లూకా 3:1-38

  • యోహాను తన పనిని ప్రారంభించిన సమయం  (1, 2)

  • బాప్తిస్మం గురించి యోహాను ప్రకటిస్తాడు (3-20)

  • యేసు బాప్తిస్మం  (21, 22)

  • యేసుక్రీస్తు వంశావళి  (23-38)

3  తిబెరి కైసరు పరిపాలనలోని 15వ సంవత్సరంలో, యూదయకు పొంతి పిలాతు అధిపతిగా ఉన్నప్పుడు; గలిలయకు హేరోదు* జిల్లా పరిపాలకుడిగా* ఉన్నప్పుడు; అతని సోదరుడు ఫిలిప్పు ఇతూరయకు, త్రకోనీతికి జిల్లా పరిపాలకుడిగా ఉన్నప్పుడు; అబిలేనేకి లుసానియ జిల్లా పరిపాలకుడిగా ఉన్నప్పుడు;  అన్న ముఖ్య యాజకుడిగా, కయప ప్రధానయాజకుడిగా ఉన్న రోజుల్లో దేవుని వాక్యం అరణ్యంలో* ఉన్న జెకర్యా కొడుకైన యోహాను దగ్గరికి వచ్చింది.  కాబట్టి అతను యొర్దాను చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లి, పాపక్షమాపణ కోసం పశ్చాత్తాపానికి గుర్తుగా బాప్తిస్మం తీసుకోమని ఆ ప్రాంతాలన్నిటిలో ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు.  ఎందుకంటే, యెషయా ప్రవక్త పుస్తకంలో ఇలా రాసి ఉంది: “అరణ్యంలో ఒకరి స్వరం ఇలా గట్టిగా వినిపిస్తోంది: ‘యెహోవా* మార్గాన్ని సిద్ధం చేయండి! ఆయన దారుల్ని ఖాళీగా ఉంచండి.  ప్రతీ లోయను పూడ్చాలి; ప్రతీ పర్వతాన్ని, కొండను చదును చేయాలి. వంకరగా ఉన్న దారుల్ని తిన్నగా చేయాలి, గరుకుగా ఉన్న దారుల్ని నున్నగా చేయాలి.  మనుషులందరూ దేవుని రక్షణను* చూస్తారు.’”  కాబట్టి తన దగ్గర బాప్తిస్మం తీసుకోవాలని వస్తున్న ప్రజలతో అతను ఇలా అనేవాడు: “సర్పసంతానమా, దేవుని ఆగ్రహాన్ని మీరు తప్పించుకోగలరని మీకు ఎవరు చెప్పారు?  కాబట్టి ముందు మీరు పశ్చాత్తాపపడ్డారని చూపించే పనులు చేయండి. ‘అబ్రాహాము మాకు తండ్రిగా ఉన్నాడు’ అని అనుకోకండి. ఎందుకంటే నేను మీతో చెప్తున్నాను, దేవుడు ఈ రాళ్ల నుండి అబ్రాహాముకు పిల్లల్ని పుట్టించగలడు.  నిజానికి, చెట్లను వేళ్ల దగ్గర నుండి నరకడానికి గొడ్డలి సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి మంచి ఫలాలు ఫలించని ప్రతీ చెట్టు నరకబడి, అగ్నిలో వేయబడుతుంది.” 10  అప్పుడు ప్రజలు అతన్ని, “మరైతే మేమేం చేయాలి?” అని అడిగేవాళ్లు. 11  దానికి అతను, “రెండు వస్త్రాలు* ఉన్న వ్యక్తి, ఒక్క వస్త్రం కూడా లేని వ్యక్తికి ఒకటి ఇవ్వాలి. తినడానికి ఏమైనా ఉన్న వ్యక్తి కూడా అలాగే చేయాలి” అని చెప్పేవాడు. 12  పన్ను వసూలు చేసేవాళ్లు కూడా బాప్తిస్మం తీసుకోవడానికి అతని దగ్గరికి వచ్చి, “బోధకుడా, మేమేం చేయాలి?” అని అడిగేవాళ్లు. 13  అతను, “వసూలు చేయాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పన్ను వసూలు చేయకండి” అని వాళ్లకు చెప్పేవాడు. 14  అంతేకాదు సైనిక సేవలో ఉన్నవాళ్లు కూడా, “మేమేం చేయాలి?” అని అతన్ని అడిగేవాళ్లు. అతను, “ఎవర్నీ దోచుకోకండి, ఎవరి మీదా అన్యాయంగా నేరం మోపకండి. మీకు వచ్చే జీతంతో తృప్తిపడండి” అని వాళ్లకు చెప్పేవాడు. 15  అప్పట్లో ప్రజలు క్రీస్తు కోసం ఎదురుచూస్తూ, “బహుశా ఈయనే క్రీస్తు అయ్యుంటాడా?” అని యోహాను గురించి తమ హృదయాల్లో ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నారు. 16  కాబట్టి యోహాను వాళ్లందరితో ఇలా చెప్పాడు: “నేనైతే మీకు నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను. అయితే నా కన్నా బలవంతుడు వస్తున్నాడు. నేను ఆయన చెప్పుల తాడు విప్పడానికి కూడా అర్హుణ్ణి కాదు. ఆయన మీకు పవిత్రశక్తితో, అగ్నితో బాప్తిస్మం ఇస్తాడు. 17  తన కళ్లాన్ని* పూర్తిగా శుభ్రం చేసి, గోధుమల్ని గిడ్డంగిలో* సమకూర్చడానికి తన తూర్పారబట్టే పార ఆయన చేతిలోనే ఉంది; అయితే పొట్టును మాత్రం ఆరని మంటల్లో కాల్చేస్తాడు.” 18  అంతేకాదు, అతను ఇంకా చాలా విధాల్లో ప్రజల్ని ప్రోత్సహించాడు, వాళ్లకు మంచివార్త ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు. 19  అయితే జిల్లా పరిపాలకుడైన హేరోదును అతని సోదరుడి భార్య హేరోదియ విషయంలో, అలాగే అతను చేసిన చెడు పనులన్నిటి విషయంలో యోహాను గద్దించాడు. 20  కాబట్టి హేరోదు ఇంకో చెడ్డ పని చేశాడు, యోహానును చెరసాలలో వేయించాడు. 21  ప్రజలందరూ బాప్తిస్మం తీసుకున్నప్పుడు, యేసు కూడా బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు. ఆయన ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, ఆకాశం తెరుచుకుంది. 22  పవిత్రశక్తి పావురం రూపంలో ఆయన మీదికి దిగివచ్చింది. ఆకాశం నుండి ఒక స్వరం ఇలా వినిపించింది: “నువ్వు నా ప్రియ కుమారుడివి; నిన్ను చూసి నేను సంతోషిస్తున్నాను.”* 23  యేసు తన పరిచర్య మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయనకు దాదాపు 30 ఏళ్లు. ప్రజలు అనుకున్నదాని ప్రకారం ఆయనయోసేపు కొడుకు, యోసేపు హేలీ కొడుకు, 24  హేలీ మత్తతు కొడుకు,మత్తతు లేవి కొడుకు,లేవి మెల్కీ కొడుకు,మెల్కీ యన్న కొడుకు,యన్న యోసేపు కొడుకు, 25  యోసేపు మత్తతీయ కొడుకు,మత్తతీయ ఆమోసు కొడుకు,ఆమోసు నాహోము కొడుకు,నాహోము ఎస్లి కొడుకు,ఎస్లి నగ్గయి కొడుకు, 26  నగ్గయి మయతు కొడుకు,మయతు మత్తతీయ కొడుకు,మత్తతీయ సిమియ కొడుకు,సిమియ యోశేఖు కొడుకు,యోశేఖు యోదా కొడుకు, 27  యోదా యోహన్న కొడుకు,యోహన్న రేసా కొడుకు,రేసా జెరుబ్బాబెలు కొడుకు,జెరుబ్బాబెలు షయల్తీయేలు కొడుకు,షయల్తీయేలు నేరి కొడుకు, 28  నేరి మెల్కీ కొడుకు,మెల్కీ అద్ది కొడుకు,అద్ది కోసాము కొడుకు,కోసాము ఎల్మదాము కొడుకు,ఎల్మదాము ఏరు కొడుకు, 29  ఏరు యేసు కొడుకు,యేసు ఎలీయెజెరు కొడుకు,ఎలీయెజెరు యోరీము కొడుకు,యోరీము మత్తతు కొడుకు,మత్తతు లేవి కొడుకు, 30  లేవి సుమెయోను కొడుకు,సుమెయోను యూదా కొడుకు,యూదా యోసేపు కొడుకు,యోసేపు యోనాము కొడుకు,యోనాము ఎల్యాకీము కొడుకు, 31  ఎల్యాకీము మెలెయా కొడుకు,మెలెయా మెన్నా కొడుకు,మెన్నా మత్తతా కొడుకు,మత్తతా నాతాను కొడుకు,నాతాను దావీదు కొడుకు, 32  దావీదు యెష్షయి కొడుకు,యెష్షయి ఓబేదు కొడుకు,ఓబేదు బోయజు కొడుకు,బోయజు శల్మాను కొడుకు,శల్మాను నయస్సోను కొడుకు, 33  నయస్సోను అమ్మీనాదాబు కొడుకు,అమ్మీనాదాబు అరాము కొడుకు,అరాము ఎస్రోను కొడుకు,ఎస్రోను పెరెసు కొడుకు,పెరెసు యూదా కొడుకు, 34  యూదా యాకోబు కొడుకు,యాకోబు ఇస్సాకు కొడుకు,ఇస్సాకు అబ్రాహాము కొడుకు,అబ్రాహాము తెరహు కొడుకు,తెరహు నాహోరు కొడుకు, 35  నాహోరు సెరూగు కొడుకు,సెరూగు రయూ కొడుకు,రయూ పెలెగు కొడుకు,పెలెగు హెబెరు కొడుకు,హెబెరు షేలహు కొడుకు, 36  షేలహు కేయినాను కొడుకు,కేయినాను అర్పక్షదు కొడుకు,అర్పక్షదు షేము కొడుకు,షేము నోవహు కొడుకు,నోవహు లెమెకు కొడుకు, 37  లెమెకు మెతూషెల కొడుకు,మెతూషెల హనోకు కొడుకు,హనోకు యెరెదు కొడుకు,యెరెదు మహలలేలు కొడుకు,మహలలేలు కేయినాను కొడుకు, 38  కేయినాను ఎనోషు కొడుకు,ఎనోషు షేతు కొడుకు,షేతు ఆదాము కొడుకు,ఆదాము దేవుని కొడుకు.

అధస్సూచీలు

అంటే, హేరోదు అంతిప. పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “చతుర్థాధిపతిగా.”
లేదా “ఎడారిలో.” పదకోశం చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “రక్షణ మార్గాన్ని.”
లేదా “అదనపు వస్త్రం.”
అంటే, ధాన్యాన్ని తూర్పారబట్టే స్థలం.
లేదా “గోదాంలో.”
అక్ష., “నేను నిన్ను ఆమోదించాను.”