యోహాను 15:1-27

  • నిజమైన ద్రాక్షచెట్టు ఉదాహరణ  (1-10)

  • క్రీస్తులాంటి ప్రేమ చూపించాలనే ఆజ్ఞ  (11-17)

    • ‘ఇంతకన్నా గొప్ప ప్రేమ లేదు’  (13)

  • లోకం యేసు శిష్యుల్ని ద్వేషిస్తుంది  (18-27)

15  “నేను నిజమైన ద్రాక్షచెట్టును, నా తండ్రి వ్యవసాయదారుడు.  నాలో ఉండి ఫలించని ప్రతీ కొమ్మను ఆయన తెంచి పారేస్తాడు; అంతేకాదు ఫలించే ప్రతీ కొమ్మ ఇంకా ఎక్కువగా ఫలించేలా దాన్ని శుభ్రం చేస్తాడు.  నేను మీతో అన్న మాటనుబట్టి మీరు ఇప్పటికే శుభ్రంగా ఉన్నారు.  ఎప్పుడూ నాతో ఐక్యంగా ఉండండి, అప్పుడు నేను కూడా మీతో ఎప్పుడూ ఐక్యంగా ఉంటాను. ద్రాక్షచెట్టుకు అంటుకొని ఉంటే తప్ప కొమ్మ దానంతటదే ఫలించలేదు. అలాగే మీరు కూడా నాతో ఐక్యంగా ఉంటే తప్ప ఫలించలేరు.  నేను ద్రాక్షచెట్టును, మీరు కొమ్మలు. ఎవరైతే నాతో ఎప్పుడూ ఐక్యంగా ఉంటారో, ఎవరితోనైతే నేను ఎప్పుడూ ఐక్యంగా ఉంటానో అతను ఎక్కువగా ఫలిస్తాడు; నా నుండి వేరుగా ఉంటే అసలు మీరేమీ చేయలేరు.  ఎప్పుడూ నాతో ఐక్యంగా ఉండని ఏ వ్యక్తైనా, అతను బయట పడవేయబడి ఎండిపోయిన కొమ్మలా ఉంటాడు. ప్రజలు ఆ కొమ్మల్ని పోగుచేసి మంటల్లో పడేస్తారు, అవి కాలిపోతాయి.  మీరు ఎప్పుడూ నాతో ఐక్యంగా ఉంటే, అలాగే నా మాటలు ఎప్పుడూ మీలో ఉంటే మీకు ఇష్టమైనది ఏది అడిగినా దాన్ని పొందుతారు.  మీరు ఎక్కువగా ఫలిస్తూ, నా శిష్యులని నిరూపించుకుంటూ ఉంటే నా తండ్రికి మహిమ వస్తుంది.  తండ్రి నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్లే నేను కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను; ఎప్పుడూ నా ప్రేమ పొందేవాళ్లుగా ఉండండి. 10  నేను తండ్రి ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ ఎప్పుడూ ఆయన ప్రేమ పొందే వ్యక్తిగా ఉన్నట్లే, మీరు నా ఆజ్ఞలు పాటిస్తే ఎప్పుడూ నా ప్రేమ పొందేవాళ్లుగా ఉంటారు. 11  “నాకున్న సంతోషాన్నే మీరూ పూర్తిగా అనుభవించాలని ఈ విషయాలు మీకు చెప్పాను. 12  నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి, ఇదే నా ఆజ్ఞ. 13  స్నేహితుల కోసం ప్రాణం పెట్టడం కన్నా గొప్ప ప్రేమ లేదు. 14  నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న వాటిని చేస్తే మీరు నా స్నేహితులుగా ఉంటారు. 15  ఇప్పటినుండి నేను మిమ్మల్ని దాసులని పిలవను, ఎందుకంటే యజమాని ఏం చేస్తాడో దాసునికి తెలీదు. అయితే నేను మిమ్మల్ని స్నేహితులని పిలిచాను, ఎందుకంటే నా తండ్రి దగ్గర విన్న వాటన్నిటినీ నేను మీకు తెలియజేశాను. 16  మీరు నన్ను ఎంచుకోలేదు. కానీ మీరు ఫలిస్తూ ఉండాలని, మీ ఫలం ఎప్పటికీ ఉండాలని నేనే మిమ్మల్ని ఎంచుకున్నాను. దానివల్ల, మీరు నా పేరు మీద తండ్రిని ఏది అడిగినా ఆయన దాన్ని మీకు ఇస్తాడు. 17  “మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలని మీకు ఈ విషయాలు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. 18  లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తే, అది మీకన్నా ముందు నన్ను ద్వేషించిందని గుర్తుంచుకోండి. 19  మీరు లోకానికి చెందిన వాళ్లయితే, లోకం తనవాళ్లను ఇష్టపడేది. కానీ మీరు లోకానికి చెందినవాళ్లు కాదు, నేను మిమ్మల్ని లోకంలో నుండి ఎంచుకున్నాను కాబట్టే లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తుంది. 20  దాసుడు తన యజమాని కన్నా గొప్పవాడు కాడని నేను మీతో అన్న మాటను గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్లు నన్ను హింసించారంటే మిమ్మల్ని కూడా హింసిస్తారు; వాళ్లు నా మాటల్ని పాటించారంటే మీ మాటల్ని కూడా పాటిస్తారు. 21  కానీ మీరు నా శిష్యులు కాబట్టి మీకు వ్యతిరేకంగా వాళ్లు ఇవన్నీ చేస్తారు; ఎందుకంటే నన్ను పంపించిన వ్యక్తి వాళ్లకు తెలీదు. 22  నేను వచ్చి వాళ్లకు బోధించకపోయుంటే, వాళ్లమీద ఏ పాపం ఉండేదికాదు. అయితే ఇప్పుడు వాళ్లు తమ పాపానికి సాకులు చెప్పలేరు. 23  నన్ను ద్వేషించే వ్యక్తి నా తండ్రిని కూడా ద్వేషిస్తున్నాడు. 24  ఎవరూ చేయని అద్భుతాల్ని నేను వాళ్ల మధ్య చేసుండకపోతే వాళ్లమీద ఏ పాపం ఉండేది కాదు; కానీ ఇప్పుడు వాళ్లు నన్ను చూశారు, నన్నూ నా తండ్రినీ ద్వేషించారు. 25  ‘కారణం లేకుండా వాళ్లు నన్ను ద్వేషించారు’ అని వాళ్ల ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడివున్న మాట నెరవేరడానికి అలా జరిగింది. 26  పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి దగ్గరి నుండి నేను మీకు ఒక సహాయకుణ్ణి పంపిస్తాను. సత్యం వెల్లడిజేసే, తండ్రి దగ్గరి నుండి వచ్చే పవిత్రశక్తే ఆ సహాయకుడు. ఆ సహాయకుడు వచ్చినప్పుడు నా గురించి సాక్ష్యమిస్తాడు. 27  అలాగే మీరు కూడా నా గురించి సాక్ష్యమివ్వాలి, ఎందుకంటే మీరు మొదటినుండి నాతోపాటు ఉన్నారు.

అధస్సూచీలు