏ లోటూ ఉండదు” (1)

   • “ఆయన నా ప్రాణాన్ని సేదదీరుస్తాడు” (3)

   • “నా గిన్నె పొంగిపొర్లుతుంది” (5)

 • 24

  • మహిమగల రాజు ద్వారాల గుండా ప్రవేశిస్తాడు

   • ‘భూమి యెహోవా సొంతం’ (1)

 • 25

  • నిర్దేశం, క్షమాపణ కోసం ప్రార్థన

   • “నీ త్రోవలు నాకు బోధించు” (4)

   • ‘యెహోవాతో దగ్గరి స్నేహం’ (14)

   • “నా పాపాలన్నీ క్షమించు” (18)

 • 26

  • యథార్థంగా నడవడం

   • “యెహోవా, నన్ను పరిశీలించు” (2)

   • చెడు సహవాసానికి దూరంగా ఉండడం (4, 5)

   • ‘నేను దేవుని బలిపీఠం చుట్టూ తిరుగుతాను’ (6)

 • 27

  • యెహోవా నా ప్రాణ దుర్గం

   • దేవుని ఆలయం పట్ల కృతజ్ఞతా భావం (4)

   • తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోకపోయినా యెహోవా పట్టించుకుంటాడు (10)

   • “యెహోవా కోసం కనిపెట్టుకొని ఉండండి” (14)

 • 28

  • కీర్తనకర్త ప్రార్థనను దేవుడు విన్నాడు

   • “యెహోవా నా బలం, నా డాలు” (7)

 • 29

  • యెహోవా శక్తివంతమైన స్వరం

   • పవిత్రమైన బట్టలు వేసుకుని ఆరాధించండి (2)

   • “మహిమగల దేవుడు ఉరుముతున్నాడు” (3)

   • యెహోవా తన ప్రజల్ని బలపరుస్తాడు (11)

 • 30

  • దుఃఖం సంతోషంగా మారింది

   • దేవుని అనుగ్రహం జీవితకాలం ఉంటుంది (5)

 • 31

  • యెహోవాను ఆశ్రయించడం

   • “నా ప్రాణాన్ని నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను” (5)

   • “యెహోవా, సత్యవంతుడివైన దేవా” (5)

   • దేవుని మంచితనం విస్తారమైనది (19)

 • 32

  • క్షమాపణ పొందినవాళ్లు సంతోషంగా ఉంటారు

   • “నా పాపాన్ని నీ దగ్గర ఒప్పుకున్నాను” (5)

   • దేవుడు నీకు లోతైన అవగాహనను ఇస్తాడు (8)

 • 33

  • సృష్టికర్తను స్తుతించడం

   • “ఆయనకు ఒక కొత్త పాట పాడండి” (3)

   • యెహోవా తన మాటతో, ఊపిరితో సృష్టిని చేశాడు (6)

   • యెహోవా ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటారు (12)

   • యెహోవా కళ్లు గమనిస్తూ ఉంటాయి (18)

 • 34

  • యెహోవా తన సేవకుల్ని కాపాడతాడు

   • “మనం కలిసి ఆయన పేరును ఘనపరుద్దాం” (3)

   • యెహోవా దూత కాపాడతాడు (7)

   • “యెహోవా మంచివాడని రుచిచూసి తెలుసుకోండి” (8)

   • ‘అతని ఎముకల్లో ఒక్కటి కూడా విరగలేదు’ (20)

 • 35

  • శత్రువుల నుండి కాపాడమని ప్రార్థన

   • శత్రువులు తరమబడతారు (5)

   • జన సమూహాల మధ్య దేవుణ్ణి స్తుతించడం (18)

   • కారణం లేకుండా ద్వేషించబడడం (19)

 • 36

  • దేవుని అమూల్యమైన విశ్వసనీయ ప్రేమ

   • దుష్టుడు దేవునికి భయపడడు (1)

   • దేవుడు జీవపు ఊట (9)

   • “నీ వెలుగు వల్లే మేము వెలుగు చూడగలుగుతున్నాం” (9)

 • 37

  • యెహోవా మీద నమ్మకముంచేవాళ్లు వర్ధిల్లుతారు

   • చెడ్డవాళ్లను చూసి బాధపడకు (1)

   • “యెహోవాను బట్టి అధికంగా సంతోషించు” (4)

   • “నీ మార్గాన్ని యెహోవాకు అప్పగించు” (5)

   • “సాత్వికులు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటారు” (11)

   • నీతిమంతులు భిక్షమెత్తరు (25)

   • నీతిమంతులు భూమ్మీద శాశ్వతంగా జీవిస్తారు (29)

 • 38

  • పశ్చాత్తాపపడిన వ్యక్తి బాధతో చేసిన ప్రార్థన

   • “బాధలో ఉన్నాను, తీవ్రంగా కృంగిపోయాను” (6)

   • తన కోసం కనిపెట్టుకునే వాళ్ల ప్రార్థన యెహోవా వింటాడు (15)

   • “నా పాపం నన్ను బాధించింది” (18)

 • 39

  • జీవితం చిన్నది

   • మనిషి కేవలం ఊపిరి లాంటివాడు (5, 11)

   • “నా కన్నీళ్లు నిర్లక్ష్యం చేయకు” (12)

 • 40

  • సాటిలేని దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం

   • దేవుని పనులు లెక్కలేనన్ని (5)

   • దేవునికి కావల్సింది బలులు కాదు (6)

   • “నీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం నాకు సంతోషం” (8)

 • 41

  • మంచం పట్టినప్పుడు చేసిన ప్రార్థన

   • అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నవాళ్లను దేవుడు ఆదుకుంటాడు (3)

   • దగ్గరి స్నేహితుడు నమ్మకద్రోహం చేశాడు (9)

 • 42

  • మహాగొప్ప రక్షకుడైన దేవుణ్ణి స్తుతించడం

   • జింక నీళ్ల కోసం ఆశపడినట్టు దేవుని కోసం ఆశపడడం (1, 2)

   • “నా ప్రాణం ఎందుకు కృంగిపోయింది?” (5, 11)

   • “దేవుని కోసం వేచివుంటాను” (5, 11)

 • 43

  • దేవుడు న్యాయమూర్తిగా రక్షిస్తాడు

   • ‘నీ వెలుగును, సత్యాన్ని పంపించు’ (3)

   • “నా ప్రాణం ఎందుకు కృంగిపోయింది?” (5)

   • “దేవుని కోసం వేచివుంటాను” (5)

 • 44

  • సహాయం కోసం ప్రార్థన

   • “మమ్మల్ని కాపాడింది నువ్వే” (7)

   • “వధించబోయే గొర్రెల్లా” (22)

   • “లేచి మాకు సహాయం చేయి!” (26)

 • 45

  • అభిషేకించబడిన రాజు పెళ్లి

   • దయగల మాటలు (2)

   • “యుగయుగాలు దేవుడే నీ సింహాసనం” (6)

   • రాజు పెళ్లికూతురి అందాన్ని ఎంతో కోరుకుంటాడు (11)

   • కుమారులు భూమంతటా అధిపతులుగా ఉంటారు (16)

 • 46

  • “దేవుడే మన ఆశ్రయం”

   • దేవుని అద్భుతమైన కార్యాలు (8)

   • దేవుడు భూవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు జరగకుండా చేస్తాడు (9)

 • 47

  • దేవుడు భూమంతటికీ రాజు

   • ‘యెహోవా సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టిస్తాడు’ (2)

   • దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి (6, 7)

 • 48

  • సీయోను, మహారాజు నగరం

   • భూమంతటికీ సంతోష కారణం (2)

   • నగరాన్ని, దాని బురుజుల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి (11-13)

 • 49

  • సంపదల్ని నమ్ముకోవడం తెలివితక్కువతనం

   • ఏ వ్యక్తీ ఇంకో వ్యక్తిని విడిపించలేడు (7, 8)

   • దేవుడు సమాధి నుండి విడిపిస్తాడు (15)

   • సంపదలు మరణం నుండి కాపాడలేవు (16, 17)

 • 50

  • దేవుడు విశ్వసనీయుడికి, దుష్టుడికి మధ్య తీర్పుతీరుస్తాడు

   • బలి ఆధారంగా దేవుని ఒప్పందం (5)

   • “న్యాయమూర్తి దేవుడే” (6)

   • జంతువులన్నీ దేవునివే (10, 11)

   • దుష్టుల సంగతి దేవుడు బయటపెడతాడు (16-21)

 • 51

  • పశ్చాత్తాపపడిన వ్యక్తి ప్రార్థన

   • పుట్టడమే దోషంతో పుట్టడం (5)

   • “నా పాపాన్ని శుద్ధి చేయి” (7)

   • “నాలో పవిత్ర హృదయాన్ని కలిగించు” (10)

   • నలిగిన హృదయం దేవునికి ఇష్టం (17)

 • 52

  • దేవుని విశ్వసనీయ ప్రేమ మీద నమ్మకముంచడం

   • చెడ్డపనుల గురించి గొప్పలు చెప్పుకునేవాళ్లకు హెచ్చరిక (1-5)

   • భక్తిహీనులు సంపదల్ని నమ్ముకుంటారు (7)

 • 53

  • మూర్ఖుల వర్ణన

   • “యెహోవా లేడు” (1)

   • “మంచి చేసేవాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు” (3)

 • 54

  • శత్రువుల మధ్య సహాయం కోసం ప్రార్థన

   • “దేవుడే నా సహాయకుడు” (4)

 • 55

  • స్నేహితుడు నమ్మకద్రోహం చేసినప్పుడు ప్రార్థన

   • దగ్గరి స్నేహితుడు దూషించాడు (12-14)

   • “నీ భారం యెహోవా మీద వేయి” (22)

 • 56

  • హింసించబడినప్పుడు ప్రార్థన

   • “నేను దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాను” (4)

   • “నా కన్నీళ్లను నీ తోలుసంచిలో ఉంచు” (8)

   • “మనిషి నన్నేమి చేయగలడు?” (4, 11)

 • 57

  • అనుగ్రహం కోసం విన్నపం

   • దేవుని రెక్కల కింద ఆశ్రయం (1)

   • శత్రువులు వాళ్ల వలలో వాళ్లే చిక్కుకున్నారు (6)

 • 58

  • భూమికి తీర్పు తీర్చే దేవుడు ఉన్నాడు

   • చెడ్డవాళ్లను శిక్షించమని ప్రార్థన (6-8)

 • 59

  • దేవుడు ఒక డాలు, ఆశ్రయం

   • ‘ద్రోహం చేసేవాళ్ల మీద కరుణ చూపించకు’ (5)

   • “నీ శక్తి గురించి పాడతాను” (16)

 • 60

  • దేవుడు శత్రువుల్ని ఓడిస్తాడు

   • రక్షణ కోసం మనుషుల మీద ఆశ పెట్టుకోవడం వృథా (11)

   • “దేవుణ్ణి బట్టి మేము బలం పొందుతాం” (12)

 • 61

  • దేవుడు, శత్రువుల నుండి కాపాడే బలమైన బురుజు

   • ‘నేను నీ గుడారంలో అతిథిగా ఉంటాను’ (4)

 • 62

  • నిజమైన రక్షణ దేవుని నుండే వస్తుంది

   • “దేవుని కోసం నా ప్రాణం మౌనంగా ఎదురుచూస్తోంది” (1, 5)

   • ‘దేవుని ముందు మీ హృదయాలు కుమ్మరించండి’ (8)

   • మనుషులు వట్టి ఊపిరి లాంటివాళ్లు (9)

   • సంపదను నమ్ముకోకండి (10)

 • 63

  • దేవుని కోసం తపించడం

   • “నీ విశ్వసనీయ ప్రేమ జీవం కంటే ఉత్తమం” (3)

   • ‘శ్రేష్ఠమైన వాటితో నా ప్రాణం తృప్తి పొందింది’ (5)

   • రాత్రివేళ దేవుని గురించి ధ్యానించడం (6)

   • ‘నేను దేవుణ్ణి అంటిపెట్టుకొని ఉంటాను’ (8)

 • 64

  • రహస్య పన్నాగాల నుండి కాపుదల

   • “దేవుడు వాళ్ల మీద బాణాలు వేస్తాడు” (7)

 • 65

  • భూమి పట్ల దేవుని శ్రద్ధ

   • “ప్రార్థనలు వినే దేవా” (2)

   • ‘నువ్వు ఎంచుకునే వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడు’ (4)

   • దేవుని అపారమైన మంచితనం (11)

 • 66

  • సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టించే దేవుని కార్యాలు

   • “వచ్చి, దేవుని పనులు చూడండి” (5)

   • “నా మొక్కుబళ్లు నీకు చెల్లిస్తాను” (13)

   • దేవుడు ప్రార్థనలు వింటాడు (18-20)

 • 67

  • భూమ్మీదున్న ప్రజలందరూ దేవునికి భయపడతారు

   • దేవుని మార్గం తెలుస్తుంది (2)

   • ‘దేశదేశాల ప్రజలు దేవుణ్ణి స్తుతించాలి’ (3, 5)

   • “దేవుడు మమ్మల్ని దీవిస్తాడు” (6, 7)

 • 68

  • ‘దేవుని శత్రువులు చెల్లాచెదురవ్వాలి’

   • “తండ్రిలేనివాళ్లకు తండ్రి” (5)

   • దేవుడు ఒంటరివాళ్లకు ఒక ఇల్లు ఇస్తాడు (6)

   • మంచివార్తను ప్రకటించే స్త్రీలు (11)

   • మనుషుల్ని కానుకలుగా తీసుకెళ్లావు (18)

   • ‘యెహోవా ప్రతీరోజు మన భారాలు మోస్తున్నాడు’ (19)

 • 69

  • రక్షించమని ప్రార్థన

   • “నీ మందిరం విషయంలో నాకున్న ఆసక్తి మండుతున్న అగ్నిలా ఉంది” (9)

   • “నాకు త్వరగా జవాబివ్వు” (17)

   • “పుల్లటి ద్రాక్షారసాన్ని ఇచ్చారు” (21)

 • 70

  • త్వరగా సహాయం చేయమని విన్నపం

   • “నా తరఫున త్వరగా చర్య తీసుకో” (5)

 • 71

  • వృద్ధుల నమ్మకం

   • చిన్నప్పటి నుండి దేవుణ్ణి నమ్ముకోవడం (5)

   • “నా బలం క్షీణించినప్పుడు” (9)

   • ‘చిన్నప్పటి నుండి దేవుడు నాకు బోధించాడు’ (17)

 • 72

  • దేవుని రాజు శాంతియుత పరిపాలన

   • “నీతిమంతులు వర్ధిల్లుతారు” (7)

   • సముద్రం నుండి సముద్రం వరకు ప్రజలు (8)

   • దౌర్జన్యం నుండి రక్షిస్తాడు (14)

   • భూమ్మీద సస్యసమృద్ధి (16)

   • దేవుని పేరు ఎప్పటికీ స్తుతించబడాలి (19)

 • 73

  • దైవభక్తి ఉన్న ఒకతను మళ్లీ సరిగ్గా ఆలోచించడం మొదలుపెడతాడు

   • “నా పాదాలు దాదాపు దారితప్పాయి” (2)

   • “రోజంతా నేను శ్రమ అనుభవించాను” (14)

   • ‘దేవుని పవిత్రమైన స్థలంలోకి అడుగుపెట్టే వరకు’ (17)

   • దుష్టులు జారుడు నేలమీదే ఉన్నారు (18)

   • దేవునికి దగ్గరవ్వడం మంచిది (28)

 • 74

  • తన ప్రజల్ని గుర్తుచేసుకోమని దేవునికి ప్రార్థన

   • దేవుని రక్షణ కార్యాలు గుర్తుచేసుకోవడం (12-17)

   • “శత్రువుల దూషణల్ని గుర్తుచేసుకో” (18)

 • 75

  • దేవుడు న్యాయంగా తీర్పుతీరుస్తాడు

   • దుష్టులు యెహోవా గిన్నెలోది తాగుతారు (8)

 • 76

  • సీయోను శత్రువులపై దేవుని విజయం

   • దేవుడు సాత్వికుల్ని కాపాడతాడు (9)

   • శత్రువుల గర్వాన్ని అణచివేస్తాడు (12)

 • 77

  • కష్టకాలంలో చేసిన ప్రార్థన

   • దేవుని కార్యాల్ని ధ్యానించడం (11, 12)

   • ‘దేవా, నీ అంత గొప్పవాళ్లు ఎవరు?’ (13)

 • 78

  • దేవుని శ్రద్ధ, ఇశ్రాయేలుకు విశ్వాసం లేకపోవడం

   • రాబోయే తరానికి చెప్పడం (2-8)

   • “వాళ్లు దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచలేదు” (22)

   • “ఆకాశ ధాన్యం” (24)

   • “ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుణ్ణి దుఃఖపెట్టారు” (41)

   • ఐగుప్తు నుండి వాగ్దాన దేశానికి (43-55)

   • ‘వాళ్లు దేవుణ్ణి పరీక్షిస్తూ వచ్చారు’ (56)

 • 79

  • దేశాలు దేవుని ప్రజల మీదికి వచ్చినప్పుడు చేసిన ప్రార్థన

   • “మమ్మల్ని ఎగతాళి చేస్తున్నారు” (4)

   • “నీ పేరును బట్టి మాకు సహాయం చేయి” (9)

   • ‘మా పొరుగువాళ్లకు ఏడురెట్లు ఎక్కువ శిక్ష విధించు’ (12)

 • 80

  • మళ్లీ దయ చూపించమని ఇశ్రాయేలు కాపరిని వేడుకోవడం

   • “దేవా, మళ్లీ మామీద దయ చూపించు” (3)

   • ఇశ్రాయేలు దేవుని ద్రాక్షతీగ (8-15)

 • 81

  • లోబడమని ప్రోత్సహించడం

   • అన్య దేవుళ్లను పూజించకూడదు (9)

   • ‘మీరు నా మాట వింటే ఎంత బావుంటుంది’ (13)

 • 82

  • నీతితో తీర్పు తీర్చమని పిలుపు

   • “దేవుళ్ల మధ్య” దేవుడు తీర్పు తీరుస్తున్నాడు (1)

   • ‘దీనుల్ని కాపాడండి’ (3)

   • “మీరు దేవుళ్లు” (6)

 • 83

  • శత్రువుల్ని బట్టి ప్రార్థన

   • “దేవా, నిశ్శబ్దంగా ఉండకు” (1)

   • శత్రువులు గిరగిర తిరిగే ముళ్లకొమ్మలా ఉన్నారు (13)

   • దేవుని పేరు యెహోవా (18)

 • 84

  • దేవుని గొప్ప గుడారం పట్ల ఇష్టం

   • ఒక లేవీయుడు పక్షిలా ఉండాలని కోరుకుంటాడు (3)

   • “నీ ప్రాంగణాల్లో ఒక్క రోజు” (10)

   • “దేవుడు సూర్యుడు, డాలు” (11)

 • 85

  • పునరుద్ధరించమని ప్రార్థన

   • దేవుడు తన విశ్వసనీయులకు శాంతిని ప్రకటిస్తాడు (8)

   • విశ్వసనీయ ప్రేమ, నమ్మకత్వం కలుసుకుంటాయి (10)

 • 86

  • యెహోవా లాంటి దేవుడు లేడు

   • యెహోవా క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు (5)

   • దేశాలన్నీ యెహోవాకు వంగి నమస్కారం చేస్తాయి (9)

   • “నీ మార్గాన్ని నాకు బోధించు” (11)

   • “నాకు ఏక హృదయం దయచేయి” (11)

 • 87

  • సీయోను సత్యదేవుని నగరం

   • సీయోనులో పుట్టినవాళ్లు (4-6)

 • 88

  • మరణం నుండి కాపాడమని ప్రార్థన

   • “సమాధి అంచున ఉన్నాను” (3)

   • ‘ప్రతీ ఉదయం నీకు ప్రార్థిస్తాను’ (13)

 • 89

  • యెహోవా విశ్వసనీయ ప్రేమ గురించి పాడడం

   • దావీదుతో ఒప్పందం (3)

   • దావీదు సంతానం ఎప్పటికీ ఉంటుంది (4)

   • దేవుని అభిషిక్తుడు ఆయన్ని “తండ్రి” అని పిలుస్తాడు (26)

   • దావీదు ఒప్పందం ఖచ్చితమైనది (34-37)

   • మనిషి సమాధి నుండి తప్పించుకోలేడు (48)

 • 90

  • దేవుడు నిత్యుడు, మనిషి కొద్దికాలమే జీవిస్తాడు

   • వెయ్యి సంవత్సరాలు నిన్నలా (4)

   • మనిషి 70-80 ఏళ్లు బ్రతుకుతాడు (10)

   • “మా రోజులు లెక్కపెట్టడం మాకు నేర్పించు” (12)

 • 91

  • దేవుని రహస్య స్థలంలో కాపుదల

   • వేటగాడి ఉరిలో నుండి రక్షించబడ్డాడు (3)

   • దేవుని రెక్కల కింద ఆశ్రయం (4)

   • వేలమంది పడినా సురక్షితంగా ఉండడం (7)

   • కాపాడమని దూతలకు ఆజ్ఞ (11)

 • 92

  • యెహోవా శాశ్వతంగా హెచ్చించబడ్డాడు

   • ఆయన గొప్ప పనులు, లోతైన ఆలోచనలు (5)

   • ‘నీతిమంతులు చెట్టులా వర్ధిల్లుతారు’ (12)

   • వృద్ధులు ఫలిస్తూ ఉంటారు (14)

 • 93

  • యెహోవా పరిపాలనా వైభవం

   • “యెహోవా రాజయ్యాడు!” (1)

   • ‘నీ జ్ఞాపికలు నమ్మదగినవి’ (5)

 • 94

  • ప్రతీకారం తీర్చుకోమని దేవునికి ప్రార్థన

   • ‘దుష్టులు ఎంతకాలం ఉంటారు?’ (3)

   • యెహోవా సరిదిద్దితే సంతోషంగా ఉంటారు (12)

   • దేవుడు తన ప్రజల్ని విడిచిపెట్టడు (14)

   • “చట్టం పేరుతో సమస్యలు సృష్టించడం” (20)

 • 95

  • విధేయతతో సత్యారాధన

   • “ఈ రోజు మీరు ఆయన స్వరాన్ని వింటే” (7)

   • “మీ హృదయాల్ని కఠినపర్చుకోకండి” (8)

   • “వీళ్లు నా విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించరు” (11)

 • 96

  • “యెహోవాకు ఒక కొత్త పాట పాడండి”

   • యెహోవా అత్యంత స్తుతిపాత్రుడు (4)

   • దేశదేశాల ప్రజల దేవుళ్లు వ్యర్థమైన దేవుళ్లు (5)

   • పవిత్రమైన బట్టలు వేసుకుని ఆరాధించండి (9)

 • 97

  • యెహోవా ఇతర దేవుళ్ల కన్నా హెచ్చించబడ్డాడు

   • “యెహోవా రాజయ్యాడు!” (1)

   • యెహోవాను ప్రేమించండి, చెడును అసహ్యించుకోండి (10)

   • నీతిమంతులకు వెలుగు (11)

 • 98

  • యెహోవా రక్షకుడు, నీతిగల న్యాయమూర్తి

   • యెహోవా రక్షణ వెల్లడైంది (2, 3)

 • 99

  • యెహోవా పవిత్రుడైన రాజు

   • కెరూబుల పైన సింహాసనంలో కూర్చొని ఉన్నాడు (1)

   • క్షమించే, శిక్షించే దేవుడు (8)

 • 100

  • సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం

   • “సంతోషంతో యెహోవాను సేవించండి” (2)

   • ‘దేవుడే మనల్ని చేశాడు’ (3)

 • 101

  • యథార్థంగా నడుచుకునే పరిపాలకుడు

   • ‘గర్వపు చూపును నేను సహించను’ (5)

   • ‘నమ్మకమైనవాళ్ల మీద దృష్టి నిలుపుతాను’ (6)

 • 102

  • కష్టాల వల్ల కృంగిపోయిన వ్యక్తి ప్రార్థన

   • “ఒంటరి పక్షిలా ఉన్నాను” (7)

   • “నా రోజులు కనుమరుగౌతున్న నీడలా ఉన్నాయి” (11)

   • “యెహోవా సీయోనును మళ్లీ నిర్మిస్తాడు” (16)

   • యెహోవా ఎప్పటికీ ఉంటాడు (26, 27)

 • 103

  • “నా ప్రాణమా, యెహోవాను స్తుతించు”

   • దేవుడు మన అపరాధాల్ని దూరంగా ఉంచుతాడు (12)

   • దేవుడు తండ్రిలా కరుణ చూపిస్తాడు (13)

   • మనం మట్టివాళ్లమని దేవుడు గుర్తుచేసుకుంటాడు (14)

   • యెహోవా సింహాసనం, రాజరికం (19)

   • దేవదూతలు దేవుని మాట నెరవేరుస్తారు (20)

 • 104

  • సృష్టిలోని అద్భుతాల్ని బట్టి దేవుణ్ణి స్తుతించడం

   • భూమి ఎప్పటికీ ఉంటుంది (5)

   • మనిషి కోసం ద్రాక్షారసం, ఆహారం (15)

   • “నీ పనులు అసంఖ్యాకం!” (24)

   • ‘ఊపిరి తీసేసినప్పుడు అవి చనిపోతాయి’ (29)

 • 105

  • తన ప్రజల పట్ల యెహోవా నమ్మకమైన కార్యాలు

   • దేవుడు తన ఒప్పందాన్ని గుర్తుంచుకుంటాడు (8-10)

   • “నా అభిషిక్తుల్ని ముట్టకండి” (15)

   • బానిసగా ఉన్న యోసేపును దేవుడు ఉపయోగించుకున్నాడు (17-22)

   • ఐగుప్తులో దేవుని అద్భుతాలు (23-36)

   • ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలు విడుదల (37-39)

   • అబ్రాహాముకు చేసిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు గుర్తుచేసుకున్నాడు (42)

 • 106

  • ఇశ్రాయేలీయులకు కృతజ్ఞత లేదు

   • వాళ్లు దేవుని పనుల్ని ఇట్టే మర్చిపోయారు (13)

   • దేవుని మహిమను ఎద్దు రూపానికి మార్చారు (19, 20)

   • దేవుని వాగ్దానం మీద వాళ్లకు విశ్వాసం లేదు (24)

   • బయలును పూజించడం మొదలుపెట్టారు (28)

   • పిల్లల్ని చెడ్డదూతలకు బలిగా అర్పించారు (37)

 • 107

  • దేవుని అద్భుతమైన పనుల్ని బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి

   • ఆయన వాళ్లను సరైన దారిలో నడిపించాడు (7)

   • ఆకలితో, దాహంతో ఉన్నవాళ్లను తృప్తిపర్చాడు (9)

   • వాళ్లను చీకట్లో నుండి బయటికి తీసుకొచ్చాడు (14)

   • తన ఆజ్ఞతో వాళ్లను బాగుచేశాడు (20)

   • ఆయన పేదవాళ్లను అణచివేత నుండి కాపాడతాడు (41)

 • 108

  • శత్రువులపై విజయం కోసం ప్రార్థన

   • రక్షణ కోసం మనుషుల మీద ఆశపెట్టుకోవడం వృథా (12)

   • “దేవుణ్ణి బట్టి మేము బలం పొందుతాం” (13)

 • 109

  • కృంగిపోయిన వ్యక్తి ప్రార్థన

   • ‘అతని స్థానం వేరే వ్యక్తి తీసుకోవాలి’ (8)

   • దేవుడు పేదవాడి కుడిపక్కన నిలబడతాడు (31)

 • 110

  • మెల్కీసెదెకు లాంటి రాజు, యాజకుడు

   • ‘నీ శత్రువుల మధ్య పరిపాలించు’ (2)

   • ఇష్టపూర్వకంగా వచ్చే యౌవనులు మంచు బిందువులు (3)

 • 111

  • యెహోవా గొప్ప పనుల్ని బట్టి ఆయన్ని స్తుతించండి

   • దేవుని పేరు పవిత్రమైనది, సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టిస్తుంది (9)

   • యెహోవా మీదుండే భయమే తెలివి (10)

 • 112

  • నీతిమంతుడు యెహోవాకు భయపడతాడు

   • ఉదారంగా అప్పిచ్చే వ్యక్తి వర్ధిల్లుతాడు (5)

   • “నీతిమంతులు ఎప్పటికీ గుర్తుచేసుకోబడతారు” (6)

   • ఉదార స్వభావులు పేదవాళ్లకు ఇస్తారు (9)

 • 113

  • ఉన్నత స్థలంలో నివసించే దేవుడు దీనుల్ని పైకి లేపుతాడు

   • యెహోవా పేరు సదాకాలం స్తుతించబడాలి (2)

   • దేవుడు వంగి చూస్తాడు (6)

 • 114

  • ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలు విడుదల

   • సముద్రం పారిపోయింది (5)

   • పర్వతాలు పొట్టేళ్లలా గంతులు వేశాయి (6)

   • చెకుముకి రాయి నీటి ఊటగా మారింది (8)

 • 115

  • దేవునికి మాత్రమే మహిమ చెల్లించాలి

   • ప్రాణంలేని విగ్రహాలు (4-8)

   • భూమిని మనుషులకు ఇచ్చాడు (16)

   • ‘చనిపోయినవాళ్లు యెహోవాను స్తుతించరు’ (17)

 • 116

  • కృతజ్ఞతా పాట

   • ‘నేను యెహోవాకు ఏమి ఇవ్వను?’ (12)

   • ‘రక్షణ పాత్ర పట్టుకుంటాను’ (13)

   • “యెహోవాకు నా మొక్కుబళ్లు చెల్లిస్తాను” (14, 18)

   • విశ్వసనీయుల మరణం అమూల్యమైనది (15)

 • 117

  • యెహోవాను స్తుతించమని అన్ని దేశాలకు పిలుపు

   • దేవుని విశ్వసనీయ ప్రేమ గొప్పది (2)

 • 118

  • విజయాన్ని ఇచ్చినందుకు యెహోవాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం

   • ‘నేను యెహోవాకు మొరపెట్టాను, ఆయన జవాబిచ్చాడు’ (5)

   • “యెహోవా నా పక్షాన ఉన్నాడు” (6, 7)

   • వద్దనుకున్న రాయి ముఖ్యమైన మూలరాయి అవుతుంది (22)

   • “యెహోవా పేరున వస్తున్న వ్యక్తి” (26)

 • 119

  • దేవుని అమూల్య వాక్యం పట్ల కృతజ్ఞత

   • ‘యౌవనులు తమ మార్గాన్ని ఎలా పవిత్రంగా ఉంచుకోగలరు?’ (9)

   • “నీ జ్ఞాపికలంటే నాకు చాలా ఇష్టం” (24)

   • “నీ మాట మీదే నేను ఆశపెట్టుకున్నాను” (74, 81, 114)

   • “నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను!” (97)

   • “నా బోధకులందరి కన్నా నాకు ఎక్కువ అవగాహన ఉంది” (99)

   • “నీ వాక్యం నా పాదానికి దీపం” (105)

   • “నీ వాక్య సారం సత్యం” (160)

   • దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించేవాళ్లకు శాంతి (165)

 • 120

  • శాంతి కోసం ఒక పరదేశి తపన

   • “మోసం చేసే నాలుక నుండి నన్ను కాపాడు” (2)

   • “నేను శాంతిని కోరుకుంటున్నాను” (7)

 • 121

  • యెహోవా తన ప్రజల్ని సంరక్షిస్తాడు

   • “యెహోవా నుండే నాకు సహాయం వస్తుంది” (2)

   • యెహోవా అస్సలు నిద్రపోడు (3, 4)

 • 122

  • యెరూషలేము శాంతి కోసం ప్రార్థన

   • యెహోవా మందిరానికి వెళ్లే సంతోషం (1)

   • ఒక్కటిగా జత చేయబడిన నగరం (3)

 • 123

  • దయ కోసం యెహోవా వైపు చూడడం

   • ‘దాసుల్లా యెహోవా వైపు చూస్తున్నాం’ (2)

   • ‘మేం పడాల్సినన్ని అవమానాలు పడ్డాం’ (3)

 • 124

  • “యెహోవా మనతో పాటు లేకపోయుంటే”

   • తెగిపోయిన ఉచ్చు నుండి పారిపోవడం (7)

   • ‘యెహోవా పేరునే మనకు సహాయం దొరుకుతుంది’ (8)

 • 125

  • యెహోవా తన ప్రజల్ని రక్షిస్తాడు

   • “యెరూషలేము చుట్టూ పర్వతాలు ఉన్నట్టు” (2)

   • “ఇశ్రాయేలు మీద శాంతి ఉండాలి” (5)

 • 126

  • సీయోను ప్రజలు సంతోషంగా తిరిగిరావడం

   • ‘యెహోవా గొప్ప పనులు చేశాడు’ (3)

   • ఏడ్పు పోయి సంతోషం (5, 6)

 • 127

  • దేవుడు లేకపోతే అంతా వృథా

   • “యెహోవా ఇల్లు కట్టించకపోతే” (1)

   • పిల్లలు దేవుడిచ్చే బహుమానం (3)

 • 128

  • యెహోవాకు భయపడితే సంతోషం

   • భార్య ఫలించే ద్రాక్షతీగ (3)

   • “యెరూషలేము వర్ధిల్లడం నువ్వు చూడాలి” (5)

 • 129

  • దాడికి గురైనా ఓడిపోలేదు

   • సీయోనును ద్వేషించేవాళ్లు అవమానాలపాలు అవుతారు (5)

 • 130

  • “తీవ్రమైన నిరాశలో ఉండి నీకు ప్రార్థిస్తున్నాను”

   • “నువ్వు తప్పుల్ని గమనిస్తూ ఉంటే” (3)

   • యెహోవా దగ్గర నిజమైన క్షమాపణ దొరుకుతుంది (4)

   • “ఆత్రంగా నా ప్రాణం యెహోవా కోసం ఎదురుచూస్తోంది” (6)

 • 131

  • పాలు మానేసిన పిల్లాడిలా సంతృప్తిగా ఉండడం

   • గొప్పగొప్ప వాటి కోసం పాకులాడలేదు (1)

 • 132

  • దావీదును, సీయోనును ఎంచుకోవడం

   • “నీ అభిషిక్తుణ్ణి తిరస్కరించకు” (10)

   • సీయోను యాజకులకు రక్షణను వస్త్రంలా తొడగడం (16)

 • 133

  • ఐక్యంగా కలిసిమెలిసి జీవించడం

   • అహరోను తలమీద పోయబడిన తైలంలా (2)

   • హెర్మోను మంచులా (3)

 • 134

  • రాత్రివేళ దేవుణ్ణి స్తుతించడం

   • “పవిత్రతతో మీ చేతులెత్తి” (2)

 • 135

  • యెహోవా గొప్పతనాన్ని బట్టి ఆయన్ని స్తుతించండి

   • ఐగుప్తుకు వ్యతిరేకంగా సూచనలు, అద్భుతాలు (8, 9)

   • “నీ పేరు ఎప్పటికీ నిలిచివుంటుంది” (13)

   • ప్రాణంలేని విగ్రహాలు (15-18)

 • 136

  • యెహోవా విశ్వసనీయ ప్రేమ ఎప్పటికీ ఉంటుంది

   • ఆకాశాన్ని, భూమిని నైపుణ్యంతో చేశాడు (5, 6)

   • ఫరో ఎర్రసముద్రంలో చనిపోయాడు (15)

   • దీనస్థితిలో ఉన్నవాళ్లను దేవుడు గుర్తుచేసుకుంటాడు (23)

   • ప్రతీ ప్రాణికి ఆహారం (25)

 • 137

  • బబులోను నదుల పక్కన

   • సీయోను పాటల్లో దేన్నీ పాడలేదు (3, 4)

   • బబులోను నాశనమౌతుంది (8)

 • 138

  • దేవుడు ఉన్నతుడైనా పట్టించుకుంటాడు

   • ‘నా ప్రార్థనకు జవాబిచ్చావు’ (3)

   • ‘అపాయంలో ఉన్నా నన్ను కాపాడతావు’ (7)

 • 139

  • దేవునికి తన సేవకులు బాగా తెలుసు

   • దేవుని పవిత్రశక్తి నుండి తప్పించుకోలేం (7)

   • “నేను అద్భుతంగా చేయబడ్డాను” (14)

   • ‘నేను పిండంగా ఉన్నప్పుడే నన్ను చూశావు’ (16)

   • “శాశ్వత మార్గంలో నన్ను నడిపించు” (24)

 • 140

  • యెహోవా బలమైన రక్షకుడు

   • చెడ్డవాళ్లు పాముల్లాంటి వాళ్లు (3)

   • దౌర్జన్యం చేసేవాళ్లు నాశనమౌతారు (11)

 • 141

  • రక్షించమని ప్రార్థన

   • ‘నా ప్రార్థన ధూపంలా ఉండాలి’ (2)

   • నీతిమంతుడి గద్దింపు తైలం లాంటిది (5)

   • దుష్టులు తమ వలల్లో తామే చిక్కుకుంటారు (10)

 • 142

  • హింసించేవాళ్ల నుండి కాపాడమని ప్రార్థన

   • “నేను ఎక్కడికీ పారిపోలేను” (4)

   • ‘నాకున్నదల్లా నువ్వే’ (5)

 • 143

  • ఎండిన భూమిలా దేవుని కోసం తపించడం

   • ‘నీ కార్యాల్ని ధ్యానిస్తున్నాను’ (5)

   • “నీ ఇష్టాన్ని చేయడం నాకు నేర్పించు” (10)

   • ‘నీ పవిత్రశక్తి మంచిది, అది నన్ను నడిపించాలి’ (10)

 • 144

  • విజయం కోసం ప్రార్థన

   • ‘మనిషి ఏపాటివాడు?’ (3)

   • ‘శత్రువులు చెదరగొట్టబడాలి’ (6)

   • యెహోవా ప్రజలు ధన్యులు (15)

 • 145

  • గొప్ప రాజైన దేవుణ్ణి స్తుతించడం

   • ‘దేవుని గొప్పతనాన్ని నేను చాటిచెప్తాను’ (6)

   • “యెహోవా అందరికీ మంచి చేస్తాడు” (9)

   • “నీ విశ్వసనీయులు నిన్ను స్తుతిస్తారు” (10)

   • దేవుని శాశ్వత రాజరికం (13)

   • దేవుని చెయ్యి ప్రతీ జీవిని తృప్తిపరుస్తుంది (16)

 • 146

  • దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి, మనుషుల్ని కాదు

   • మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఆలోచనలు నశించిపోతాయి (4)

   • కృంగిపోయిన వాళ్లను దేవుడు పైకి లేపుతాడు (8)

 • 147

  • దేవుని ప్రేమగల, శక్తివంతమైన పనుల్ని స్తుతించడం

   • విరిగిన హృదయంగల వాళ్లను ఆయన బాగుచేస్తాడు (3)

   • నక్షత్రాలన్నిటినీ పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు (4)

   • ఆయన మంచును ఉన్నిలా పంపుతున్నాడు (16)

 • 148

  • సృష్టంతా యెహోవాను స్తుతించాలి

   • “ఆయన దూతలారా, మీరంతా ఆయన్ని స్తుతించండి” (2)

   • ‘సూర్యచంద్రులారా, తారలారా, ఆయన్ని స్తుతించండి’ (3)

   • యౌవనులు, వృద్ధులు దేవుణ్ణి స్తుతించాలి (12, 13)

 • 149

  • దేవుని విజయాన్ని స్తుతించే పాట

   • దేవుడు తన ప్రజల్ని బట్టి సంతోషిస్తాడు (4)

   • ఘనత దేవుని విశ్వసనీయులకు చెందుతుంది (9)

 • 150

  • ఊపిరి తీసుకునే ప్రతీ ప్రాణి యెహోవాను స్తుతించాలి

   • హల్లెలూయా! (1, 6)