1 కొరింథీయులు 5:1-13

  • లైంగిక పాపం గురించిన కేసు (1-5)

  • పులిసిన పిండి కొంచెం కలిసినా పిండి అంతా పులిసిపోతుంది  (6-8)

  • వెలివేయబడాల్సిన ఓ దుష్టుడు (9-13)

5  మీ మధ్య చోటుచేసుకుంటున్న ఓ లైంగిక పాపం* గురించిన వార్త నాకు అందింది. ఒక వ్యక్తి తన తండ్రి భార్యను ఉంచుకున్నాడట. అలాంటి లైంగిక పాపం* అన్యుల్లో కూడా జరగదు.  మీరు దాని గురించి ఏడ్వాలి, ఆ పాపం చేసిన వ్యక్తిని మీలో నుండి వెలివేయాలి. కానీ మీరు అలా చేయకుండా గర్విస్తున్నారు.  నేను అక్కడ లేకపోయినా, నా మనసు అక్కడే ఉంది. నేను నిజంగా మీ మధ్య ఉన్నట్టే ఆ పాపం చేసిన వ్యక్తికి తీర్పుతీర్చేశాను.  కాబట్టి మీరు మన ప్రభువైన యేసు పేరున సమావేశమైనప్పుడు, మన ప్రభువైన యేసు శక్తి ద్వారా నా మనసు మీతోనే ఉందని గుర్తుంచుకొని,  ప్రభువు రోజున సంఘ స్ఫూర్తి కాపాడబడేలా, అతని పాపపు ప్రభావాన్ని నాశనం చేయడానికి అతన్ని సాతానుకు అప్పగించండి.  మీరు గొప్పలు చెప్పుకోవడం మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెం కలిసినా పిండి అంతా పులిసిపోతుందని మీకు తెలీదా?  మీరు కొత్త పిండిలా ఉండడానికి పాత పిండిని తీసిపారేయండి. నిజానికి ఇప్పటికే మీరు కొంచెం కూడా పులవని కొత్త పిండిలా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన పస్కా గొర్రెపిల్ల క్రీస్తు బలిగా అర్పించబడ్డాడు.  కాబట్టి, మనం పులిసిన పాత పిండితోనో చెడుతనం, దుష్టత్వం అనే పులిసిన పిండితోనో కాకుండా నిజాయితీ, సత్యం అనే పులవని రొట్టెతో పండుగ చేసుకుందాం.  లైంగిక పాపాలు* చేసేవాళ్లతో సహవాసం మానేయమని* నా ఉత్తరంలో మీకు రాశాను. 10  ఈ లోకంలో లైంగిక పాపాలు* చేసేవాళ్లతో, అత్యాశపరులతో, దోచుకునేవాళ్లతో, విగ్రహాల్ని పూజించేవాళ్లతో పూర్తిగా సహవాసం మానేయమని నా ఉద్దేశం కాదు. అలాగైతే, మీరు ఈ లోకం నుండే బయటికి వెళ్లిపోవాల్సి వస్తుంది. 11  కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు ఏమి రాస్తున్నానంటే, ఓ సోదరుడు లైంగిక పాపి* గానీ, అత్యాశపరుడు గానీ, విగ్రహాల్ని పూజించేవాడు గానీ, తిట్టేవాడు* గానీ, తాగుబోతు గానీ, దోచుకునేవాడు గానీ అయితే అతనితో సహవాసం మానేయాలి,* అతనితో కలిసి కనీసం భోజనం కూడా చేయకూడదు. 12  బయటివాళ్లకు తీర్పుతీర్చడం గురించి నాకెందుకు? మీరు సంఘంలో ఉన్నవాళ్లకు తీర్పుతీర్చండి, 13  దేవుడు బయటివాళ్లకు తీర్పు తీరుస్తాడు. “ఆ దుష్టుణ్ణి మీలో నుండి వెలివేయండి.”

అధస్సూచీలు

గ్రీకులో పోర్నియా. పదకోశం చూడండి.
గ్రీకులో పోర్నియా. పదకోశం చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఆపేయమని.”
పదకోశం చూడండి.
పదకోశంలో “లైంగిక పాపాలు” చూడండి.
లేదా “దూషించేవాడు.”
లేదా “ఆపేయాలి.”