ఫిలేమోను 1:1-25

  • శుభాకాంక్షలు (1-3)

  • ఫిలేమోను ప్రేమ, విశ్వాసం (4-7)

  • ఒనేసిము కోసం పౌలు విన్నపం (8-22)

  • చివర్లో శుభాకాంక్షలు (23-25)

 క్రీస్తుయేసు కోసం ఖైదీగా ఉన్న పౌలు, సోదరుడైన తిమోతి మా ప్రియమైన తోటి పనివాడు ఫిలేమోనుకు,  సోదరి అప్ఫియకు, తోటి సైనికుడు అర్ఖిప్పుకు, మీ ఇంట్లో సమకూడే సంఘానికి రాస్తున్న ఉత్తరం.  మన తండ్రైన దేవుడు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మీకు అపారదయను, శాంతిని ప్రసాదించాలి.  నా ప్రార్థనల్లో నీ గురించి ప్రస్తావించిన ప్రతీసారి నా దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను.  ఎందుకంటే నీ విశ్వాసం గురించీ ప్రభువైన యేసు మీద,* పవిత్రులందరి మీద* నీకున్న ప్రేమ గురించీ నాకు ఎప్పటికప్పుడు వార్తలు అందుతున్నాయి.  క్రీస్తు వల్ల మనం పొందిన ప్రతీ దీవెనను నువ్వు గుర్తించేలా నీ విశ్వాసం నిన్ను కదిలించాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను.  సోదరా, నీవల్ల పవిత్రుల హృదయాలు* ఉత్తేజం పొందాయి కాబట్టి నీ ప్రేమ గురించి విన్నప్పుడు నాకెంతో ఆనందం, ఊరట కలిగాయి.  అందుకే, సరైనది చేయమని క్రీస్తు పేరిట నిన్ను ఆజ్ఞాపించే అధికారం నాకున్నా,  వృద్ధుణ్ణి, ఇప్పుడు క్రీస్తుయేసు కోసం ఖైదీని అయిన పౌలు అనే నేను ప్రేమతో నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. 10  నా కొడుకులాంటి ఒనేసిము కోసం నిన్ను బ్రతిమాలుకుంటున్నాను. చెరసాలలో* ఉండగా నేను అతనికి తండ్రినయ్యాను. 11  గతంలో అతను నీకు పనికిరానివాడే, కానీ ఇప్పుడు నీకు, నాకు పనికొచ్చే మనిషి. 12  అతన్ని, అంటే నా ప్రాణాన్ని* మళ్లీ నీ దగ్గరకు పంపిస్తున్నాను. 13  మంచివార్త కోసం నేను ఖైదీగా ఉన్నంతకాలం నీ స్థానంలో అతను నాకు సేవలు చేసేలా అతన్ని నా దగ్గరే ఉంచుకోవాలనుంది. 14  కానీ, నిన్ను అడగకుండా నేను ఏదీ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే నీవల్ల నాకు జరిగే మేలు నీకు ఇష్టమై ఉండాలి, నేను దాన్ని బలవంతంగా తీసుకోకూడదు. 15  నీ దగ్గర శాశ్వతంగా ఉండడానికేనేమో అతను నీకు కొంతకాలం* దూరమయ్యాడు. 16  అయితే అతను ఇకమీదట దాసునిగా ఉండడు, అంతకంటే ఎక్కువైన వాడిగా, అంటే ప్రియ సోదరునిగా ఉంటాడు. అతను ప్రత్యేకించి నాకు ప్రియమైనవాడు, కానీ ఓ దాసునిగా, క్రైస్తవ సోదరునిగా నాకన్నా నీకే ఇంకా ఎక్కువ ప్రియమైనవాడు. 17  నేను నీ స్నేహితుణ్ణని* నువ్వు అనుకుంటే, నన్ను ఆహ్వానించినట్టే అతన్ని కూడా సాదరంగా ఆహ్వానించు. 18  అంతేకాదు, అతను నీ విషయంలో ఏదైనా తప్పు చేసివుంటే అది నామీద వేయి, నీకు ఏదైనా బాకీ ఉంటే అది నా ఖాతాలో రాయి. 19  పౌలు అనే నేను నా చేత్తో రాస్తున్నాను: అది నేనే తీరుస్తాను. అయినా నువ్వు నీ జీవితమే నాకు బాకీపడి ఉన్నావని వేరే చెప్పక్కర్లేదు. 20  సోదరా, ప్రభువునుబట్టి దయచేసి నాకు ఈ సాయం చేయి. క్రీస్తు పేరున నా హృదయాన్ని* సంతోషపెట్టు. 21  నువ్వు నా మాట వింటావనే నమ్మకంతో రాస్తున్నాను, నేను అడిగిన దానికన్నా నువ్వు ఇంకా ఎక్కువే చేస్తావని నాకు తెలుసు. 22  అలాగే, నాకు వసతి కూడా ఏర్పాటు చేయి. మీ ప్రార్థనలు ఫలించి నేను మళ్లీ మీ దగ్గరికి* వస్తానని అనుకుంటున్నాను. 23  క్రీస్తుయేసు కోసం నా తోటి ఖైదీగా ఉన్న ఎపఫ్రా నీకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాడు. 24  ఇంకా నా తోటి పనివాళ్లు మార్కు, అరిస్తార్కు, దేమా, లూకా కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. 25  ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపారదయ మీరు చూపించే స్ఫూర్తికి తోడైవుండాలని కోరుకుంటున్నాను.

అధస్సూచీలు

లేదా “పట్ల.”
లేదా “పట్ల.”
లేదా “ప్రేమానురాగాలు.”
అక్ష., “ఖైదీగా.”
లేదా “నా ప్రేమానురాగాల్ని.”
అక్ష., “ఓ గంట.”
అక్ష., “భాగస్వామినని.”
లేదా “ప్రేమానురాగాలను.”
లేదా “మీ కోసం విడుదలై.”