కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

అపొస్తలుల కార్యాలు

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • థెయొఫిలాను సంబోధించడం (1-5)

  • భూమంతటా సాక్ష్యమిస్తారు (6-8)

  • యేసు పరలోకానికి వెళ్లడం (9-11)

  • శిష్యులు ఐక్యంగా కలవడం (12-14)

  • యూదా స్థానంలో మత్తీయను ఎంచుకోవడం (15-26)

 • 2

  • పెంతెకొస్తు రోజున పవిత్రశక్తి కుమ్మరించబడడం (1-13)

  • పేతురు ప్రసంగం (14-36)

  • పేతురు ప్రసంగానికి ప్రజల స్పందన (37-41)

   • 3,000 మంది బాప్తిస్మం తీసుకోవడం (41)

  • క్రైస్తవ సహవాసం (42-47)

 • 3

  • భిక్షం ఎత్తుకునే కుంటివాణ్ణి పేతురు బాగుచేయడం (1-10)

  • సొలొమోను మంటపంలో పేతురు ప్రసంగం (11-26)

   • ‘అన్నిటినీ చక్కదిద్దడం’ (21)

   • మోషేలాంటి ప్రవక్త (22)

 • 4

  • పేతురును, యోహానును బంధించడం (1-4)

   • శిష్యుల్లో పురుషుల సంఖ్య 5,000కు చేరుకోవడం (4)

  • మహాసభ ముందు విచారణ (5-22)

   • ‘మేము మాట్లాడకుండా ఉండలేం’ (20)

  • ధైర్యం కోసం ప్రార్థించడం (23-31)

  • శిష్యులు తమకున్నవి ఇతరులతో పంచుకోవడం (32-37)

 • 5

  • అననీయ, సప్పీరా (1-11)

  • అపొస్తలులు ఎన్నో సూచనలు చేయడం (12-16)

  • చెరసాలలో వేయబడడం, విడుదలవ్వడం (17-21ఎ)

  • మళ్లీ మహాసభ ముందుకు తీసుకురాబడడం (21బి-32)

   • ‘దేవునికే లోబడాలి, మనుషులకు కాదు’ (29)

  • గమలీయేలు సలహా (33-40)

  • ఇంటింటా ప్రకటించడం (41, 42)

 • 6

  • పని కోసం ఏడుగురు పురుషుల్ని ఎంపిక చేయడం (1-7)

  • దైవదూషణ చేశాడని స్తెఫనును నిందించడం (8-15)

 • 7

  • స్తెఫను మహాసభ ముందు మాట్లాడడం (1-53)

   • పూర్వీకుల కాలం (2-16)

   • మోషే నాయకత్వం, ఇశ్రాయేలీయుల విగ్రహపూజ (17-43)

   • మనుషులు కట్టిన ఆలయాల్లో దేవుడు నివసించడు (44-50)

  • స్తెఫనును రాళ్లతో కొట్టడం (54-60)

 • 8

  • సౌలు హింసించడం (1-3)

  • సమరయలో ఫిలిప్పు పరిచర్యకు మంచి ఫలితాలు (4-13)

  • పేతురును, యోహానును సమరయకు పంపించడం (14-17)

  • పవిత్రశక్తిని కొనాలని సీమోను ప్రయత్నించడం (18-25)

  • ఇతియోపీయుడైన ఒక అధికారి (26-40)

 • 9

  • దమస్కుకు వెళ్లే దారిలో సౌలు (1-9)

  • సౌలుకు సహాయం చేయడానికి అననీయను పంపించడం (10-19ఎ)

  • దమస్కులో సౌలు యేసు గురించి ప్రకటించడం (19బి-25)

  • సౌలు యెరూషలేముకు వెళ్లడం (26-31)

  • పేతురు ఐనెయను బాగుచేయడం (32-35)

  • ఉదార స్వభావం గల దొర్కా పునరుత్థానం (36-43)

 • 10

  • కొర్నేలికి వచ్చిన దర్శనం (1-8)

  • పేతురు దర్శనంలో పవిత్రపర్చబడిన జంతువుల్ని చూడడం (9-16)

  • పేతురు కొర్నేలిని సందర్శించడం (17-33)

  • పేతురు అన్యజనులకు మంచివార్త ప్రకటించడం (34-43)

   • “దేవునికి పక్షపాతం లేదు” (34, 35)

  • అన్యజనులు పవిత్రశక్తిని పొంది, బాప్తిస్మం తీసుకోవడం (44-48)

 • 11

  • పేతురు అపొస్తలుల దగ్గరికి వచ్చి చెప్పడం (1-18)

  • సిరియాలోని అంతియొకయలో బర్నబా, సౌలు (19-26)

   • శిష్యులు మొదటిసారి క్రైస్తవులని పిలవబడ్డారు (26)

  • కరువు రాబోతుందని అగబు ముందే చెప్పడం (27-30)

 • 12

  • యాకోబు చంపబడడం; పేతురు చెరసాలలో వేయబడడం (1-5)

  • పేతురు అద్భుత రీతిలో విడుదలవ్వడం (6-19)

  • దేవదూత హేరోదును జబ్బుపడేలా చేయడం (20-25)

 • 13

  • బర్నబాను, సౌలును మిషనరీలుగా పంపించడం (1-3)

  • కుప్రలో పరిచర్య (4-12)

  • పిసిదియలోని అంతియొకయలో పౌలు ప్రసంగం (13-41)

  • అన్యజనులు దగ్గరికి వెళ్లమనే ప్రవచనాత్మక ఆజ్ఞ (42-52)

 • 14

  • ఈకొనియలో అభివృద్ధి, వ్యతిరేకత (1-7)

  • లుస్త్రలో పౌలును, బర్నబాను దేవుళ్లు అనుకోవడం (8-18)

  • పౌలును రాళ్లతో కొట్టడం, అతను ప్రాణాలతో బయటపడడం (19, 20)

  • సంఘాల్ని బలపర్చడం (21-23)

  • సిరియాలోని అంతియొకయకు తిరిగిరావడం (24-28)

 • 15

  • సున్నతి గురించి అంతియొకయలో వివాదం (1, 2)

  • సమస్యను యెరూషలేముకు తీసుకెళ్లడం (3-5)

  • పెద్దలు, అపొస్తలులు సమావేశమవ్వడం (6-21)

  • పరిపాలక సభ ఉత్తరం (22-29)

   • రక్తానికి దూరంగా ఉండండి (28, 29)

  • ఉత్తరం వల్ల సంఘాలు ప్రోత్సాహం పొందడం (30-35)

  • పౌలు, బర్నబాలు ఎవరి దారిన వాళ్లు వెళ్లడం (36-41)

 • 16

  • పౌలు తిమోతిని ఎంపిక చేసుకోవడం (1-5)

  • మాసిదోనియకు చెందిన వ్యక్తి గురించిన దర్శనం (6-10)

  • ఫిలిప్పీలో లూదియ విశ్వాసురాలు అవ్వడం (11-15)

  • పౌలును, సీలను చెరసాలలో వేయడం (16-24)

  • చెరసాల అధికారి, అతని ఇంటివాళ్లు బాప్తిస్మం తీసుకోవడం (25-34)

  • అధికారులు క్షమాపణ చెప్పాలని పౌలు అడగడం (35-40)

 • 17

  • థెస్సలొనీకలో పౌలు, సీల (1-9)

  • బెరయలో పౌలు, సీల (10-15)

  • ఏథెన్సులో పౌలు (16-22ఎ)

  • అరేయొపగులో పౌలు ప్రసంగం (22బి-34)

 • 18

  • కొరింథులో పౌలు పరిచర్య (1-17)

  • సిరియాలోని అంతియొకయకు తిరిగిరావడం (18-22)

  • పౌలు గలతీయ, ఫ్రుగియలకు వెళ్లడం (23)

  • మంచి ప్రసంగీకుడైన అపొల్లోకు సహాయం (24-28)

 • 19

  • ఎఫెసులో పౌలు; కొంతమంది మళ్లీ బాప్తిస్మం తీసుకోవడం (1-7)

  • పౌలు బోధించడం (8-10)

  • చెడ్డదూతల ప్రభావం ఉన్నా మంచి ఫలితాలు (11-20)

  • ఎఫెసులో అలజడి (21-41)

 • 20

  • మాసిదోనియలో, గ్రీసులో పౌలు (1-6)

  • త్రోయలో ఐతుకు పునరుత్థానం (7-12)

  • త్రోయ నుండి మిలేతుకు (13-16)

  • ఎఫెసు పెద్దల్ని పౌలు కలవడం (17-38)

   • ఇంటింటా బోధించడం (20)

   • “ఇవ్వడంలోనే ఎక్కువ సంతోషం” (35)

 • 21

  • యెరూషలేముకు ప్రయాణం (1-14)

  • యెరూషలేముకు రావడం (15-19)

  • పెద్దల సలహాను పౌలు పాటించడం (20-26)

  • ఆలయంలో అలజడి; పౌలును బంధించడం (27-36)

  • ప్రజల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడడానికి పౌలును అనుమతించడం (37-40)

 • 22

  • ప్రజల ముందు పౌలు వాదన (1-21)

  • పౌలు తన రోమా పౌరసత్వాన్ని ఉపయోగించడం (22-29)

  • మహాసభ సమావేశమవ్వడం (30)

 • 23

  • పౌలు మహాసభ ముందు మాట్లాడడం (1-10)

  • ప్రభువు పౌలును బలపర్చడం (11)

  • పౌలును చంపడానికి కుట్ర (12-22)

  • పౌలును కైసరయకు పంపించడం (23-35)

 • 24

  • పౌలు మీద ఆరోపణలు (1-9)

  • ఫేలిక్సు ముందు పౌలు వాదన (10-21)

  • పౌలు తీర్పు రెండేళ్లు వాయిదా పడడం (22-27)

 • 25

  • ఫేస్తు ముందు పౌలు విచారణ (1-12)

   • “నేను కైసరుకే విన్నవించుకుంటాను!” (11)

  • ఫేస్తు అగ్రిప్ప రాజును సంప్రదించడం (13-22)

  • అగ్రిప్ప ముందు పౌలు (23-27)

 • 26

  • అగ్రిప్ప ముందు పౌలు వాదన (1-11)

  • తాను ఎలా విశ్వాసిగా మారాడో పౌలు వివరించడం (12-23)

  • ఫేస్తు, అగ్రిప్పల స్పందన (24-32)

 • 27

  • పౌలు రోముకు ప్రయాణించడం (1-12)

  • తుఫాను ఓడను కొట్టడం (13-38)

  • ఓడ బద్దలవ్వడం (39-44)

 • 28

  • మెలితే తీరానికి చేరుకోవడం (1-6)

  • పొప్లి వాళ్ల నాన్నను బాగుచేయడం (7-10)

  • రోముకు ప్రయాణం (11-16)

  • రోములో ఉన్న యూదులతో పౌలు మాట్లాడడం (17-29)

  • పౌలు రెండేళ్లు ధైర్యంగా ప్రకటించడం (30, 31)