హెబ్రీయులు 5:1-14

  • మానవ ప్రధానయాజకుల కన్నా యేసు గొప్పవాడు (1-10)

    • మెల్కీసెదెకు లాంటి ప్రధానయాజకుడు (6, 10)

    • బాధల వల్ల విధేయత నేర్చుకున్నాడు (8)

    • శాశ్వత రక్షణనిచ్చే బాధ్యత ఆయనది  (9)

  • పరిణతి లేకపోవడం విషయంలో హెచ్చరిక  (11-14)

5  మనుషుల్లో నుండి తీసుకోబడిన ప్రతీ ప్రధానయాజకుడు దేవునికి సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రజల తరఫున సేవచేయడానికి నియమించబడతాడు; అతను కానుకల్ని, పాపాల కోసం బలుల్ని అర్పిస్తాడు.  అతనికి కూడా బలహీనతలు ఉంటాయి కాబట్టి తెలియక తప్పుచేసే* వాళ్లతో సున్నితంగా* వ్యవహరించగలుగుతాడు.  అతనికీ బలహీనతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇతరుల పాపాల కోసం బలులు అర్పించినట్టే, తన పాపాల కోసం కూడా అతను బలులు అర్పించాలి.  ఒక వ్యక్తి తనంతట తానే ప్రధానయాజకుడు అవ్వలేడు. అహరోనును నియమించినట్టు దేవుడే అతన్ని ఆ స్థానంలో నియమించాలి.  అలాగే క్రీస్తు కూడా తనంతట తానే ప్రధానయాజకుడు అవ్వలేదు, తనను తానే మహిమపర్చుకోలేదు. కానీ ఆయనతో, “నువ్వు నా కుమారుడివి; ఈ రోజు నేను నీకు తండ్రిని అయ్యాను” అని అన్న దేవుడే ఆయన్ని మహిమపర్చాడు.  దేవుడు మరోచోట కూడా ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఎప్పటికీ మెల్కీసెదెకులాంటి యాజకునిగా ఉంటావు.”  క్రీస్తు భూమ్మీద ఉన్నప్పుడు* తనను మరణం నుండి కాపాడగల దేవునికి కన్నీళ్లతో బిగ్గరగా అభ్యర్థనలు, విన్నపాలు చేశాడు. ఆయనకు దైవభయం ఉన్నందువల్ల దేవుడు ఆయన ప్రార్థనలు విన్నాడు.  ఆయన దేవుని కుమారుడే అయినా, తాను పడిన బాధల వల్ల విధేయత నేర్చుకున్నాడు.  అయితే ఆయన పూర్తిగా అర్హుడయ్యాక, తనకు లోబడే వాళ్లందరికీ శాశ్వత రక్షణను ఇచ్చే బాధ్యత ఆయనకు అప్పగించబడింది. 10  ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన్ని మెల్కీసెదెకులాంటి ప్రధానయాజకునిగా నియమించాడు. 11  క్రీస్తు గురించి చెప్పాల్సిన విషయాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. కానీ అర్థంచేసుకునే మీ సామర్థ్యం మందగించింది* కాబట్టి మీకు వివరించడం కష్టం. 12  ఈపాటికి* మీరు బోధకులుగా ఉండాల్సినవాళ్లు. కానీ దేవుని సందేశాల గురించిన ప్రాథమిక బోధల్ని మళ్లీ ఒకరు మీకు మొదటి నుండి నేర్పించాల్సి వస్తోంది; మీరు మళ్లీ పాలు తాగే స్థితికి వచ్చారు, మీరు ఇప్పుడు గట్టి ఆహారం తినే స్థితిలో లేరు. 13  ఎప్పటికీ పాలే తాగేవాళ్లకు నీతి వాక్యం తెలియదు, ఎందుకంటే వాళ్లు ఇంకా పసిపిల్లలే. 14  కానీ గట్టి ఆహారం పరిణతి గలవాళ్ల కోసమే. అలాంటివాళ్లు తమ వివేచనా సామర్థ్యాల్ని ఉపయోగిస్తూ వాటికి శిక్షణ ఇచ్చుకున్నారు. దానివల్ల వాళ్లు తప్పొప్పులను గుర్తించగలుగుతారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “దారితప్పిన.”
లేదా “కనికరంతో; మృదువుగా.”
అక్ష., “శరీరిగా ఉన్నప్పుడు.”
అక్ష., “వినే విషయంలో మీరు మందగించారు.”
అక్ష., “కాలాన్ని బట్టి చూస్తే.”