కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

ఎజ్రా పుస్తకం

అధ్యాయాలు

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

విషయసూచిక

 • 1

  • ఆలయాన్ని తిరిగి కట్టమని కోరెషు రాజు ఆజ్ఞ (1-4)

  • బబులోను నుండి బందీలు తిరిగిరావడానికి ఏర్పాట్లు (5-11)

 • 2

  • తిరిగొచ్చిన బందీల జాబితా (1-67)

   • ఆలయ సేవకులు (43-54)

   • సొలొమోను సేవకుల వంశస్థులు (55-57)

  • ఆలయం కోసం స్వేచ్ఛార్పణలు (68-70)

 • 3

  • బలిపీఠం కట్టి, బలులు అర్పించారు (1-7)

  • ఆలయాన్ని తిరిగికట్టే పని మొదలవడం (8, 9)

  • ఆలయ పునాది వేయబడింది (10-13)

 • 4

  • ఆలయాన్ని తిరిగికట్టే పనికి వ్యతిరేకత (1-6)

  • శత్రువులు అర్తహషస్త రాజుకు ఫిర్యాదు చేయడం (7-16)

  • అర్తహషస్త జవాబు (17-22)

  • ఆలయ నిర్మాణం ఆగిపోయింది (23, 24)

 • 5

  • యూదులు ఆలయ నిర్మాణాన్ని తిరిగి మొదలుపెట్టారు (1-5)

  • దర్యావేషు రాజుకు తత్తెనై ఉత్తరం (6-17)

 • 6

  • దర్యావేషు వెదికించి, ఆజ్ఞ జారీ చేయడం (1-12)

  • ఆలయ నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేసి, ప్రతిష్ఠించడం (13-18)

  • పస్కాను ఆచరించడం (19-22)

 • 7

  • ఎజ్రా యెరూషలేముకు వచ్చాడు (1-10)

  • ఎజ్రాకు అర్తహషస్త ఉత్తరం (11-26)

  • ఎజ్రా యెహోవాను స్తుతించడం (27, 28)

 • 8

  • ఎజ్రాతోపాటు బయల్దేరిన వాళ్ల జాబితా (1-14)

  • ప్రయాణ ఏర్పాట్లు (15-30)

  • బబులోను నుండి బయల్దేరి, యెరూషలేముకు చేరుకోవడం (31-36)

 • 9

  • ఇశ్రాయేలీయులు అన్యుల్ని పెళ్లి ​చేసుకున్నారు (1-4)

  • పాపాలు ఒప్పుకుంటూ ఎజ్రా ప్రార్థించడం (5-15)

 • 10

  • విదేశీ భార్యల్ని పంపించేయమని ఒప్పందం (1-14)

  • విదేశీ భార్యల్ని పంపించేశారు (15-44)