ఆదికాండం 46:1-34

  • యాకోబు, అతని ఇంటివాళ్లు ఐగుప్తుకు తరలివెళ్లడం (1-7)

  • ఐగుప్తుకు తరలివెళ్లిన వాళ్ల పేర్లు (8-27)

  • గోషెనులో యోసేపు యాకోబును ​కలవడం (28-34)

46  ఇశ్రాయేలు తనకున్న వాటన్నిటినీ* తీసుకొని బయల్దేరాడు. అతను బెయేర్షెబాకు+ చేరుకున్నప్పుడు, తన తండ్రి ఇస్సాకు ఆరాధించిన దేవునికి+ బలులు అర్పించాడు.  రాత్రిపూట దేవుడు ఒక దర్శనంలో ఇశ్రాయేలుతో మాట్లాడుతూ, “యాకోబూ, యాకోబూ!” అని పిలిచాడు. దానికి అతను, “చెప్పు ప్రభువా!” అన్నాడు.  అప్పుడు దేవుడు ఇలా అన్నాడు: “నేను సత్యదేవుణ్ణి, నీ తండ్రికి దేవుణ్ణి.+ ఐగుప్తుకు వెళ్లడానికి భయపడకు, ఎందుకంటే అక్కడ నువ్వు ఒక గొప్ప జనం అయ్యేలా నేను చేస్తాను.+  నేను కూడా నీతోపాటు ఐగుప్తుకు వస్తాను, నేనే నిన్ను మళ్లీ ఐగుప్తు నుండి తీసుకొస్తాను.+ నువ్వు చనిపోయినప్పుడు యోసేపు తన చేతితో నీ కళ్లు మూస్తాడు.”+  తర్వాత యాకోబు బెయేర్షెబా నుండి బయల్దేరాడు. అతని కుమారులు అతన్ని,* తమ పిల్లల్ని, తమ భార్యల్ని ఫరో పంపించిన బండ్లలోకి ఎక్కించి ఐగుప్తుకు ప్రయాణమయ్యారు.  కనాను దేశంలో తాము సంపాదించుకున్న పశువుల మందల్ని, వస్తువుల్ని కూడా తమతోపాటు తీసుకెళ్లారు. అలా యాకోబు, అతనితోపాటు అతని పిల్లలందరూ ఐగుప్తుకు చేరుకున్నారు.  యాకోబు తనతోపాటు తన కుటుంబమంతటినీ అంటే కుమారుల్ని, మనవళ్లను, కూతుళ్లను, మనవరాళ్లను ఐగుప్తుకు తీసుకొచ్చాడు.  ఐగుప్తుకు వచ్చిన ఇశ్రాయేలు కుమారుల పేర్లు, అంటే యాకోబు కుమారుల పేర్లు ఇవి: యాకోబు పెద్ద కుమారుడు రూబేను.+  రూబేను కుమారులు: హనోకు, పల్లు, హెస్రోను, కర్మీ.+ 10  షిమ్యోను+ కుమారులు: యెమూయేలు, యామీను, ఓహదు, యాకీను, సోహరు, షావూలు.+ ఈ షావూలు ఒక కనానీయురాలి కుమారుడు. 11  లేవి+ కుమారులు: గెర్షోను, కహాతు, మెరారి. 12  యూదా+ కుమారులు: ఏరు, ఓనాను, షేలహు,+ పెరెసు,+ జెరహు.+ అయితే ఏరు, ఓనాను ఇద్దరూ కనాను దేశంలో చనిపోయారు.+ పెరెసు కుమారులు: ఎస్రోను, హామూలు.+ 13  ఇశ్శాఖారు కుమారులు: తోలా, పువ్వా, యోబు, షిమ్రోను.+ 14  జెబూలూను+ కుమారులు: సెరెదు, ఏలోను, యహలేలు.+ 15  వీళ్లు లేయా నుండి వచ్చినవాళ్లు.* ఆమె పద్దనరాములో యాకోబుకు వీళ్లను, అతని కూతురు దీనాను కన్నది. యాకోబు వంశస్థులైన వీళ్లంతా 33 మంది. 16  గాదు+ కుమారులు: సిప్యోను, హగ్గీ, షూనీ, ఎస్బోను, ఏరీ, ఆరోదు, అరేలీ.+ 17  ఆషేరు+ కుమారులు: ఇమ్నా, ఇష్వా, ఇష్వీ, బెరీయా. వాళ్ల సహోదరి శెరహు. బెరీయా కుమారులు: హెబెరు, మల్కీయేలు.+ 18  వీళ్లంతా లాబాను తన కూతురు లేయాకు సేవకురాలిగా ఇచ్చిన జిల్పా కుమారులు. వీళ్లను ఆమె యాకోబుకు కన్నది, వీళ్లు మొత్తం 16 మంది. 19  యాకోబు భార్య రాహేలుకు పుట్టిన కుమారులు: యోసేపు,+ బెన్యామీను.+ 20  ఐగుప్తులో యోసేపుకు పుట్టిన కుమారులు: మనష్షే,+ ఎఫ్రాయిము.+ వీళ్లను ఓను* పూజారైన పోతీఫెర కూతురు ఆసెనతు+ యోసేపుకు కన్నది. 21  బెన్యామీను కుమారులు:+ బెల, బేకెరు, అష్బేలు, గెరా,+ నయమాను, ఏహీ, రోషు, ముప్పీము, హుప్పీము,+ ఆర్దు.+ 22  వీళ్లంతా రాహేలు ద్వారా యాకోబుకు పుట్టిన కుమారులు, మొత్తం 14 మంది. 23  దాను+ కుమారుడు* హుషీము.+ 24  నఫ్తాలి+ కుమారులు: యహసేలు, గూనీ, యేసెరు, షిల్లేము.+ 25  వీళ్లంతా లాబాను తన కూతురు రాహేలుకు సేవకురాలిగా ఇచ్చిన బిల్హా కుమారులు. వీళ్లను ఆమె యాకోబుకు కన్నది, వీళ్లు మొత్తం ఏడుగురు. 26  యాకోబు కోడళ్లు కాకుండా అతనితో పాటు ఐగుప్తుకు వెళ్లిన అతని వంశస్థులందరు 66 మంది.+ 27  యోసేపుకు ఐగుప్తులో పుట్టిన కుమారులు ఇద్దరు. అలా ఐగుప్తుకు వచ్చిన యాకోబు ఇంటివాళ్లందరు మొత్తం 70 మంది.+ 28  తాను గోషెనుకు వచ్చే దారిలో ఉన్నానని యోసేపుకు చెప్పడానికి యాకోబు యూదాను+ ముందుగా పంపించాడు. వాళ్లు గోషెను ప్రాంతానికి+ వచ్చినప్పుడు, 29  యోసేపు తన రథాన్ని సిద్ధం చేయించుకొని తన తండ్రి ఇశ్రాయేలును కలవడానికి గోషెనుకు వెళ్లాడు. తన తండ్రి కనబడగానే యోసేపు అతన్ని కౌగిలించుకొని* చాలాసేపు ఏడ్చాడు. 30  తర్వాత ఇశ్రాయేలు యోసేపుతో ఇలా అన్నాడు: “నేను నీ ముఖం చూశాను, నువ్వు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నావు. కాబట్టి ఇక నేను చనిపోయినా ఫర్వాలేదు.” 31  తర్వాత యోసేపు తన సహోదరులతో, తన తండ్రి ఇంటివాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “నేను ఫరో దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా చెప్తాను,+ ‘కనాను దేశం నుండి నా సహోదరులు, నా తండ్రి ఇంటివాళ్లు ఇక్కడికి వచ్చారు.+ 32  వాళ్లు గొర్రెల్ని, పశువుల్ని కాస్తారు.+ వాళ్లు తమ మందల్ని, పశువుల్ని, తమకున్న వాటన్నిటినీ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు.’+ 33  ఫరో మిమ్మల్ని పిలిచి, ‘మీరేం పని చేస్తుంటారు?’ అని అడిగినప్పుడు 34  మీరు, ‘నీ సేవకులమైన మేము చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు పశువుల కాపరులం. మేమే కాదు మా పూర్వీకులు కూడా ఇదే పని చేసేవాళ్లు’+ అని చెప్పాలి. అప్పుడు మీరు గోషెను ప్రాంతంలో నివసించవచ్చు.+ ఎందుకంటే గొర్రెల కాపరులంటే ఐగుప్తీయులకు అసహ్యం.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “తన వాళ్లందర్నీ.”
అక్ష., “ఇశ్రాయేలును.”
అక్ష., “కుమారులు.”
అంటే, హీలియోపొలిస్‌.
అక్ష., “కుమారులు.”
అక్ష., “అతని మెడ మీద పడి.”