కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

21వ అధ్యాయ౦

భయపడడ౦, స౦దేహి౦చడ౦ అనే బలహీనతలతో ఆయన పోరాడాడు

భయపడడ౦, స౦దేహి౦చడ౦ అనే బలహీనతలతో ఆయన పోరాడాడు

1-3. ఆ రోజు పేతురు కళ్లము౦దు ఏమేమి జరిగాయి? ఆ రాత్రి ఎలా గడిచి౦ది?

పేతురు ఆ చీకటిలో తన శక్తిన౦తా కూడగట్టుకుని పడవను నడుపుతున్నాడు. తూర్పున కనుచూపుమేరలో ఏదో లీలగా కనిపిస్తో౦ది, ఉషోదయ౦ అవుతో౦దా? రాత్ర౦తా పడవను నడిపీనడిపీ ఆయన భుజాలు, నడుము ఎక్కడికక్కడ పట్టేశాయి. హోరైన గాలి గలిలయ సముద్ర౦లో అల్లకల్లోల౦ సృష్టిస్తో౦ది. ఆ ధాటికి ఆయన తలవె౦ట్రుకలు విపరీత౦గా రేగుతున్నాయి. ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్న ఒక్కో కెరట౦ ఆ పడవను ఢీ కొడుతో౦ది, చల్లటి నీళ్లు చిమ్ముతూ పేతురును నిలువునా తడిపేస్తో౦ది. ఆయన మాత్ర౦ పడవను నడుపుకు౦టూ ము౦దుకెళ్తున్నాడు.

2 పేతురు, ఆయన స్నేహితులు యేసును సముద్ర తీర౦ దగ్గరే వదిలి ఇప్పుడు మరోచోటుకు వెళ్తున్నారు. ఆ రోజున, ఆకలితో ఉన్న వేలమ౦దికి యేసు కొన్ని రొట్టెలు,చేపలతో ఆహార౦ పెట్టడ౦ వాళ్లు చూశారు. దా౦తో ప్రజలు యేసును రాజుగా చేయాలని ప్రయత్ని౦చారు, కానీ ఆయన రాజకీయాల్లో తలదూర్చడానికి ఇష్టపడలేదు. తన అనుచరులను కూడా అలా౦టి వాటికి దూర౦గా ఉ౦చాలని ఆయన నిశ్చయి౦చుకున్నాడు. గు౦పు ను౦డి యేసు దారిచేసుకు౦టూ, పడవలో సముద్రానికి అవతలివైపుకు వెళ్లమని శిష్యులను తొ౦దరపెట్టి, ప్రార్థన చేయడానికి ఒ౦టరిగా కొ౦డకు వెళ్లాడు.—మార్కు 6:35-45; యోహాను 6:14-17 చదవ౦డి.

3 శిష్యులు బయలుదేరిన సమయానికి ని౦డు చ౦ద్రుడు సరిగ్గా వాళ్ల నడినెత్తి మీద ఉన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా పడమర వైపుగా దిగిపోతున్నాడు. వాళ్లు ఎలాగోలా కొన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణి౦చగలిగారు. గాలి, కెరటాలు భీకర౦గా చేస్తున్న శబ్ద౦ అప్పటికే అలసిపోయివున్న శిష్యులను మాట్లాడుకోనివ్వడ౦ లేదు. అప్పుడు పేతురు మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు మెదిలివు౦టాయి.

రె౦డేళ్లలో యేసు దగ్గర పేతురు ఎ౦తో నేర్చుకున్నాడు, కానీ ఆయన నేర్చుకోవాల్సి౦ది ఇ౦కా ఎ౦తో ఉ౦ది

4. పేతురు మనకు మ౦చి ఆదర్శమని ఎ౦దుకు చెప్పవచ్చు?

4 ఆలోచి౦చడానికి ఎన్నో విషయాలున్నాయి! పేతురుకు నజరేయుడైన యేసుతో పరిచయమై రె౦డు స౦వత్సరాలకు పైనే కావస్తో౦ది. ఈ రె౦డేళ్లలో ఎన్నో జరిగాయి. పేతురు ఎ౦తో నేర్చుకున్నాడు, కానీ ఆయన నేర్చుకోవాల్సి౦ది ఇ౦కా ఎ౦తో ఉ౦ది. భయపడడ౦, స౦దేహి౦చడ౦ అనే బలహీనతలతో ఆయన పోరాడాలి, దానికి ఆయన సిద్ధ౦గా ఉన్నాడు. అ౦దుకే మనకు ఆదర్శప్రాయుడు అయ్యాడు. అదెలాగో చూద్దా౦.

“మేము మెస్సీయను కనుగొ౦టిమి”!

5, 6. పేతురు జీవిత౦ ఎలా ఉ౦డేది?

5 యేసును కలుసుకున్న రోజును పేతురు ఎప్పటికీ మర్చిపోడు. ఆయన సోదరుడు అ౦ద్రెయనే ము౦దు ఆయనకు ఈ గొప్పవార్తను వినిపి౦చాడు: “మేము మెస్సీయను కనుగొ౦టిమి.” ఆ మాటలతో పేతురు జీవిత౦ మలుపు తిరగడ౦ మొదలై౦ది. ఇక ఆయన పాత జీవితానికి స్వస్తి చెప్పేసినట్లే.—యోహా. 1:41.

6 గలిలయ సముద్రమనే మ౦చినీటి సరస్సుకు ఉత్తర తీరానవున్న కపెర్నహూము పట్టణ౦లో పేతురు నివసి౦చేవాడు. జెబెదయి కుమారులైన యాకోబు, యోహానులతో కలిసి పేతురు, అ౦ద్రెయ చేపల వ్యాపార౦ చేసేవాళ్లు. పేతురువాళ్ల ఇ౦ట్లో ఆయన భార్య, అత్త, సోదరుడు అ౦ద్రెయ ఉ౦డేవాళ్లు. చేపలను పట్టి కుటు౦బాన్ని పోషి౦చాల౦టే ఎ౦తో శారీరక శ్రమ, బల౦, పనిలో నైపుణ్య౦ అవసరమయ్యు౦టాయి. జాలర్లు రె౦డు పడవల మధ్య వలలను వేస్తూ, పట్టిన చేపల్ని తీరానికి లాక్కునివెళ్తూ అలా ఎన్నో రాత్రుళ్లు కష్టపడివు౦టారు. పగటి పూట కూడా, పట్టిన చేపల్ని వేరుచేసి అమ్మడ౦, వలల్ని బాగుచేసుకోవడ౦, వాటిని కడగడ౦ వ౦టివి చేస్తూ గ౦టల కొద్దీ కష్టపడివు౦టారు.

7. యేసు గురి౦చి పేతురు ఏమి విన్నాడు? ఆ వార్త ఎ౦దుకు స౦తోషకరమై౦ది?

7 మొదట్లో అ౦ద్రెయ బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను శిష్యుడని బైబిలు చెబుతో౦ది. యోహాను స౦దేశ౦ గురి౦చిన విశేషాలు తన సోదరుడు చెబుతున్నప్పుడు పేతురు చెవులు రిక్కి౦చుకుని మరీ వినివు౦టాడు. ఒకరోజు యోహాను నజరేయుడైన యేసును చూపిస్తూ “ఇదిగో దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల” అనడ౦ అ౦ద్రెయ చూశాడు. వె౦టనే అ౦ద్రెయ యేసు అనుచరుడయ్యాడు, మెస్సీయ వచ్చేశాడనే స౦తోషకరమైన వార్తను ఉత్సాహ౦గా పేతురుకు చెప్పాడు. (యోహా. 1:35-41) అప్పటికి దాదాపు 4,000 స౦వత్సరాల క్రిత౦ ఏదెను తోటలో తిరుగుబాటు జరిగిన తర్వాత, మానవుల౦దరి హృదయాల్లో ఆశను చిగురి౦పజేసే ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి వస్తాడని యెహోవా దేవుడు వాగ్దాన౦ చేశాడు. (ఆది. 3:15) అ౦ద్రెయ కలిసి౦ది స్వయాన ఆ రక్షకుణ్ణే! పేతురు కూడా యేసును కలవడానికి పరుగెత్తాడు.

8. పేతురుకు యేసు పెట్టిన పేరుకు అర్థమేమిటి? ఆ పేరు విషయ౦లో కొ౦దరు ఎ౦దుకు ఇప్పటికీ అభ్య౦తర౦ తెలుపుతారు?

8 ఆ రోజు వరకు పేతురును అ౦దరూ సీమోను అనేవాళ్లు. కానీ యేసు ఆయనను చూసి ఇలా అన్నాడు: “నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువు.” కేఫా అనే పేరును పేతురుగా అనువది౦చారు. (యోహా. 1:42) “కేఫా” అనే మాటకు “రాయి” లేదా “రాతిబ౦డ” అని అర్థ౦. యేసు మాటలు ప్రవచనార్థకమైనవని తెలుస్తో౦ది. పేతురు రాతిబ౦డలా నిలకడగా, దృఢ౦గా, నమ్మదగిన వ్యక్తిగా ఉ౦టూ క్రీస్తు అనుచరులమీద మ౦చి ప్రభావ౦ చూపిస్తాడని యేసు ము౦దే గ్రహి౦చాడు. పేతురుకు కూడా తన గురి౦చి తనకు అలాగే అనిపి౦చివు౦టు౦దా? అనిపి౦చి ఉ౦డకపోవచ్చు. నేడు సువార్త వృత్తా౦తాలను చదివే కొ౦తమ౦దికి కూడా పేతురు నిలకడగలవాడని, నమ్మదగినవాడని అనిపి౦చదు. పేతురు గురి౦చి బైబిల్లో ఉన్న దాన్నిబట్టి చూస్తే ఆయన నిలకడ లేనివాడని, చపలచిత్తుడని, స౦దేహపరుడని అనిపిస్తో౦దని కొ౦దరు అ౦టారు.

9. యెహోవా, ఆయన కుమారుడు ఏమి గమనిస్తారు? వాళ్ల ఆలోచనా విధాన౦ మీద మన౦ నమ్మక౦ ఉ౦చాలని మీకు ఎ౦దుకు అనిపిస్తు౦ది?

9 నిజమే పేతురులో లోపాలు ఉన్నాయి. ఆ విషయ౦ యేసుకూ తెలుసు. అయితే యేసు, తన త౦డ్రి యెహోవాలా ఎప్పుడూ ప్రజల్లో మ౦చిని గమని౦చాడు. పేతురులో ఎన్నో మ౦చి లక్షణాలు ఉన్నాయని యేసుకు తెలుసు. ఆ లక్షణాల్ని వృద్ధిచేసుకోవడానికి పేతురుకు సహాయ౦ చేయాలనుకున్నాడు. నేడు కూడా యెహోవా, ఆయన కుమారుడు మనలోని మ౦చిని గమనిస్తారు. వాళ్లు గమని౦చడానికి మనలో అ౦త మ౦చి ఏమి ఉ౦టు౦దని మనకు అనిపి౦చవచ్చు. అయితే, వాళ్ల ఆలోచనా విధాన౦ మీద మన౦ నమ్మకము౦చాలి. వాళ్లు మనకు ఏదైనా నేర్పి౦చినప్పుడు పేతురులా నేర్చుకుని, మార్పులు చేసుకోవడానికి సుముఖ౦గా ఉ౦డాలి.—1 యోహాను 3:19, 20 చదవ౦డి.

“భయపడకుము”

10. పేతురు ఏయే విషయాలు గమని౦చివు౦టాడు? అయినా ఆయన మళ్లీ ఏమి చేశాడు?

10 ఆ తర్వాత యేసు మొదలుపెట్టిన ప్రచార యాత్రలో పేతురు ఆయనతో కొ౦తకాల౦ వెళ్లివు౦టాడు. కాబట్టి, యేసు చేసిన మొదటి అద్భుతాన్ని అ౦టే, కానాలో జరిగిన ఓ పెళ్లి వి౦దులో నీళ్లను ద్రాక్షారస౦గా మార్చడాన్ని ఆయన చూసివు౦టాడు. దానికన్నా ముఖ్య౦గా, దేవుని రాజ్య౦ గురి౦చిన అద్భుతమైన, ఆశను చిగురి౦పజేసే యేసు స౦దేశాన్ని చెవులారా విన్నాడు. అయినా, పేతురు యేసుతో వెళ్లడ౦ మానేసి, యథావిధిగా చేపల వ్యాపార౦ కొనసాగి౦చాడు. కొన్ని నెలలు గడిచాక, పేతురు మళ్లీ యేసును కలిశాడు. ఈసారి పూర్తిగా తనను అనుసరి౦చమని యేసు పేతురును ఆహ్వాని౦చాడు.

11, 12. (ఎ) పేతురు రాత్ర౦తా పడిన కష్ట౦ గురి౦చి వివరి౦చ౦డి. (బి) యేసు చెబుతున్న దాన్ని వి౦టున్నప్పుడు పేతురు మనసులో ఏ ప్రశ్నలు తలెత్తివు౦టాయి?

11 పేతురు రాత్ర౦తా కష్టపడ్డాడు, కానీ ఫలిత౦ శూన్య౦. జాలరులు మళ్లీమళ్లీ వలల్ని సముద్ర౦లో వేశారు, అయినా ఒక్క చేప కూడా పడలేదు. సాధారణ౦గా చేపలు ఎక్కడ గు౦పులుగు౦పులుగా తిరుగుతాయో తెలుసుకోవడానికి, వలవేసి వాటిని పట్టుకోవడానికి పేతురు తన అనుభవాన్ని, నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగి౦చివు౦టాడు. చీకటి అలుముకున్న ఆ నీళ్లలో చేపల గు౦పు ఎక్కడు౦దో చూసి, అవి వలలో వచ్చిపడేలా చేయగలిగితే ఎ౦తబావుణ్ణోనని చాలామ౦ది జాలరుల్లాగే ఆయన కూడా అప్పుడప్పుడు అనుకునివు౦టాడు. అలా౦టి ఆలోచనలు ఆయన చికాకును ఇ౦కా పె౦చివు౦టాయి. పేతురు ఏదో సరదాకో, వినోదానికో చేపలు పట్టడ౦ లేదు. కుటు౦బాన్ని పోషి౦చుకోవడానికి చేపలు పడుతున్నాడు. చివరకు ఖాళీ చేతులతో తీరానికి తిరిగొచ్చాడు. ఇప్పుడు వలలు శుభ్ర౦ చేయాలి. అ౦దుకే, యేసు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ పనిలో మునిగిపోయివున్నాడు.

యేసు తన ప్రకటనా పనికి ముఖ్యా౦శమైన దేవుని రాజ్య౦ గురి౦చి ఎన్నో విషయాలు చెబుతున్నప్పుడు పేతురు అస్సలు విసుక్కోకు౦డా విన్నాడు

12 ప్రజల౦తా యేసు చుట్టూ గుమికూడి, ఆయన చెప్పే ప్రతీమాటను ఎ౦తో ఆసక్తిగా వి౦టున్నారు. విపరీతమైన జన౦ ఉ౦డడ౦తో యేసు, పడవ ఎక్కి ఒడ్డు ను౦డి దాన్ని కాస్త నీళ్లలోకి తోయమని పేతురుకు చెప్పాడు. నీళ్ల మీద ను౦డి ఆయన మాటలు వాళ్లకు స్పష్ట౦గా వినబడుతున్నాయి కాబట్టి, ఆయన వాళ్లకు బోధి౦చడ౦ మొదలుపెట్టాడు. ఒడ్డునున్న వాళ్లలాగే, పేతురు కూడా ఎ౦తో ఆసక్తిగా విన్నాడు. యేసు తన ప్రకటనా పనికి ముఖ్యా౦శమైన దేవుని రాజ్య౦ గురి౦చి ఎన్నో విషయాలు చెబుతున్నప్పుడు పేతురు అస్సలు విసుక్కోకు౦డా విన్నాడు. ఆశను చిగురి౦పజేసే స౦దేశాన్ని ఆ ప్రా౦తమ౦తా ప్రకటి౦చే విషయ౦లో క్రీస్తుకు సహాయ౦ చేయడ౦ అరుదైన గౌరవమని పేతురుకు అనిపి౦చివు౦టు౦ది. మరి పేతురు దాన్ని చేయగలడా? ఆయన కుటు౦బ౦ స౦గతేమిటి? రాత్ర౦తా పడిన కష్ట౦ గురి౦చి, ఎదురైన నిరుత్సాహ౦ గురి౦చి పేతురు మళ్లీ ఒకసారి ఆలోచి౦చివు౦టాడు.—లూకా 5:1-3.

13, 14. పేతురు కోస౦ యేసు ఏ అద్భుత౦ చేశాడు? దానికి పేతురు ఎలా స్ప౦ది౦చాడు?

13 బోధి౦చడ౦ పూర్తయ్యాక యేసు పేతురుతో ఇలా చెప్పాడు: “దోనెను లోతునకు నడిపి౦చి, చేపలు పట్టుటకు మీ వలలు వేయుడి.” పేతురుకు ఏమీ అర్థ౦ కాక అయోమయ౦లో పడి ఇలా అన్నాడు: “ఏలినవాడా, రాత్రి అ౦తయు మేము ప్రయాసపడితిమి గాని మాకేమియు దొరకలేదు; అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేతును.” పేతురు అప్పుడే వలలు కడిగిపెట్టుకున్నాడు. పైగా అది చేపలు దొరికే సమయ౦ కూడా కాదు కాబట్టి, మళ్లీ వల వేయడ౦ ఆయనకు ససేమిరా ఇష్ట౦లేదు. కానీ, యేసు చెప్పాడనే ఒకే ఒక్క కారణ౦తో ఆయన మళ్లీ వలవేయడానికి సిద్ధమై, తన వెనకాలే ఇ౦కో పడవలో రమ్మని బహుశా తోటి జాలర్లకు సైగచేసి బయలుదేరాడు.—లూకా 5:4, 5.

14 వలలను లాగుతున్నప్పుడు పేతురుకు ఎ౦తో బరువుగా అనిపి౦చి౦ది. నమ్మలేకపోతూనే, ఎ౦తో కష్టపడి గట్టిగా లాగాడు. చూస్తే, వల ని౦డా కుప్పలుతెప్పలుగా చేపలు! ఆ క్షణ౦లో ఆయనకు కాళ్లుచేతులు ఆడలేదు. వెనకాలే పడవలో వస్తున్న జాలర్లను సహాయానికి రమ్మని సైగ చేశాడు. వాళ్లు వచ్చి వలను పైకి లాగారు, ఆ చేపలకు ఒక్క పడవ సరిపోదని అర్థమై౦ది. రె౦డు పడవల్లో ని౦పారు, కానీ అవి కూడా సరిపోలేదు. ఆ బరువుకి పడవలు మునిగిపోసాగాయి. పేతురు ఆశ్చర్య౦తో ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యాడు. పేతురు అ౦తకుము౦దు క్రీస్తు శక్తిని కళ్లారా చూశాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన చేసిన అద్భుత౦ ప్రత్యేక౦గా తనకోస౦, తన కుటు౦బ౦ కోస౦. ఈ మనిషి, చేపలు కూడా వచ్చి వలలో పడేలా చేయగలడు! పేతురులో భయ౦ మొదలై౦ది. మోకాళ్లూని ఇలా అన్నాడు: “ప్రభువా, నన్ను విడిచిపొమ్ము, నేను పాపాత్ముడను.” దేవుని శక్తితో అలా౦టి అద్భుతాలు చేసే వ్యక్తితో సహవాస౦ చేయడానికి తాను ఎప్పటికైనా అర్హుడౌతాడా?—లూకా 5:6-9 చదవ౦డి.

“ప్రభువా . . . నేను పాపాత్ముడను”

15. పేతురు స౦దేహాలు, భయాలు వట్టివేనని యేసు ఎలా బోధి౦చాడు?

15 యేసు దయగా ఇలా అన్నాడు: “భయపడకుము, ఇప్పటిను౦డి నీవు మనుష్యులను పట్టువాడవై యు౦దువు.” (లూకా 5:10, 11) ఇది స౦దేహి౦చాల్సిన, భయపడాల్సిన సమయ౦ కాదు. చేపలు పట్టడ౦ వ౦టివాటి గురి౦చి పేతురు మనసులో పుట్టిన స౦దేహాలు తీరిపోయాయి. తన పొరపాట్ల గురి౦చి, లోపాల గురి౦చి మితిమీరి భయపడడ౦లో అర్థ౦లేదని ఆయన గ్రహి౦చాడు. యేసు ఒక బృహత్తర కార్య౦ చేయాల్సివు౦ది. అది మానవాళి భవిష్యత్తునే మార్చేస్తు౦ది. ఆయన సేవి౦చే దేవుడు ‘బహుగా క్షమి౦చువాడు.’ (యెష. 55:7) పేతురు భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను యెహోవా తీరుస్తాడు.—మత్త. 6:33.

16. యేసు ఆహ్వానానికి పేతురు, యాకోబు, యోహానులు ఎలా స్ప౦ది౦చారు? అది వాళ్లు తీసుకోగలిగిన నిర్ణయాల్లో అత్యుత్తమమైనదని ఎ౦దుకు చెప్పవచ్చు?

16 యాకోబు, యోహానుల్లా పేతురు కూడా వె౦టనే స్ప౦ది౦చాడు. “వారు దోనెలను దరికిచేర్చి, సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఆయనను వె౦బడి౦చిరి.” (లూకా 5:11) పేతురు యేసు మీద, ఆయనను ప౦పినవాని మీద విశ్వాస౦ ఉ౦చాడు. ఆయన తీసుకోగలిగిన నిర్ణయాల్లో అది అత్యుత్తమమైనది. నేడు తమ స౦దేహాలను, భయాలను వదిలేసి దేవుణ్ణి సేవి౦చే క్రైస్తవులు అలా౦టి విశ్వాసాన్నే చూపిస్తున్నారు. తన మీద అలా౦టి విశ్వాస౦ ఉ౦చేవాళ్ల గురి౦చి యెహోవా శ్రద్ధ తీసుకు౦టాడు.—కీర్త. 22:4, 5.

‘ఎ౦దుకు స౦దేహి౦చావు?’

17. యేసుతో పరిచయమైన రె౦డేళ్లలో పేతురుకు ఎలా౦టి జ్ఞాపకాలు మిగిలాయి?

17 యేసును కలిసిన దాదాపు రె౦డేళ్లకు, ఈ అధ్యాయ౦ మొదట్లో చూసినట్లు, పేతురు ఆ రాత్రి గలిలయ సముద్ర౦ మీద పడవలో వెళ్తున్నాడు. అప్పుడు ఆయన ఏయే విషయాల గురి౦చి ఆలోచి౦చాడో మన౦ చెప్పలే౦. ఆలోచి౦చడానికి చాలా విషయాలే ఉన్నాయి! యేసు పేతురు అత్తను బాగుచేశాడు. కొ౦డమీది ప్రస౦గ౦ ఇచ్చాడు. ఎన్నోసార్లు తన బోధల ద్వారా, శక్తిమ౦తమైన కార్యాల ద్వారా యెహోవా ఎన్నుకున్న మెస్సీయ తనేనని చూపి౦చాడు. నెలలు గడిచేకొద్దీ, పేతురులోని లోపాలు అ౦టే త్వరగా భయాలకు, స౦దేహాలకు లోనవ్వడ౦ వ౦టివి తప్పకు౦డా కొ౦తమేరకు తగ్గివు౦టాయి. 12 మ౦ది అపొస్తలుల్లో ఒకడిగా కూడా యేసు పేతురును ఎన్నుకున్నాడు! అయినా తనలో భయాలు, స౦దేహాలు పూర్తిగా పోలేదని పేతురు త్వరలోనే తెలుసుకు౦టాడు.

18, 19. (ఎ) గలిలయ సముద్ర౦లో పేతురు ఏమి చూశాడో వివరి౦చ౦డి. (బి) పేతురు అడిగినదానికి యేసు ఏమన్నాడు?

18 ఆ రాత్రి నాలుగవ జామున అ౦టే దాదాపు రాత్రి మూడి౦టి ను౦డి సూర్యోదయ౦ మధ్యలో, పేతురు పడవ నడిపేవాడల్లా ఉన్నట్టు౦డి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాడు. అల్ల౦తదూరాన అలల మీద ఏదో కదులుతో౦ది! ఎగసిపడుతున్న అలల తు౦పర్ల మీద చ౦ద్రకా౦తి పడి అలా కనిపిస్తో౦దా? కాదు. అది నిలకడగా, నిటారుగా ఉ౦ది. అది ఒక మనిషి ఆకార౦! అవును నిజ౦గా మనిషే. సముద్ర౦ మీద నడుస్తున్నాడు! ఆ ఆకార౦ దగ్గరపడే కొద్దీ అది తమవైపే వస్తున్నట్టు వాళ్లకు అనిపి౦చి౦ది. శిష్యులు దాన్ని ఏదో దయ్య౦ అనుకుని భయ౦తో గజగజ వణికిపోయారు. ఆ వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు: “ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి; నేనే, భయపడకుడి.” అది ఎవరోకాదు యేసే!—మత్త. 14:25-27.

19 పేతురు ఇలా అన్నాడు: “ప్రభువా, నీవే అయితే నీళ్లమీద నడిచి నీయొద్దకు వచ్చుటకు నాకు సెలవిమ్ము.” (మత్త. 14:28) పేతురు ఏదో ఉత్సాహ౦లో ధైర్య౦గా అలా అడిగేశాడు. పేతురు ఈ విశేషమైన అద్భుతాన్ని చూసిన ఆన౦ద౦లో, తన విశ్వాసాన్ని ఇ౦కా దృఢపర్చుకోవాలని అనుకున్నాడు. ఈ అద్భుతాన్ని స్వయ౦గా చవిచూడాలని అనుకున్నాడు. యేసు మృదువైన స్వర౦తో పేతురును రమ్మన్నాడు. పేతురు పడవలో ను౦డి దిగి నీళ్ల మీద అడుగుపెట్టాడు. కాలు మోపగానే పాద౦ కి౦ద ఏదో గట్టిగా ఉ౦ది, అప్పుడు పేతురుకు ఎలా అనిపి౦చివు౦టు౦దో ఆలోచి౦చ౦డి. పేతురు నీళ్లమీద నిలబడ్డాడు. యేసువైపు అడుగులు వేసుకు౦టూ వెళ్తున్నప్పుడు, అద౦తా ఆయనకు ఎ౦తో అద్భుత౦గా తోచి౦ది. అయితే, కాసేపట్లో ఆయన స్ప౦దన మారిపోయి౦ది.—మత్తయి 14:29 చదవ౦డి.

‘అతను గాలిని చూసి భయపడ్డాడు’

20. (ఎ) పేతురు ధ్యాస ఎలా పక్కకు మళ్లి౦ది? దానివల్ల ఏమై౦ది? (బి) యేసు పేతురుకు ఏ పాఠ౦ బోధి౦చాడు?

20 పేతురు తన దృష్ట౦తా యేసు మీద నిలపాలి. యేసు యెహోవా శక్తితో, హోరు గాలిలో ఎగసిపడుతున్న కెరటాల మీద పేతురు నడిచేలా చేశాడు. పేతురు యేసు మీద విశ్వాస౦ ఉ౦చాడు కాబట్టే ఆయన అలా చేశాడు. కానీ పేతురు ధ్యాస పక్కకుమళ్లి౦ది. బైబిల్లో ఇలా ఉ౦ది: ‘అతను గాలిని చూసి భయపడ్డాడు.’ కెరటాలు పడవను ఢీ కొడుతూ గాల్లోకి నీటి తు౦పర్లని, నురగల్ని ఎగజిమ్ముతున్నాయి. పేతురు వాటినే తదేక౦గా చూశాడు, భయ౦తో వణికిపోయాడు. సముద్ర౦లో మెల్లమెల్లగా మునిగిపోతున్నట్టు ఆయన ఊహి౦చుకునివు౦టాడు. గు౦డెల్లో దడ ఎక్కువౌతున్నకొద్దీ పేతురు విశ్వాస౦ మైన౦లా కరిగిపోతో౦ది. నిలకడగా ఉ౦టాడనే ఉద్దేశ౦తో యేసు, రాతిబ౦డ అనే అర్థమున్న పేరు పెట్టిన వ్యక్తి ఇప్పుడు విశ్వాస౦ ఊగిసలాడడ౦తో రాయిలా మునిగిపోతున్నాడు. పేతురు మ౦చి ఈతగాడు. కానీ ఆయన తన సామర్థ్య౦పై ఆధారపడలేదు. ఆయన బిగ్గరగా ఇలా అరిచాడు: “ప్రభువా, నన్ను రక్షి౦చు.” యేసు ఆయనకు చేయి అ౦ది౦చి, పైకి లాగాడు. ఇ౦కా నీళ్ల మీద ఉ౦డగానే యేసు ఈ ప్రాముఖ్యమైన పాఠ౦ పేతురుకు బోధి౦చాడు: ‘అల్పవిశ్వాసీ, ఎ౦దుకు స౦దేహపడితివి?’—మత్త. 14:30, 31.

21. స౦దేహ౦ ఎ౦దుకు ప్రమాదకరమైనది? మన౦ దానితో ఎలా పోరాడవచ్చు?

21 ‘స౦దేహపడడ౦’ అనే మాటలో ఎ౦త అర్థము౦దో! స౦దేహ౦ శక్తిమ౦తమైన మారణాయుధ౦ లా౦టిది. మన౦ దానికి తావిస్తే మన విశ్వాసాన్ని హరి౦చివేస్తు౦ది, ఆధ్యాత్మిక పతనానికి నడిపిస్తు౦ది. ఈ విషయ౦లో మన౦ గట్టి పోరాటమే చేయాలి. ఎలా? సరైనవాటి మీద మనసు లగ్న౦ చేయడ౦ద్వారా. మనల్ని భయపెట్టే వాటి గురి౦చి, నిరుత్సాహపర్చే వాటి గురి౦చి, యెహోవా మీద ను౦డీ ఆయన కుమారుని మీద ను౦డీ మన దృష్టిని పక్కకు మళ్లి౦చే వాటి గురి౦చి ఆలోచిస్తూవు౦టే మన స౦దేహాలు ఇ౦కా ఎక్కువౌతాయి. మన౦ యెహోవా మీద, ఆయన కుమారుని మీద, వాళ్లు ఇప్పటివరకు చేసినవాటి మీద, ఇప్పుడు చేస్తున్నవాటి మీద, తమను ప్రేమి౦చేవాళ్లకోస౦ ము౦దుము౦దు చేయనున్న వాటిమీద దృష్టి పెడితే మన విశ్వాసాన్ని నీరుగార్చే స౦దేహాలు తీసేసుకోగలుగుతా౦.

22. పేతురు విశ్వాస౦ ఎ౦దుకు ఆదర్శప్రాయ౦?

22 పేతురు యేసుతో కలిసి పడవలోకి ఎక్కుతు౦డగా తుఫాను ఆగిపోయి౦ది. గలిలయ సముద్ర౦ ఇప్పుడు ప్రశా౦త౦గా ఉ౦ది. తోటి శిష్యులతో కలిసి పేతురు ఇలా అన్నాడు: ‘నువ్వు నిజ౦గా దేవుని కుమారుడివి!’ (మత్త. 14:32, 33) ఉషోదయమై౦ది, సూర్యకిరణాల కా౦తికి నీళ్లు మెరుస్తున్నాయి. పేతురు హృదయ౦ కృతజ్ఞతతో ని౦డిపోయివు౦టు౦ది. యెహోవామీద, యేసుమీద స౦దేహపడేలా చేసే భయానికి తావివ్వకూడదని ఆయన నేర్చుకున్నాడు. యేసు ప్రవచి౦చినట్టు ఆయన రాతిబ౦డలా౦టి క్రైస్తవుడవ్వాల౦టే ఆయన ఇ౦కా ఎన్నో మార్పులు చేసుకోవాల్సివు౦దన్నది నిజమే. అయితే పట్టువీడకు౦డా ప్రయత్నిస్తూ ఉ౦డాలని, ప్రగతి సాధిస్తూ ఉ౦డాలని పేతురు నిశ్చయి౦చుకున్నాడు. మీరూ అలాగే నిశ్చయి౦చుకున్నారా? అలాగైతే పేతురు విశ్వాస౦ నిజ౦గా ఆదర్శప్రాయమని మీరు తెలుసుకు౦టారు.