మత్తయి 23:1-39

  • శాస్త్రుల్లా, పరిసయ్యుల్లా ఉండకండి  (1-12)

  • శాస్త్రులకు, పరిసయ్యులకు శ్రమ (13-36)

  • యెరూషలేము గురించి యేసు బాధపడడం  (37-39)

23  తర్వాత యేసు జనాలతో, తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నాడు:  “శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు మోషే పీఠం మీద కూర్చున్నారు.  కాబట్టి వాళ్లు మీకు చెప్పేవన్నీ చేయండి, కానీ వాళ్లు చేసినట్టు చేయకండి. ఎందుకంటే వాళ్లు చెప్తారు కానీ చెప్పేవాటిని పాటించరు.  వాళ్లు పెద్దపెద్ద బరువులు కట్టి ప్రజల భుజాల మీద పెడతారు కానీ, వాటిని తమ వేలితో ముట్టుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడరు.  వాళ్లు చేసేవన్నీ మనుషులకు కనిపించాలనే చేస్తారు. ఉదాహరణకు, వాళ్లు రక్షరేకులా ధరించే లేఖనాల పెట్టెల్ని పెద్దవి చేసుకుంటారు, తమ వస్త్రాల అంచుల్ని పొడుగ్గా చేస్తారు.  వాళ్లకు విందుల్లో ప్రత్యేక స్థానాలు, సభామందిరాల్లో ముందువరుస* కుర్చీలు కావాలి.  సంతల్లో నమస్కారాలు పెట్టించుకోవడం, రబ్బీ* అని పిలిపించుకోవడం వాళ్లకు ఇష్టం.  మీరు మాత్రం రబ్బీ అని పిలిపించుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఒక్కడే మీ బోధకుడు, మీరందరూ సోదరులు.  అంతేకాదు భూమ్మీద ఎవర్నీ మీరు తండ్రీ* అని పిలవద్దు. ఒక్కడే మీ తండ్రి, ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు. 10  అలాగే, మీరు నాయకులు అని కూడా పిలిపించుకోవద్దు. ఎందుకంటే క్రీస్తు ఒక్కడే మీ నాయకుడు. 11  మీలో గొప్పవాడు మీకు సేవకుడిగా ఉండాలి. 12  తనను తాను గొప్ప చేసుకునే వ్యక్తి తగ్గించబడతాడు. తనను తాను తగ్గించుకునే వ్యక్తి గొప్ప చేయబడతాడు. 13  “వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా మీకు శ్రమ! ఎందుకంటే మనుషులు ప్రవేశించకుండా మీరు పరలోక రాజ్య తలుపులు మూసేస్తారు; మీరు లోపలికి వెళ్లరు, వెళ్లేవాళ్లను కూడా వెళ్లనివ్వరు. 14  *—— 15  “వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా మీకు శ్రమ! ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిని మీ మతంలో కలుపుకోవడానికి మీరు సముద్రాన్ని, భూమిని చుట్టి వస్తారు. అతను మీ మతంలో చేరినప్పుడు, అతన్ని మీకన్నా రెండు రెట్లు ఎక్కువగా గెహెన్నాకు* అర్హునిగా చేస్తారు. 16  “గుడ్డి మార్గదర్శకులారా, మీకు శ్రమ! ఎందుకంటే, ‘ఎవరైనా ఆలయం మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటే ఫర్లేదు కానీ, ఆలయంలోని బంగారం మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటే మాత్రం దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి’ అని మీరు చెప్తారు. 17  తెలివితక్కువ మనుషులారా, గుడ్డివాళ్లారా! నిజానికి ఏది గొప్పది? బంగారమా? లేక దాన్ని పవిత్రపర్చిన ఆలయమా? 18  అంతేకాదు, ‘ఎవరైనా బలిపీఠం మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటే ఫర్లేదు కానీ, ఆ బలిపీఠంపై ఉన్న అర్పణ మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటే మాత్రం దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి’ అని మీరు చెప్తారు. 19  గుడ్డివాళ్లారా! నిజానికి ఏది గొప్పది? అర్పణా? లేక ఆ అర్పణను పవిత్రపర్చే బలిపీఠమా? 20  కాబట్టి, ఎవరైనా బలిపీఠం మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటే అతను దాని మీద, దాని మీదున్న వస్తువులన్నిటి మీద ఒట్టు పెట్టుకున్నట్టే; 21  అలాగే, ఎవరైనా ఆలయం మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటే అతను దాని మీద, దానిలో నివసించే దేవుని మీద ఒట్టు పెట్టుకున్నట్టే; 22  అంతేకాదు, ఎవరైనా పరలోకం మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటే అతను దేవుని సింహాసనం మీద, దానిపైన కూర్చున్న దేవుని మీద ఒట్టు పెట్టుకున్నట్టే. 23  “వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా మీకు శ్రమ! ఎందుకంటే మీరు పుదీనలో, సోపులో, జీలకర్రలో పదోవంతు ఇస్తారు కానీ, ధర్మశాస్త్రంలోని మరింత ప్రాముఖ్యమైన విషయాల్ని అంటే న్యాయాన్ని, కరుణను, విశ్వసనీయతను పట్టించుకోరు. మీరు పదోవంతు ఇవ్వడం అవసరమే కానీ, వేరే విషయాల్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు. 24  గుడ్డి మార్గదర్శకులారా! మీరు దోమను వడగడతారు కానీ ఒంటెను మింగేస్తారు. 25  “వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా మీకు శ్రమ! ఎందుకంటే మీరు బయటికి శుభ్రంగా కనిపించి లోపల మురికిగా ఉన్న గిన్నెల్లాంటివాళ్లు. లోపల మీరు అత్యాశతో* నిండివున్నారు, అదుపులేని కోరికలు తీర్చుకోవడంలో మునిగిపోయారు. 26  గుడ్డి పరిసయ్యుడా, గిన్నెల్ని ముందు లోపల శుభ్రం చెయ్యి, అప్పుడు అవి బయట కూడా శుభ్రమౌతాయి. 27  “వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా మీకు శ్రమ! ఎందుకంటే మీరు సున్నం కొట్టిన సమాధుల్లాంటివాళ్లు. అవి బయటికి అందంగా కనిపిస్తాయి కానీ లోపల చనిపోయినవాళ్ల ఎముకలతో, అన్నిరకాల అపవిత్రతతో నిండివుంటాయి. 28  అలాగే మీరు కూడా బయటికి నీతిమంతుల్లా కనిపిస్తారు కానీ లోపల వేషధారణతో, అక్రమంతో నిండివున్నారు. 29  “వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా మీకు శ్రమ! ఎందుకంటే మీరు ప్రవక్తల సమాధులు కడుతూ, నీతిమంతుల సమాధుల్ని* అలంకరిస్తూ, 30  ‘మేము మా పూర్వీకుల కాలంలో జీవించివుంటే, ప్రవక్తల రక్తం చిందించడంలో వాళ్లతో చేయి కలిపేవాళ్లం కాదు’ అని అంటారు. 31  అలా అంటూ, మీరు ప్రవక్తల్ని చంపినవాళ్ల పిల్లలని మీమీద మీరే సాక్ష్యం చెప్పుకుంటున్నారు. 32  మీ పూర్వీకుల పాపాల చిట్టాను మీరు పూర్తిచేయండి. 33  “సర్పాల్లారా, విషసర్పాల పిల్లలారా, గెహెన్నా* తీర్పును తప్పించుకొని మీరు ఎక్కడికి పారిపోతారు? 34  అందుకే నేను మీ దగ్గరికి ప్రవక్తల్ని, తెలివిగల మనుషుల్ని, బహిరంగంగా ఉపదేశించేవాళ్లను పంపిస్తున్నాను. మీరు వాళ్లలో కొంతమందిని చంపి, కొయ్యలకు వేలాడదీస్తారు; ఇంకొంతమందిని మీ సభామందిరాల్లో కొరడాలతో కొడతారు, ఒక ఊరి నుండి ఇంకో ఊరికి తరుముతూ హింసిస్తారు. 35  దానివల్ల, నీతిమంతుడైన హేబెలు రక్తంతో మొదలుపెట్టి ఆలయానికీ, బలిపీఠానికీ మధ్య మీరు చంపిన బరకీయ కొడుకైన జెకర్యా రక్తం వరకు భూమ్మీద చిందించబడిన నీతిమంతులందరి రక్తం మీ మీదికి వస్తుంది. 36  నేను నిజంగా మీతో చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ ఈ తరంవాళ్ల మీదికి వస్తాయి. 37  “యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, నువ్వు ప్రవక్తల్ని చంపుతూ, నీ దగ్గరికి పంపబడిన వాళ్లను రాళ్లతో కొడుతూ ఉన్నావు. కోడి తన పిల్లల్ని రెక్కల చాటున చేర్చుకున్నట్టు, నేను ఎన్నోసార్లు నీ పిల్లల్ని చేర్చుకోవాలని అనుకున్నాను! కానీ అది నీకు ఇష్టంలేదు. 38  ఇదిగో! నీ ఇల్లు నీకే వదిలేయబడింది.* 39  నేను నీతో చెప్తున్నాను, ‘యెహోవా* పేరిట వస్తున్న ఈయన దీవెన పొందాలి!’ అని నువ్వు చెప్పే వరకు ఇక నన్ను చూడవు.”

అధస్సూచీలు

లేదా “శ్రేష్ఠమైన.”
లేదా “బోధకుడా.”
ఇక్కడ “తండ్రి” అనే పదాన్ని ఒక మతపరమైన బిరుదుగా మనుషులకు ఉపయోగించడాన్ని యేసు ఖండించాడు.
మత్తయి 17:21కి ఉన్న పాదసూచిక చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “దోపుడు సొమ్ముతో.”
లేదా “స్మారక సమాధుల్ని.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “నీ ఇల్లు నాశనం కాబోతుంది” అయ్యుంటుంది.
పదకోశం చూడండి.