ఎజ్రా 3:1-13

  • బలిపీఠం కట్టి, బలులు అర్పించారు (1-7)

  • ఆలయాన్ని తిరిగికట్టే పని మొదలవడం (8, 9)

  • ఆలయ పునాది వేయబడింది (10-13)

3  ఏడో నెల+ మొదలయ్యాక ఇశ్రాయేలీయులు* తమ నగరాల్లో ఉన్నారు; వాళ్లు ఒకే మనస్సుతో యెరూషలేములో సమావేశమయ్యారు.  యెహోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ,+ అతని తోటి యాజకులు, షయల్తీయేలు+ కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలు,+ అతని సహోదరులు లేచి సత్యదేవుని సేవకుడైన మోషే ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడినట్టు దహనబలులు అర్పించడానికి ఇశ్రాయేలు దేవుని బలిపీఠం కట్టారు.+  వాళ్లు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ​ప్రజలకు భయపడినా,+ బలిపీఠాన్ని అది ఒకప్పుడు ఉన్న చోటనే నిలిపారు. వాళ్లు దాని మీద యెహో​వాకు దహనబలులు అర్పించడం మొదలుపె​ట్టారు. ఉదయం, సాయంకాలం అర్పించాల్సిన దహనబలులు+ అర్పించడం మొదలుపెట్టారు.  అప్పుడు వాళ్లు ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడినట్టు పర్ణశాలల* పండుగను జరుపుకున్నారు,+ లెక్క ప్రకారం ఒక్కోరోజు అర్పించాల్సిన దహన​బలుల్ని,+ ఏ రోజుకు ఆ రోజు అర్పించారు.  ఆ తర్వాత వాళ్లు రోజూ అర్పించే దహనబలుల్ని,+ అమావాస్య రోజుల్లో అర్పించే అర్పణల్ని,+ యెహోవా ప్రతిష్ఠిత పండుగ కాలాలన్నిటిలో అర్పించే అర్పణల్ని+ అర్పించారు. ఇంకా యెహోవాకు ఇష్టపూర్వకంగా ఇచ్చిన వాళ్లందరి స్వేచ్ఛార్పణల్ని+ కూడా అర్పించారు.  ఏడో నెల+ మొదటి రోజు నుండి వాళ్లు యెహోవాకు దహనబలులు అర్పించడం మొదలుపెట్టారు. అయితే యెహోవా ఆలయ పునాది ఇంకా వేయ​బడలేదు.  వాళ్లు రాళ్లు కొట్టేవాళ్లకు,+ నైపుణ్యంగల పనివాళ్లకు+ డబ్బులిచ్చారు. అంతేకాదు, పారసీక రాజైన కోరెషు తమకు ఇచ్చిన అనుమతి ప్రకారం,+ లెబానోను నుండి యొప్పే వరకు సముద్రం మీదుగా దేవదారు మ్రానుల్ని తీసుకురావడానికి+ సీదోనీయులకు, తూరువాళ్లకు ఆహారాన్ని, పానీయాన్ని, నూనెను ఇచ్చారు.  వాళ్లు యెరూషలేములోని సత్యదేవుని మందిరానికి వచ్చిన తర్వాత రెండో సంవత్సరం, రెండో నెలలో షయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలు, యెహోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ, వాళ్ల మిగతా ​సహోదరులు, యాజకులు, లేవీయులు, అలాగే చెర నుండి యెరూషలేముకు వచ్చిన వాళ్లందరూ+ పనిని మొదలుపెట్టారు; వాళ్లు యెహోవా మందిర పని మీద పర్యవేక్షకులుగా సేవచేయడానికి 20 సంవ​త్సరాలు అంతకన్నా ఎక్కువ ​వయసున్న ​లేవీయుల్ని నియమించారు.  కాబట్టి యూదా ​కుమారులైన యేషూవ, కద్మీ​యేలు, యేషూవ కుమారులు, అతని సహోదరులు, ​కద్మీయేలు కుమారులు, అలాగే లేవీయులైన హేనాదాదు వంశ​స్థులు,+ వాళ్ల కుమారులు, వాళ్ల బంధువులు సత్యదేవుని మందిరంలో పని​చేసేవాళ్లను పర్యవేక్షించారు. 10  కట్టేవాళ్లు యెహోవా ఆలయ పునాదిని వేసినప్పుడు,+ ఆలయ వస్త్రాలు వేసుకున్న యాజకులు బాకాలు+ పట్టుకుని, లేవీయులైన ఆసాపు కుమారులు తాళాల్ని పట్టుకుని ఇశ్రాయేలు రాజైన దావీదు నిర్దేశం ప్రకారం+ యెహోవాను స్తుతించడానికి లేచి నిలబడ్డారు. 11  వాళ్లు ఒకరి తర్వాత ఒకరు యెహోవాను స్తుతిస్తూ ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ వంతులవారీగా ఇలా పాడడం+ మొదలుపెట్టారు: “ఎందుకంటే, ఆయన మంచివాడు; ఇశ్రాయేలు మీద ఆయన విశ్వసనీయ ప్రేమ ఎప్పటికీ ఉంటుంది.”+ తర్వాత ప్రజలందరూ యెహోవా మందిర పునాది వేయబడినందుకు బిగ్గరగా యెహోవాను స్తుతించారు. 12  పాత మందిరాన్ని చూసిన వృద్ధులు,+ అంటే చాలామంది యాజకులు, లేవీయులు, పూర్వీకుల కుటుంబాల పెద్దలు ఆ మందిర పునాది వేయబడుతుండడం చూసినప్పుడు పెద్దగా ఏడ్చారు; అదే సమయంలో చాలామంది ఇతరులు సంతోషంతో గట్టిగా కేకలు వేశారు.+ 13  ప్రజలు చాలా గట్టిగా అరుస్తుండడంతో ఆ అరుపులు చాలా దూరం వరకు వినిపించాయి. కాబట్టి ఎవరు ​సంతోషంతో కేకలు వేస్తున్నారో, ఎవరు ఏడుస్తున్నారో ప్రజలకు అర్థం కాలేదు.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “ఇశ్రాయేలు కుమారులు.”
లేదా “తాత్కాలిక ఆశ్రయాల.”