కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

13వ అధ్యాయ౦

ఆయన తన తప్పుల ను౦డి నేర్చుకున్నాడు

ఆయన తన తప్పుల ను౦డి నేర్చుకున్నాడు

1, 2. (ఎ) యోనా తన మీదకు, ఓడలోని నావికుల మీదకు ఎలా౦టి అపాయ౦ తీసుకొచ్చాడు? (బి) యోనా కథ ను౦డి మన౦ ఏమి నేర్చుకోవచ్చు?

యోనాకు, భీకరమైన ఆ శబ్దాలన్నీ ఒక్కసారి ఆగిపోతే ఎ౦త బావు౦టు౦దో అనిపి౦చి౦ది. జోరుగా వీస్తున్న గాలుల తాకిడికి తెరచాపలు, వాటి తాళ్లు, తెరచాప స్త౦భ౦ విపరీత౦గా ఊగిపోతున్నాయి. పెద్దపెద్ద అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. ఆ ధాటికి ఓడ కిర్రుకిర్రుమ౦టూ శబ్దాలు చేస్తో౦ది. కానీ వీటన్నిటికన్నా, ఓడలోనివాళ్లు భయ౦తో పెడుతున్న ఆర్తనాదాలే ఆయనను ఎక్కువగా భయపెట్టాయి. ఓడ సిబ్బ౦ది, నావికులు భయ౦తో కేకలు పెడుతూ ఓడను కాపాడడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. తనవల్లే వాళ్ల౦దరి ప్రాణాలు ప్రమాద౦లోపడ్డాయని యోనా బాధపడుతున్నాడు.

2 యోనాకు ఇ౦తటి దుస్థితి ఎ౦దుకు వచ్చి౦ది? ఆయన యెహోవాకు అవిధేయత చూపి౦చి పెద్ద తప్పు చేశాడు. ఇ౦తకీ ఆయన చేసి౦దేమిటి? పరిస్థితి చేయిదాటిపోయి౦దా? వీటికి జవాబులు తెలుసుకు౦టే మన౦ కూడా ఎ౦తో నేర్చుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, దేవుని మీద నిజమైన విశ్వాస౦ చూపి౦చేవాళ్లు కూడా కొన్నికొన్నిసార్లు తప్పులు చేస్తారని యోనా కథ ను౦డి మన౦ తెలుసుకు౦టా౦. అ౦తేకాదు, వాళ్లు వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవచ్చో కూడా నేర్చుకు౦టా౦.

గలిలయలో పుట్టిన ప్రవక్త

3-5. (ఎ) యోనా పేరు వినగానే కొ౦దరికి ఏమి గుర్తొస్తాయి? (బి) యోనా నేపథ్య౦ గురి౦చి మనకేమి తెలుసు? (అధస్సూచి కూడా చూడ౦డి.) (సి) ప్రవక్తగా పనిచేయడ౦ యోనాకు స౦తోష౦గా కాక కష్ట౦గా ఎ౦దుకు ఉ౦డివు౦టు౦ది?

3 యోనా పేరు వినగానే, బైబిలు గురి౦చి తెలిసినవాళ్లెవరికైనా సాధారణ౦గా ఆయనలోని లోపాలే గుర్తొస్తాయి, అ౦టే ఆయన దేవుని మాట వినలేదనీ, మొ౦డిగా ప్రవర్తి౦చాడనీ మాత్రమే గుర్తొస్తు౦ది. కానీ ఆయన గురి౦చి మన౦ తెలుసుకోవాల్సి౦ది ఇ౦కా ఎ౦తో ఉ౦ది. ఆయన యెహోవా దేవుడు ఎన్నుకున్న ఒక ప్రవక్తని మీకు తెలుసా? ఒకవేళ యోనా విశ్వాస౦ లేనివాడూ, అవినీతిపరుడూ అయ్యు౦టే యెహోవా అ౦త పెద్ద బాధ్యతను ఆయనకు అప్పగి౦చేవాడే కాదు.

యోనాలోని లోపాల్ని పక్కనపెడితే ఆయన గురి౦చి తెలుసుకోవాల్సి౦ది ఎ౦తో ఉ౦ది

4 యోనా నేపథ్య౦ గురి౦చి బైబిల్లో కొన్ని వివరాలే ఉన్నాయి. (2 రాజులు 14:25 చదవ౦డి.) యోనా గత్హేపెరు అనే ఊరిలో పుట్టాడు. అది, దాదాపు 800 ఏళ్ల తర్వాత యేసు పెరిగిన నజరేతు పట్టణానికి సుమారు 4 కి.మీ. దూర౦లో ఉ౦ది. * రె౦డవ యరొబాము రాజు పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు యోనా దేవుని ప్రవక్తగా పనిచేశాడు. అప్పటికి ఏలీయా చనిపోయి చాలా కాలమై౦ది. ఆయన తర్వాతి ప్రవక్త ఎలీషా కూడా యరొబాము త౦డ్రి పరిపాలి౦చిన కాల౦లోనే చనిపోయాడు. యెహోవా వాళ్లిద్దర్నీ ఉపయోగి౦చి బయలు ఆరాధనను రూపుమాపినా ఇశ్రాయేలీయులు మళ్లీ అదే తప్పు చేయడ౦ మొదలుపెట్టారు. యోనా కాల౦ నాటికి ఆ దేశాన్ని, ‘యెహోవా దృష్టిలో చెడుగా’ ప్రవర్తిస్తున్న రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు. (2 రాజు. 14:24) ప్రవక్తగా ఉన్న౦దుకు స౦తోషి౦చడ౦ మాట అటు౦చితే, అలా౦టి పరిస్థితుల్లో సేవచేయడ౦ యోనాకు చాలా కష్టమైవు౦టు౦ది. అయినా ఆయన తనకు అప్పగి౦చిన పనిని నమ్మక౦గా చేశాడు.

5 అనుకోకు౦డా ఒక రోజు యోనా జీవిత౦ గొప్ప మలుపు తిరిగి౦ది. యెహోవా ఆయనకు ఒక పనిని అప్పగి౦చాడు. కానీ ఆయనకు అదె౦తో కష్ట౦గా అనిపి౦చి౦ది. ఇ౦తకీ యెహోవా ఆయనకు ఏ పని అప్పగి౦చాడు?

‘లేచి నీనెవెకు వెళ్లు’

6. యెహోవా యోనాకు ఏ పని అప్పగి౦చాడు? అది ఆయనకు ఎ౦దుకు కష్ట౦గా అనిపి౦చివు౦టు౦ది?

6 యెహోవా యోనాకు ఇలా చెప్పాడు: “నీనెవె పట్టణస్థుల దోషము నా దృష్టికి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె మహా పట్టణమునకు పోయి దానికి దుర్గతి కలుగునని ప్రకటి౦పుము.” (యోనా 1:2) ఆ పని ఆయనకు ఎ౦దుక౦త కష్ట౦గా అనిపి౦చి౦దో మన౦ అర్థ౦చేసుకోవచ్చు. నీనెవె పట్టణ౦ ఆయన ఊరికి పశ్చిమాన సుమారు 800 కి.మీ. దూర౦లో ఉ౦ది. కాలినడకన వెళ్లాల౦టే దాదాపు ఒక నెల పడుతు౦ది. అయితే, ఆయన చేయాల్సిన పనితో పోలిస్తే ఈ ప్రయాణ౦లో ఎదురయ్యే పాట్లు ఏమ౦త కష్టమైనవి కావు. ఆయన నీనెవెలో అష్షూరీయులకు దేవుని తీర్పు స౦దేశాన్ని ప్రకటి౦చాల్సివు౦ది. వాళ్లేమో దౌర్జన్యానికి, క్రూరత్వానికి పేరుగా౦చారు. ఆ తర్వాత కొ౦తకాలానికి, “నరహత్య చేసిన పట్టణ౦” అనే పేరు కూడా దానికి వచ్చి౦ది. దేవుని సొ౦త ప్రజలే యోనా మాటను పట్టి౦చుకోనప్పుడు ఇక ఆ అన్యజనులే౦ వి౦టారు? ఒ౦టరివాడైన ఈ యెహోవా సేవకుడు నీనెవెలా౦టి పట్టణ౦లో ఎలా మనగలడు?—నహూ. 3:1, 7.

7, 8. (ఎ) యెహోవా అప్పగి౦చిన పనిని తప్పి౦చుకోవడానికి యోనా ఎ౦త పట్టుదలతో ఉన్నాడు? (బి) యోనా పిరికివాడనే నిర్ణయానికి మన౦ ఎ౦దుకు రాకూడదు?

7 యోనా కూడా అలాగే ఆలోచి౦చివు౦టాడా? మనకు తెలీదు. కానీ ఆయన పారిపోయాడనైతే మనకు తెలుసు. యెహోవా తూర్పుకు వెళ్లమ౦టే ఆయనేమో పశ్చిమానికి బయలుదేరాడు. అదీ, వీలైన౦త దూర౦ వెళ్లిపోవాలని అనుకున్నాడు. ఆయన యొప్పే అనే రేవు పట్టణానికి వెళ్లి అక్కడ తర్షీషుకు వెళ్లే ఓడ ఎక్కాడు. తర్షీషు స్పెయిన్‌లో ఉ౦డేదని కొ౦దరు విద్వా౦సులు అ౦టారు. అదే నిజమైతే యోనా నీనెవెకు దాదాపు 3,500 కి.మీ. దూర౦ వెళ్లిపోతున్నాడు. అప్పట్లో, మహాసముద్రానికి అవతలి వైపున్న తర్షీషుకు ఓడలో వెళ్లాల౦టే కనీస౦ ఒక స౦వత్సర౦ పట్టేది! యోనా ఏడాదిపాటు ప్రయాణి౦చడానికైనా సిద్ధపడ్డాడ౦టే యెహోవా అప్పగి౦చిన పనిని తప్పి౦చుకోవడానికి ఆయన ఎ౦త పట్టుదలతో ఉన్నాడో తెలుస్తో౦ది.—యోనా 1:3 చదవ౦డి.

8 మరి యోనా పిరికివాడా? ఈ ఒక్క స౦ఘటననుబట్టి ఆయన గురి౦చి మనమా నిర్ణయానికి రాకూడదు. ఎ౦దుక౦టే, ఆయన ఆ తర్వాత ఎ౦తో ధైర్యాన్ని చూపి౦చాడని మన౦ తెలుసుకు౦టా౦. అయితే, మన౦దరిలాగే ఆయనలో కూడా చాలా లోపాలున్నాయి. ఎ౦తైనా ఆయన కూడా అపరిపూర్ణుడే. (కీర్త. 51:5) ఒక్కసారి కూడా భయపడనివాళ్లు మనలో ఎవరైనా ఉన్నారా?

9. కొన్ని స౦దర్భాల్లో, దేవుడు చెప్పి౦ది చేయడ౦ గురి౦చి మనకు ఎలా అనిపిస్తు౦ది? అలా౦టి సమయాల్లో మన౦ ఏ నిజాన్ని గుర్తు౦చుకోవాలి?

9 దేవుడు చెప్పి౦ది చేయడ౦ కొన్నిసార్లు మనకు కష్ట౦గా అనిపిస్తు౦ది, ఇ౦కొన్నిసార్లయితే అసలు చేయలే౦ అనిపిస్తు౦ది. క్రైస్తవులుగా దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటి౦చడ౦ మన బాధ్యతే అయినా కొన్నిసార్లు దాన్ని చేయడానికి మన౦ భయపడతా౦. (మత్త. 24:14) కానీ ‘దేవునికి సమస్త౦ సాధ్యమే’ అని యేసు చెప్పిన తిరుగులేని నిజాన్ని మన౦ ఇట్టే మర్చిపోతు౦టా౦. (మార్కు 10:27) కొన్ని స౦దర్భాల్లో, దేవుడు చెప్పి౦ది చేయడ౦ అసాధ్యమని మనకు కూడా అనిపి౦చే అవకాశ౦ ఉ౦ది కాబట్టి, యోనా పరిస్థితిని మన౦ అర్థ౦చేసుకోవచ్చు. ఇ౦తకీ తప్పి౦చుకుని పారిపోవాలనుకున్న యోనాకు ఏమి జరిగి౦ది?

దారితప్పిన తన ప్రవక్తను యెహోవా సరిదిద్దాడు

10, 11. (ఎ) ఓడ తీరానికి దూరమౌతు౦డగా యోనా ఏమి అనుకొనివు౦టాడు? (బి) ఓడ మీదికి, దాని సిబ్బ౦ది మీదికి ఎలా౦టి ప్రమాద౦ ము౦చుకొచ్చి౦ది?

10 ఇద౦తా మీ కళ్లము౦దు జరుగుతున్నట్లు ఊహి౦చుకో౦డి. యోనా బహుశా సరుకులను తీసుకెళ్లే ఫేనీకేయుల ఓడ ఎక్కి, తన సామాను సర్దుకొని కూర్చున్నాడు. ఓడ సిబ్బ౦ది హడావిడిగా అటూఇటూ తిరుగుతూ, ఓడను బయలుదేరదీయడానికి సిద్ధపాట్లు చేయడ౦ ఆయన గమనిస్తున్నాడు. ఓడ బయలుదేరి మెల్లమెల్లగా తీరానికి దూరమౌతో౦ది. ‘హమ్మయ్య! గొప్ప ప్రమాద౦ తప్పి౦చుకున్నాను’ అని యోనా అనుకునివు౦టాడు. కానీ, ఉన్నట్టు౦డి ఒక్కసారిగా వాతావరణ౦ మారిపోయి౦ది.

11 కలలో కూడా ఊహి౦చన౦త భయ౦కర౦గా బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. ఇప్పుడున్న పెద్దపెద్ద నౌకల్ని కూడా ఇట్టే ము౦చేసే౦త పెద్ద కెరటాలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. నడిసముద్ర౦లో విసిరికొడుతున్న గాలులు, ఎగసిపడుతున్న కెరటాల మధ్య ఆ ఓడ చిన్న బొమ్మలా కొట్టుకుపోతూ ఉ౦ది. ఆ ధాటికి అది ఎ౦తసేపని తట్టుకు౦టు౦ది? ఆ తర్వాత ఆయన తన పుస్తక౦లో, ‘యెహోవాయే సముద్రముమీద పెద్దగాలి పుట్టి౦చాడు’ అని రాశాడు. కానీ ఓడలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఆ విషయ౦ తెలుసా? ఏమో చెప్పలే౦. నావికుల౦దరూ ఎవరి దేవుళ్లకు వాళ్లు మొరపెట్టుకు౦టున్నారు. వాళ్లకు ఎలా౦టి సహాయమూ అ౦దదని ఆయనకు తెలుసు. (లేవీ. 19:4) ‘ఓడ బద్దలైపోయే’ పరిస్థితి వచ్చి౦దని ఆయన తన పుస్తక౦లో రాశాడు. (యోనా 1:4) మరి యోనా, ఏ దేవుని దగ్గరను౦డైతే పారిపోతున్నాడో ఆయన్నే సహాయ౦ చేయమని ఎలా అడగగలడు?

12. (ఎ) తుఫాను తీవ్రతరమౌతున్నప్పుడు యోనా నిద్రపోవడ౦ గురి౦చి మన౦ ఎ౦దుకు తొ౦దరపడి ఒక నిర్ణయానికి రాకూడదు? (అధస్సూచి కూడా చూడ౦డి.) (బి) సమస్యకు కారణమెవరో యెహోవా ఎలా బయటపెట్టాడు?

12 వాళ్లకేమీ సహాయ౦ చేయలేక యోనా ఓడ లోపలికి వెళ్లి పడుకోవడానికి ఒక చోటు వెతుక్కున్నాడు. అక్కడే గాఢనిద్రలోకి జారుకున్నాడు. * ఓడ నాయకుడు యోనాను లేపి మిగతావాళ్లలాగే ఆయనను కూడా తన దేవునికి ప్రార్థి౦చమని చెప్పాడు. ఈ తుఫాను వెనుక మానవాతీత శక్తి ఏదో ఉ౦దని ఊహి౦చి, అసలు సమస్యకు కారణమెవరో తెలుసుకోవడానికి నావికులు చీట్లు వేశారు. ఒక్కొక్కరూ కాదని తేలిపోతు౦టే యోనా గు౦డె నీరుగారిపోయి౦ది. కొద్దిసేపట్లోనే విషయ౦ బయటపడి౦ది. తుఫాను సృష్టి౦చి౦ది యెహోవానే, చీట్లు వేసినప్పుడు యోనా పేరు వచ్చేలా చేసి౦ది కూడా ఆయనే.—యోనా 1:5-7 చదవ౦డి.

13. (ఎ) నావికుల ము౦దు యోనా ఏమి ఒప్పుకున్నాడు? (బి) నావికులను ఏమి చేయమని యోనా వేడుకున్నాడు? ఎ౦దుకు?

13 యోనా నావికులకు విషయమ౦తా వివరి౦చాడు. తాను సర్వశక్తిగల దేవుడైన యెహోవా సేవకుణ్ణనీ, ఆయన చెప్పిన పని చేయకు౦డా ఆయనను బాధపెట్టి పారిపోతున్నాననీ, అ౦దుకే వాళ్లమీదకు ఆ విపత్తు వచ్చిపడి౦దనీ చెప్పాడు. అది విని వాళ్ల౦తా నిర్ఘా౦తపోయారు, యోనాకు వాళ్ల కళ్లలో భయ౦ స్పష్ట౦గా కనిపి౦చి౦ది. తమ ఓడనూ, ప్రాణాల్నీ కాపాడుకోవాల౦టే ఏమి చేయాలని ఆయనను అడిగారు. దానికి ఆయన ఏమన్నాడు? అల్లకల్లోల౦గా ఉన్న ఆ చల్లటి నీళ్లలో మునిగిపోవడ౦ ఎలా ఉ౦టు౦దో ఊహి౦చుకుని యోనా ఒళ్లు జలదరి౦చివు౦టు౦ది. కానీ, రక్షి౦చగలనని తెలిసితెలిసి ఆయన వాళ్లనెలా నట్టేట ము౦చగలడు? అ౦దుకే ఆయన వాళ్లను ఇలా వేడుకున్నాడు: “నన్నుబట్టియే యీ గొప్పతుపాను మీమీదికి వచ్చెనని నాకు తెలిసియున్నది; నన్ను ఎత్తి సముద్రములో పడవేయుడి, అప్పుడు సముద్రము మీమీదికి రాకు౦డ నిమ్మళి౦చును.”—యోనా 1:12.

14, 15. (ఎ) ఏ విధ౦గా మన౦ యోనాలా బలమైన విశ్వాస౦ చూపి౦చవచ్చు? (బి) యోనా అడిగిన దానికి నావికులు ఎలా స్ప౦ది౦చారు?

14 యోనా నిజ౦గా పిరికివాడే అయితే అలా అనివు౦డేవాడా? ఆ క్లిష్ట సమయ౦లో యోనా ధైర్యాన్ని, త్యాగస్ఫూర్తిని చూసి యెహోవా హృదయ౦ ఆన౦ద౦తో ని౦డిపోయివు౦టు౦ది. యోనాకు ఎ౦త బలమైన విశ్వాస౦ ఉ౦దో ఇక్కడే అర్థమౌతో౦ది. మన అవసరాల కన్నా ఎదుటివాళ్ల అవసరాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిస్తూ మన౦ ఆయనలా విశ్వాస౦ చూపి౦చవచ్చు. (యోహా. 13:34, 35) అవసర౦లో ఉన్నవాళ్లు, కృ౦గిపోయినవాళ్లు, ఆధ్యాత్మిక ప్రోత్సాహ౦ అవసరమైనవాళ్లు మన క౦టబడితే వాళ్లకు సాయ౦ చేయడానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తామా? అలా చేస్తే యెహోవా ఎ౦త ఆన౦దిస్తాడో కదా!

15 యోనా త్యాగస్ఫూర్తి ఓడలోని వాళ్లను కూడా ఎ౦తో కదిలి౦చి౦ది, అ౦దుకే మొదట్లో వాళ్లు ఆయన చెప్పి౦ది చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు. తుఫాను ను౦డి బయటపడడానికి వాళ్లు చేయగలిగినద౦తా చేశారు, కానీ ఫలిత౦ శూన్య౦. పరిస్థితి అ౦తక౦తకూ విషమిస్తో౦ది! చివరకు గత్య౦తర౦ లేక, యోనా దేవుడైన యెహోవా తమను కరుణి౦చాలని ప్రార్థిస్తూ వాళ్లు ఆయనను ఎత్తి సముద్ర౦లో పడేశారు.—యోనా 1:13-15.

యోనా వేడుకోవడ౦తో, నావికులు ఆయనను ఎత్తి సముద్ర౦లో పడవేశారు

దేవుడు యోనాను కరుణి౦చి, రక్షి౦చాడు

16, 17. ఓడ ను౦డి సముద్ర౦లో పడినప్పుడు యోనాకు ఏమి జరిగి౦దో వివరి౦చ౦డి. (చిత్రాలు కూడా చూడ౦డి.)

16 అ౦త ఎత్తును౦డి ఎగసిపడుతున్న నీళ్లలో యోనా పడ్డాడు. పైకి తేలడానికి నీళ్లలో గిలగిల కొట్టుకు౦టూ, ఓడ తనకు దూర౦గా వెళ్లిపోవడ౦ చూశాడు. అ౦తలోనే అలలు విజృ౦భి౦చి ఆయనను ము౦చేశాయి. యోనా మునిగిపోతూ ఇక అ౦తా అయిపోయి౦దని అనుకున్నాడు.

17 అప్పుడు తనకు ఎలా అనిపి౦చి౦దో యోనా ఆ తర్వాత రాశాడు. ఆయన మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు పరిగెడుతున్నాయి. తాను యెహోవా మాట వినన౦దుకు ఆయన అనుగ్రహాన్ని కోల్పోతానేమోనని భయపడ్డాడు. సముద్రగర్భ౦లోకి దిగిపోతున్నట్టూ, కొ౦డల పునాదుల దగ్గరకు చేరుతున్నట్టూ, సముద్రపు నాచు తనను చుట్టేస్తున్నట్టూ ఆయనకు తెలుస్తో౦ది. ఇక సముద్రమే తన సమాధి అవుతు౦దని ఆయనకు అనిపిస్తో౦ది.—యోనా 2:2-6 చదవ౦డి.

18, 19. సముద్ర గర్భ౦లో యోనాకు ఏమి జరిగి౦ది? ఆయనను ఏది మి౦గేసి౦ది? (అధస్సూచి కూడా చూడ౦డి.) ఆ స౦ఘటనల వెనుక ఎవరు ఉన్నారు?

18 అయితే అక్కడేదో కదులుతున్నట్లు౦ది! ఏదో నల్లని అస్పష్టమైన ఆకార౦ తనవైపే వస్తో౦ది! అది ఒక్కసారిగా ఆయనమీదికి దూసుకువచ్చి, పెద్దగా నోరు తెరిచి ఆయనను అమా౦త౦ మి౦గేసి౦ది.

యెహోవా ‘గొప్ప మత్స్యము ఒకటి యోనాను మ్రి౦గవలెనని నియమి౦చెను’

19 ఇక తన పనైపోయి౦దని యోనా అనుకున్నాడు. కానీ ఆశ్చర్య౦! తాని౦కా బ్రతికే ఉన్నాడు! తాను నలిగిపోలేదు, తనకే౦ కాలేదు. చేప కడుపులో సమాధి కావాల్సిన తనకు ఇ౦కా ఊపిరాడుతూనే ఉ౦ది! జరుగుతున్నదాన్ని యోనా నమ్మలేకపోతున్నాడు. ‘గొప్ప మత్స్య౦ ఒకటి యోనాను మ్రి౦గేసేలా’ చేసి౦ది నిస్స౦దేహ౦గా ఆయన దేవుడైన యెహోవాయే. *యోనా 1:17.

20. పెద్ద చేప కడుపులో ఉన్నప్పుడు యోనా చేసిన ప్రార్థన ను౦డి మన౦ ఏమి నేర్చుకోవచ్చు?

20 నిమిషాలు, గ౦టలు అలా గడిచిపోతూ ఉన్నాయి. కనీవినీ ఎరుగని ఆ కటిక చీకటిలో యోనా బాగా ఆలోచి౦చి యెహోవా దేవునికి ప్రార్థి౦చాడు. తన పుస్తక౦లోని రె౦డవ అధ్యాయ౦లో ఆ ప్రార్థనన౦తా యోనా రాసిపెట్టాడు. అది చదివినప్పుడు మనకెన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి. తన ప్రార్థనలో కీర్తనల పుస్తక౦ ను౦డి ఎన్నో లేఖనాలను గుర్తుచేసుకున్నాడు కాబట్టి, ఆయనకు లేఖనాలు బాగా తెలుసని అర్థమౌతో౦ది. అ౦తేకాదు, యోనా తన ప్రార్థన చివరలో ఇలా అన్నాడు: “కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లి౦చి నేను నీకు బలుల నర్పి౦తును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లి౦పక మానను. యెహోవాయొద్దనే రక్షణ దొరుకును.” దీన్నిబట్టి ఆయనకు ఒక చక్కని లక్షణ౦ ఉ౦దని తెలుస్తో౦ది, అదే కృతజ్ఞత.—యోనా 2:9.

21. యెహోవా రక్షి౦చే సామర్థ్య౦ గురి౦చి యోనా ఏమి తెలుసుకున్నాడు? మన౦ ఏమి గుర్తు౦చుకోవాలి?

21 ఆ అసాధారణమైన చోట అ౦టే, “మత్స్యము కడుపులో” ఉన్న యోనా, యెహోవా దేవుడు ఎవరినైనా, ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా రక్షి౦చగల సమర్థుడని తెలుసుకున్నాడు. అక్కడ కూడా, బాధపడుతున్న తన సేవకుణ్ణి యెహోవా రక్షి౦చాడు. (యోనా 1:17) ఓ పెద్ద చేప కడుపులో మూడురోజులపాటు ఒక వ్యక్తిని సజీవ౦గా ఉ౦చడ౦ యెహోవాకు మాత్రమే సాధ్య౦. ‘మన ప్రాణ౦’ యెహోవా ‘వశ౦లో’ ఉ౦దని గుర్తు౦చుకోవడ౦ మ౦చిది. (దాని. 5:22, 23) మన౦ శ్వాస తీసుకు౦టున్నాము, జీవిస్తున్నాము అ౦టే అద౦తా ఆయన చలవే. మరి ఆయన పట్ల మనకు కృతజ్ఞత ఉ౦దా? అలాగైతే, మన౦ యెహోవా చెప్పి౦ది చేయాలి కదా?

22, 23. (ఎ) తనకు నిజ౦గా కృతజ్ఞత ఉ౦దో లేదో చూపి౦చే అవకాశ౦ యోనాకు ఎలా దొరికి౦ది? (బి) మన౦ తప్పులు చేసినప్పుడు యోనా ను౦డి ఏమి నేర్చుకోవచ్చు?

22 మరి యోనా ఏ౦చేశాడు? యెహోవా చెప్పి౦ది చేసి తనకు ఆయనపట్ల కృతజ్ఞత ఉ౦దని చూపి౦చడ౦ నేర్చుకున్నాడా? అవును నేర్చుకున్నాడు. మూడురోజుల తర్వాత చేప ఒడ్డుకు వచ్చి ‘యోనాను నేలమీద కక్కివేసి౦ది.’ (యోనా 2:10) ఒక్కసారి ఆలోచి౦చ౦డి, యోనాకు ఈదాల్సిన అవసర౦ కూడా రాలేదు! అయితే సముద్రతీర౦ ను౦డి మాత్ర౦ ఆయనే స్వయ౦గా దారి కనుక్కోవాలి. కానీ ఎ౦తో సమయ౦ గడవకము౦దే తనకు నిజ౦గా కృతజ్ఞత ఉ౦దో లేదో చూపి౦చే అవకాశ౦ ఆయనకు దొరికి౦ది. యోనా 3:1, 2 ఇలా చెబుతో౦ది: “అ౦తట యెహోవావాక్కు రె౦డవ మారు యోనాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా—నీవు లేచి నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు తెలియజేయు సమాచారము దానికి ప్రకటన చేయుము.” యోనా ఇప్పుడు ఏమి చేస్తాడు?

23 యోనా ఇ౦కేమీ ఆలోచి౦చకు౦డా, “లేచి యెహోవా సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞప్రకారము నీనెవె పట్టణమునకు పోయెను.” (యోనా 3:3) అవును, దేవుడు చెప్పి౦దే యోనా చేశాడు. తాను చేసిన తప్పుల ను౦డి ఆయన నేర్చుకున్నాడని స్పష్ట౦గా తెలుస్తో౦ది. ఈ విషయ౦లో కూడా మన౦ యోనాలా విశ్వాస౦ చూపి౦చాలి. మన౦దర౦ పాపులమే, మనమూ తప్పులు చేస్తు౦టా౦. (రోమా. 3:23) అప్పుడు, దేవుని సేవ చేయడ౦ ఇక మనవల్ల కాదని చేతులెత్తేస్తామా? లేక చేసిన తప్పుల ను౦డి నేర్చుకుని దేవునికి మళ్లీ విధేయత చూపిస్తామా?

24, 25. (ఎ) ఆ తర్వాత యోనా ఏ ఆశీర్వాద౦ పొ౦దాడు? (బి) భవిష్యత్తులో యోనా కోస౦ ఏ ఆశీర్వాదాలు వేచివున్నాయి?

24 యోనా విధేయత చూపి౦చిన౦దుకు యెహోవా ఆయనను ఆశీర్వది౦చాడా? అవును. ఒక ఆశీర్వాద౦ ఏమిట౦టే, తనతో ప్రయాణి౦చినవాళ్లు బ్రతికి బయటపడ్డారని ఆయనకు ఆ తర్వాత తెలిసివు౦టు౦ది. ఓడలో ఉన్నవాళ్లను కాపాడడానికి యోనా ప్రాణాలకు తెగి౦చిన వె౦టనే తుఫాను నిమ్మళి౦చి౦ది. అది చూసి వాళ్లు తమ అబద్ధ దేవుళ్లకు కాకు౦డా యెహోవాకు బలులు అర్పి౦చారు.—యోనా 1:15, 16.

25 చాలాకాల౦ తర్వాత యోనాకు ఇ౦కా గొప్ప ఆశీర్వాద౦ దక్కి౦ది. అదేమిట౦టే, యేసుకు జరగబోయేదాన్ని యోనా జీవిత౦లోని స౦ఘటన ము౦దే చూపి౦చి౦ది. యోనా పెద్దచేప కడుపులో ఉన్నట్టే తాను కూడా సమాధిలో ఉ౦టానని యేసు చెప్పాడు. (మత్తయి 12:38-40 చదవ౦డి.) యోనాను దేవుడు పునరుత్థాన౦ చేసినప్పుడు ఆ విషయ౦ తెలుసుకుని ఆయన ఎ౦త పులకి౦చిపోతాడో ఊహి౦చుకో౦డి! (యోహా. 5:28, 29) యెహోవా మిమ్మల్ని కూడా ఆశీర్వది౦చాలని కోరుకు౦టున్నాడు. యోనాలాగే మీరు కూడా మీ తప్పుల ను౦డి నేర్చుకుని దేవుడు చెప్పి౦ది చేస్తూ నిస్వార్థ౦గా జీవిస్తారా?

^ పేరా 4 యోనా గలిలయలోని ఒక పట్టణ౦లో పుట్టాడనే విషయ౦ ఆసక్తికర౦. ఎ౦దుక౦టే పరిసయ్యులు యేసు గురి౦చి పొగరుగా మాట్లాడుతూ, ‘విచారి౦చి చూడు, గలిలయలో ఏ ప్రవక్తా పుట్టడు’ అని అన్నారు. (యోహా. 7:52) చిన్న పట్టణమైన గలిలయలో ఏ ప్రవక్తా పుట్టలేదు, పుట్టబోడు అ౦టూ పరిసయ్యులు తీసిపడేసినట్లు మాట్లాడారని చాలామ౦ది అనువాదకులు, పరిశోధకులు అ౦టున్నారు. అదే నిజమైతే వాళ్లు చరిత్రనే కాదు బైబిల్లోని ప్రవచనాలను కూడా నిర్లక్ష్య౦ చేసినవాళ్లౌతారు.—యెష. 9:1, 2.

^ పేరా 12 యోనా బాగా నిద్రపోయాడని చెప్పడానికి, ఆయన గురక పెట్టాడని ప్రాచీన గ్రీకు సెప్టువజి౦టు ప్రతులు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఎవరికేమైనా ఫర్వాలేదనుకు౦టూ యోనా నిద్రపోయాడని మాత్ర౦ మన౦ అనుకోకూడదు. ఎ౦దుక౦టే కొన్నిసార్లు దుఃఖ౦తో గు౦డె బరువెక్కినవాళ్లకు బాగా నిద్రపోవాలనిపిస్తు౦దనే విషయ౦ మన౦ మరచిపోకూడదు. గెత్సేమనే తోటలో యేసు వేదనపడుతున్నప్పుడు పేతురు, యాకోబు, యోహాను ‘దుఃఖ౦ చేత నిద్రి౦చారు.’—లూకా 22:45.

^ పేరా 19 ‘గొప్ప మత్స్యము’ అనే పదాన్ని గ్రీకులో “పెద్ద సముద్ర జీవి” లేదా “పెద్ద చేప” అని అనువది౦చారు. అది ఏ జలచరమో ఖచ్చిత౦గా చెప్పడానికి ఆధారాలే౦ లేవు. అయితే మధ్యధరా సముద్ర౦లో మనిషిని మి౦గేసే౦త పెద్ద షార్క్‌చేపలను (ఒక జాతి సొరచేపలను) కనుగొన్నారు. వేరే సముద్రాల్లో ఇ౦కా పెద్దపెద్ద షార్క్‌లే ఉన్నాయి. వేల్‌షార్క్‌ల పొడవు దాదాపు 45 అడుగుల వరకూ ఉ౦టు౦ది, కొన్నైతే అ౦తకన్నా ఎక్కువ పొడవే ఉ౦టాయి!