ఆదికాండం 10:1-32

  • జనాల జాబితా (1-32)

    • యాపెతు వంశస్థులు (2-5)

    • హాము వంశస్థులు (6-20)

      • నిమ్రోదు యెహోవాను ​వ్యతిరేకించడం (8-12)

    • షేము వంశస్థులు (21-31)

10  నోవహు కుమారులైన షేము,+ హాము, యాపెతుల చరిత్ర ఇది. జలప్రళయం తర్వాత వాళ్లకు కుమారులు పుట్టారు.  యాపెతు కుమారులు: గోమెరు,+ మాగోగు,+ మాదయి, యావాను, తుబాలు,+ మెషెకు,+ తీరసు.  గోమెరు కుమారులు: అష్కనజు,+ రీఫతు, తోగర్మా.+  యావాను కుమారులు: ఎలీషా,+ తర్షీషు, కిత్తీము,+ దాదోనీము.  వీళ్లు ద్వీపాల్లో* నివసించేవాళ్లకు మూలపురుషులు. ప్రజలు తమతమ భాషల ప్రకారం, కుటుంబాల ప్రకారం, దేశాల ప్రకారం వాటిలో స్థిరపడ్డారు.  హాము కుమారులు: కూషు, మిస్రాయిము, పూతు,+ కనాను.+  కూషు కుమారులు: సెబా, హవీలా, సబ్తా, రాయమా,+ సబ్తకా. రాయమా కుమారులు: షేబ, దెదాను.  కూషు నిమ్రోదును కన్నాడు. భూమ్మీద మొట్టమొదటి పరాక్రమశాలి ఇతనే.  ఇతను యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా గొప్ప వేటగాడు అయ్యాడు. అందుకే “యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా గొప్ప వేటగాడైన నిమ్రోదులా” అనే సామెత పుట్టింది. 10  అతని రాజ్యంలోని మొదటి నగరాలు ఏవంటే: బాబెలు,*+ ఎరెకు, అక్కదు, కల్నే; ఇవి షీనారు దేశంలో+ ఉన్నాయి. 11  అతను ఆ దేశం నుండి అష్షూరుకు+ వెళ్లి అక్కడ ఈ నగరాల్ని నిర్మించాడు: నీనెవె,+ రహోబోతీరు, కాలహు, 12  రెసెను. ఈ రెసెను నీనెవెకు, కాలహుకు మధ్య ఉంది. ఇవన్నీ కలిసి ఒక గొప్ప నగరంగా తయారయ్యాయి.* 13  మిస్రాయిము కుమారులు: లూదు,+ అనాము, లెహాబు, నప్తుహు, 14  పత్రుసు,+ కస్లూహు (ఇతని నుండే ఫిలిష్తీయులు+ వచ్చారు), కఫ్తోరు.+ 15  కనాను కుమారులు: మొదటి కుమారుడైన సీదోను,+ హేతు;+ 16  అలాగే యెబూసీయులు, అమోరీయులు,+ గిర్గాషీయులు, 17  హివ్వీయులు, అర్కీయులు, సినీయులు, 18  అర్వదీయులు,+ సెమారీయులు, హమాతీయులు. ఆ తర్వాత కనానీయుల కుటుంబాలు చెదిరిపోయాయి. 19  కాబట్టి కనానీయుల సరిహద్దు సీదోను నుండి గాజా+ దగ్గరున్న గెరారు వరకు, లాషా దగ్గరున్న సొదొమ, గొమొర్రా,+ అద్మా, సెబోయీము+ వరకు ఉంది. 20  వీళ్లు తమతమ కుటుంబాల ప్రకారం, భాషల ప్రకారం, దేశాల ప్రకారం, జాతుల ప్రకారం హాము వంశస్థులు. 21  షేముకు కూడా కుమారులు పుట్టారు. ఈ షేము ఏబెరు వంశస్థులందరికీ పూర్వీకుడు, యాపెతుకు తమ్ముడు.* 22  షేము కుమారులు: ఏలాము,+ అస్సూరు,+ అర్పక్షదు,+ లూదు, అరాము.+ 23  అరాము కుమారులు: ఊజు, హూలు, గెతెరు, మాష. 24  అర్పక్షదు షేలహును+ కన్నాడు, షేలహు ఏబెరును కన్నాడు. 25  ఏబెరుకు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టారు. ఒకతని పేరు పెలెగు.*+ అతని జీవితకాలంలోనే ప్రపంచ జనాభా చెదిరిపోయింది* కాబట్టి అతనికి ఆ పేరు పెట్టారు. అతని సహోదరుని పేరు యొక్తాను.+ 26  యొక్తాను కుమారులు: అల్మోదాదు, షెలపు, హసర్మావెతు, యెరహు,+ 27  హదోరము, ఊజాలు, దిక్లాను, 28  ఓబాలు, అబీమాయేలు, షేబ, 29  ఓఫీరు,+ హవీలా, యోబాబు; వీళ్లంతా యొక్తాను కుమారులు. 30  వీళ్ల నివాస స్థలం, మేషా నుండి తూర్పున ఉన్న కొండ ప్రాంతమైన సపారా వరకు ఉండేది. 31  వీళ్లు తమతమ కుటుంబాల ప్రకారం, భాషల ప్రకారం, దేశాల ప్రకారం, జాతుల ప్రకారం షేము వంశస్థులు.+ 32  ఇవి వాళ్లవాళ్ల వంశాల ప్రకారం, జాతుల ప్రకారం నోవహు కుమారుల కుటుంబాలు. జలప్రళయం తర్వాత వాళ్ల నుండే ఆయా జాతుల ప్రజలు ప్రపంచమంతటా విస్తరించారు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “తీరప్రాంతాల్లో.”
అంటే, బబులోను.
అక్ష., “ఇదే ఆ గొప్ప నగరం.” బహుశా, ఇది నీనెవెను, మిగతా మూడు నగరాల్ని కలిపి సూచిస్తుంది.
లేదా “అన్న” అయ్యుంటుంది.
“విభజన” అని అర్థం.
అక్ష., “భూమి విభజించబడింది.”