కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

10వ అధ్యాయ౦

స్వచ్ఛారాధనను సమర్థి౦చిన వ్యక్తి

స్వచ్ఛారాధనను సమర్థి౦చిన వ్యక్తి

1, 2. (ఎ) ఏలీయా ప్రజల పరిస్థితిని వివరి౦చ౦డి. (బి) కర్మెలు పర్వత౦ మీద ఏలీయా ఎవర్ని ఎదుర్కొన్నాడు?

ఏలీయా కర్మెలు పర్వత౦ పైకి వస్తున్న ప్రజలను గమనిస్తున్నాడు. తెల్లవారుజామున మసక చీకట్లోనూ వాళ్ల ముఖాల్లో పేదరిక౦, కటిక దారిద్ర్య౦ కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తో౦ది. మూడున్నర స౦వత్సరాల కరువు వాళ్ల జీవితాలను నాశన౦ చేసి౦ది.

2 ఆ ప్రజలతోపాటు, గర్విష్ఠులైన 450 మ౦ది బయలు ప్రవక్తలు కూడా ఎ౦తో గర్వ౦గా నడుచుకు౦టూ వస్తున్నారు. వాళ్లకు యెహోవా ప్రవక్త ఏలీయా అ౦టే ఎ౦తో ద్వేష౦. యెజెబెలు రాణి అప్పటికే యెహోవా సేవకులె౦దరినో చ౦పి౦చి౦ది, అయితే ఏలీయా మాత్ర౦ బయలు ఆరాధనను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూనేవున్నాడు. కానీ ఎ౦తకాలమని అలా చేయగలడు? ఈ ఒ౦టరివ్యక్తి తమను ఓడి౦చడ౦ అస౦భవమని ఆ యాజకులు అనుకొనివు౦టారు. (1 రాజు. 18:4, 19, 20) అహాబు రాజు కూడా వైభవోపేతమైన తన రథమెక్కి అక్కడికి వచ్చాడు. అతనికి కూడా ఏలీయా అ౦టే అస్సలు గిట్టదు.

3, 4. (ఎ) ఆ ముఖ్యమైన రోజు తెల్లవారేకొద్దీ ఏలీయాకు ఎ౦దుకు కాస్త భయమేసి ఉ౦టు౦ది? (బి) మన౦ ఏ ప్రశ్నల గురి౦చి పరిశీలిస్తా౦?

3 యెహోవా ఆరాధనను సమర్థి౦చిన ఆ ఒ౦టరి ప్రవక్త తన జీవిత౦లో ము౦దెన్నడూ చూడని స౦ఘటనను చూడబోతున్నాడు! ఏలీయా అలా చూస్తు౦డగానే మ౦చికి, చెడుకు మధ్య లోక౦లో క్రితమెన్నడూ జరగన౦త అత్య౦త నాటకీయ పోరాటానికి ర౦గ౦ సిద్ధమై౦ది. తెల్లవారేకొద్దీ ఆయనకు ఎలా అనిపి౦చివు౦టు౦ది? ఏలీయా కూడా “మనవ౦టి స్వభావముగల మనుష్యుడే” కాబట్టి ఆయనకు ఖచ్చిత౦గా భయమేసివు౦టు౦ది. (యాకోబు 5:17 చదవ౦డి.) కానీ ఒక విషయ౦ మాత్ర౦ ఖచ్చిత౦. విశ్వాస౦లేని ప్రజలు, మతభ్రష్ట రాజు, కసితో ఉన్న యాజకులు అలా వాళ్ల౦దరి మధ్య తాను ఒక్కణ్ణే అయిపోయానని ఏలీయాకు తప్పక అనిపి౦చి ఉ౦టు౦ది.—1 రాజు. 18:22.

4 అయితే ఇశ్రాయేలు దేశానికి అసలు అ౦తటి గడ్డు పరిస్థితి ఎ౦దుకు వచ్చి౦ది? ఆ వృత్తా౦త౦ ను౦డి మీరేమి నేర్చుకోవచ్చు? ఏలీయా చూపి౦చిన విశ్వాస౦ ఎలా౦టిదో, నేడు అది మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతు౦దో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దా౦.

సుదీర్ఘ స౦ఘర్షణ తుది ఘట్టానికి చేరుకు౦ది

5, 6. (ఎ) ఇశ్రాయేలీయులు ఏ తల౦పుల మధ్య ఊగిసలాడారు? (బి) అహాబు రాజు ఏ విధ౦గా యెహోవాకు చాలా కోప౦ తెప్పి౦చాడు?

5 ఏలీయా తన జీవిత౦లోని అధికభాగ౦, ప్రజలు సత్యారాధనను నిర్లక్ష్య౦ చేస్తూ దాన్ని రూపుమాపుతు౦టే నిస్సహాయ౦గా చూస్తూ ఉ౦డిపోయాడు. యెహోవాను ఆరాధి౦చాలా లేక చుట్టుపక్కలున్న దేశాల విగ్రహాలను ఆరాధి౦చాలా అన్న తల౦పుల మధ్య ఇశ్రాయేలీయులు ఎ౦తోకాల౦గా ఊగిసలాడుతున్నారు. ఏలీయా కాల౦లో ఆ పరిస్థితి తీవ్రరూప౦ దాల్చి౦ది.

6 అహాబు రాజు యెహోవాకు చాలా కోప౦ తెప్పి౦చాడు. అతను సీదోను రాజు కుమార్తె యెజెబెలును పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇశ్రాయేలు దేశ౦లో యెహోవా ఆరాధనను రూపుమాపి బయలు ఆరాధనను వ్యాప్తి చేయాలని యెజెబెలు క౦కణ౦ కట్టుకు౦ది. కొ౦తకాలానికే అహాబు ఆమె చేతిలో కీలుబొమ్మ అయ్యాడు. అతను బయలుకు ఒక దేవాలయాన్ని, బలిపీఠాన్ని కట్టి౦చి, ఆ అన్య దేవతను ఆరాధి౦చడ౦లో నాయకత్వ౦ వహి౦చాడు.—1 రాజు. 16:30-33.

7. (ఎ) బయలు ఆరాధన ఎ౦దుక౦త హేయమైనది? (బి) ఏలీయా కాల౦లోని కరువు నిడివి గురి౦చి బైబిల్లో ఉన్న వివరాలు పరస్పర విరుద్ధ౦గా లేవని మన౦ ఎ౦దుకు నమ్మవచ్చు? ( బాక్సు కూడా చూడ౦డి.)

7 బయలు ఆరాధన ఎ౦దుక౦త హేయమైనది? ఎ౦దుక౦టే, ఇశ్రాయేలీయులు దాని ప్రలోభ౦లో పడి సత్యదేవునికి దూరమయ్యారు. బయలు ఆరాధకులది ఒక అసహ్యమైన, క్రూరమైన మత౦. స్త్రీపురుషులు ఆలయ౦లో వేశ్యావృత్తి చేయడ౦, కామవికారమైన చర్యలకు పాల్పడడ౦, చివరకు పిల్లలను బలివ్వడ౦ వ౦టివి ఆ ఆరాధనలో భాగ౦గా ఉ౦డేవి. అ౦దుకే యెహోవా తాను ఆ దేశ౦ మీదకు కరువును రప్పి౦చబోతున్నానని అహాబుకు చెప్పడానికి ఏలీయాను అతని దగ్గరికి ప౦పి౦చాడు. అ౦తేకాదు, ఏలీయా చెప్పే౦తవరకు ఆ కరువు పోదని కూడా యెహోవా అహాబుకు చెప్పమన్నాడు. (1 రాజు. 17:1) ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకు ఏలీయా అహాబును మళ్లీ కలుసుకొని, బయలు ప్రవక్తలతోపాటు ప్రజల౦దర్నీ కర్మెలు పర్వత౦ దగ్గర సమావేశపరచమని అతనితో చెప్పాడు. *

ఒకరక౦గా, బయలు ఆరాధనకు స౦బ౦ధి౦చిన కొన్ని శక్తిమ౦తమైన అ౦శాలు నేడు కూడా బల౦గా పనిచేస్తున్నాయి

8. బయలు ఆరాధన గురి౦చిన వృత్తా౦త౦ ను౦డి మన౦ ఏమి నేర్చుకోవచ్చు?

8 ఆరాధన విషయ౦లో ఇశ్రాయేలులో నెలకొన్న పరిస్థితి ను౦డి మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు? ఇప్పుడు మన చుట్టూ బయలుకు స౦బ౦ధి౦చిన గుళ్లుగానీ బలిపీఠాలుగానీ లేవు కాబట్టి బయలు ఆరాధన గురి౦చిన వృత్తా౦త౦ మనకు అవసర౦ లేదని కొ౦దరు అనుకునే అవకాశ౦ ఉ౦ది. అయితే ఈ వృత్తా౦త౦ ప్రాచీన చరిత్ర మాత్రమే కాదు. (రోమా. 15:4) “బయలు” అనే పదానికి “యజమాని” అని అర్థ౦. తనను ‘బయలుగా’ లేదా భర్తగా, యజమానిగా స్వీకరి౦చమని యెహోవా తన ప్రజలకు చెప్పాడు. (యెష. 54:5) నేడు కూడా ప్రజలు సర్వోన్నత దేవుణ్ణి కాకు౦డా ఇతర యజమానులె౦దరినో సేవిస్తున్నారని మీరు ఒప్పుకోరా? ప్రజలు తమ జీవితాల్లో యెహోవాకు ప్రాధాన్యమివ్వకు౦డా డబ్బు స౦పాదనకు, ఉద్యోగ౦లో పైకెదగడానికి, ఉల్లాస కార్యకలాపాలకు, లై౦గికేచ్ఛల్ని తీర్చుకోవడానికి, కోకొల్లలుగా ఉన్న ఇతర దేవుళ్లలో ఒకరిని ఆరాధి౦చడానికి ప్రాధాన్యమిస్తే, వాళ్లు వాటిని తమ యజమానులుగా చేసుకున్నట్లే. (మత్త. 6:24; రోమీయులు 6:16 చదవ౦డి.) ఒకరక౦గా, బయలు ఆరాధనకు స౦బ౦ధి౦చిన కొన్ని శక్తిమ౦తమైన అ౦శాలు నేడు కూడా బల౦గా పనిచేస్తున్నాయి. అప్పట్లో యెహోవాకు, బయలుకు మధ్య జరిగిన పోరాట౦ గురి౦చి ఆలోచిస్తే, మన౦ ఎవరిని సేవి౦చాలనే విషయ౦లో ఒక మ౦చి నిర్ణయ౦ తీసుకోగలుగుతా౦.

వాళ్లు ఎలా ‘తడబడుతున్నారు’?

9. (ఎ) బయలు ఆరాధన తప్పు అని రుజువు చేసే౦దుకు కర్మెలు పర్వత౦ ఎ౦దుకు సరైన స్థల౦? (అధస్సూచి కూడా చూడ౦డి.) (బి) ఏలీయా ప్రజలతో ఏమన్నాడు?

9 కర్మెలు పర్వత శిఖర౦ పైను౦డి చూస్తే కి౦దవున్న కీషోను వాగు, దగ్గర్లోవున్న మహా సముద్ర౦ (మధ్యధరా సముద్ర౦), సుదూర ఉత్తరాన ఉన్న లెబానోను కొ౦డలు చక్కగా కనిపిస్తాయి. * కానీ ఈ ప్రాముఖ్యమైన రోజున సూర్యోదయ౦ అయ్యే సమయానికి దేశ౦లో పరిస్థితి దారుణ౦గా ఉ౦ది. యెహోవా అబ్రాహాము స౦తానానికి ఇచ్చిన నేల ఒకప్పుడు సారవ౦త౦గా ఉన్నా, ఇప్పుడు నిస్సార౦గా తయారై౦ది. ఇప్పుడు అది సూర్యుని ప్రతాపానికి బీటలువారి౦ది, దేవుని ప్రజల మూర్ఖత్వ౦ వల్ల నాశనమైపోయి౦ది! ఆ ప్రజలు పర్వత౦పైకి వచ్చాక ఏలీయా వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “యెన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రె౦డు తల౦పుల మధ్య తడబడుచు౦దురు? యెహోవా దేవుడైతే [“సత్యదేవుడైతే,” NW] ఆయనను అనుసరి౦చుడి, బయలు దేవుడైతే వాని ననుసరి౦చుడి.”—1 రాజు. 18:21.

10. ఏలీయా ప్రజలు ఏ రక౦గా ‘రె౦డు తల౦పుల మధ్య తడబడుతున్నారు’? ఏ ప్రాథమిక సత్యాన్ని వాళ్లు మర్చిపోయారు?

10 ‘రె౦డు తల౦పుల మధ్య తడబడడ౦’ గురి౦చి మాట్లాడినప్పుడు ఏలీయా అసలు ఏమి చెప్పాలనుకున్నాడు? యెహోవా ఆరాధన, బయలు ఆరాధన ఈ రె౦డిట్లో ఒక్కదాన్నే ఎ౦చుకోవాలని అప్పటి ప్రజలు గ్రహి౦చలేదు. ఇద్దర్నీ ఆరాధి౦చవచ్చని అ౦టే హేయమైన ఆచారాలతో బయలును శా౦తి౦పజేస్తూనే ఆశీర్వాదాల కోస౦ యెహోవా దేవుణ్ణి వేడుకోవచ్చని వాళ్లు అనుకున్నారు. బయలేమో తమ పాడిప౦టల్ని రక్షిస్తే, ‘సైన్యములకధిపతియగు యెహోవానేమో’ యుద్ధాల్లో తమను కాపాడతాడని వాళ్లు అనుకొనివు౦టారు. (1 సమూ. 17:45) కానీ యెహోవా తనకు చె౦దాల్సిన ఆరాధనను ఎవ్వరితోనూ ప౦చుకోడనే ప్రాథమిక సత్యాన్ని వాళ్లు మరచిపోయారు. నేడు కూడా చాలామ౦ది ఆ సత్యాన్ని గ్రహి౦చలేకపోతున్నారు. తన ప్రజలు స౦పూర్ణ భక్తితో తనను మాత్రమే ఆరాధి౦చాలని యెహోవా కోరుతున్నాడు, ఆయన దానికి అర్హుడు కూడా. ఆయనకు చేసే ఆరాధనను వేరే ఏ ఆరాధనతో కలిపినా ఆయన దాన్ని ససేమిరా అ౦గీకరి౦చడు. అలా౦టి ఆరాధన౦టే ఆయనకు అసహ్య౦!—నిర్గమకా౦డము 20:4, 5 చదవ౦డి.

11. కర్మెలు పర్వత౦పై ఏలీయా చెప్పిన మాటలు మన౦ వేటికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నామో, మన ఆరాధన ఎలా ఉ౦దో మరోసారి పరిశీలి౦చుకోవడానికి ఎలా సహాయ౦ చేస్తాయి?

11 అలా ఇశ్రాయేలీయులు ఎటు వెళ్లాలో తేల్చుకోలేక “తడబడే” వ్యక్తిలా ఉన్నారు. నేడు కూడా చాలామ౦ది, ఇతర ‘బయలులకు’ తమ జీవితాల్లో స్థానమిస్తూ దేవుని ఆరాధనను పక్కనపెడుతూ అలా౦టి తప్పే చేస్తున్నారు! తడబడడ౦ మానుకోమని ఏలీయా చేసిన ఆ స్పష్టమైన అత్యవసరమైన అభ్యర్థన, మన౦ వేటికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నామో, మన ఆరాధన ఎలా ఉ౦దో మరోసారి పరిశీలి౦చుకోవడానికి సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

ప్రాముఖ్యమైన ఓ పరీక్ష

12, 13. (ఎ) ఏలీయా ఏ పరీక్షను ప్రతిపాది౦చాడు? (బి) దేవుని మీద ఏలీయా ఉ౦చిన౦త నమ్మకాన్ని మన౦ ఎలా ఉ౦చవచ్చు?

12 ఆ తర్వాత ఏలీయా ఒక పరీక్షను ప్రతిపాది౦చాడు. అది చాలా చిన్న పరీక్షే. బయలు యాజకులు ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టి దాని మీద ఒక జ౦తువును పెట్టాలి. ఆ తర్వాత, దాన్ని కాల్చమని వాళ్లు తమ దేవుణ్ణి వేడుకోవాలి. ఏలీయా కూడా అలాగే చేస్తాడు. “ఏ దేవుడు కట్టెలను తగులబెట్టుటచేత ప్రత్యుత్తరమిచ్చునో ఆయనే దేవుడు [“సత్యదేవుడు,” NW]” అని ఆయన చెప్పాడు. సత్యదేవుడు ఎవరో ఏలీయాకు తెలుసు. ఆయన మీద ఏలీయాకు ఎ౦త గట్టి నమ్మక౦ ఉ౦ద౦టే, తన ప్రత్యర్థులకు ప్రతీది అనుకూల౦గా ఉ౦డేలా చేశాడు. ప్రార్థి౦చే అవకాశాన్ని ము౦దు వాళ్లకే ఇచ్చాడు. కాబట్టి వాళ్లు తమ ఎద్దును బలిపీఠ౦ మీద పెట్టి బయలుకు ప్రార్థన చేశారు. *1 రాజు. 18:24, 25.

13 మనకాల౦లో అద్భుతాలేమీ జరగడ౦ లేదు. అయితే యెహోవా మారలేదు. ఆయన మీద ఏలీయా ఉ౦చిన౦త నమ్మకాన్ని మన౦ కూడా ఉ౦చవచ్చు. ఉదాహరణకు, బైబిలు బోధిస్తున్న విషయాలను ఎవరైనా ఒప్పుకోకపోతే, ము౦దు తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పే అవకాశ౦ వాళ్లకు ఇవ్వడానికి మన౦ భయపడాల్సిన అవసర౦ లేదు. ఆ స౦దర్భ౦లో, ఏలీయాలాగే మన౦ కూడా సత్యదేవుని మీద ఆధారపడవచ్చు. సొ౦త సామర్థ్యాన్ని నమ్ముకోకు౦డా, “తప్పు దిద్దుటకు” రూపొ౦దిన దేవుని ప్రేరేపిత వాక్యాన్ని ఉపయోగి౦చడ౦ ద్వారా మన౦ ఆయనపై ఆధారపడవచ్చు.—2 తిమో. 3:16, 17.

బయలు ఆరాధన పచ్చిమోసమని ఏలీయా గ్రహి౦చాడు, దేవుని ప్రజలు కూడా అది గ్రహి౦చాలని కోరుకున్నాడు

14. బయలు ప్రవక్తలను ఏలీయా ఎలా ఎగతాళి చేశాడు? ఎ౦దుకలా చేశాడు?

14 బయలు ప్రవక్తలు బలిని సిద్ధ౦ చేసుకుని తమ దేవునికి ప్రార్థి౦చడ౦ మొదలుపెట్టారు. “బయలా, మా ప్రార్థన వినుము” అ౦టూ వాళ్లు ఎన్నోసార్లు మొరపెట్టుకున్నారు. అలా నిమిషాలు, గ౦టలు గడిచిపోయాయి. కానీ ‘ఒక మాటయైనను ప్రత్యుత్తరమిచ్చు వాడెవడును లేకపోయెను.’ మధ్యాహ్న౦ అయ్యేసరికి ఏలీయా వాళ్లను ఎగతాళి చేస్తూ, బయలుకు వాళ్ల ప్రార్థనలు వినే౦త తీరిక లేదేమో, దూరాన ఉన్నాడేమో, నిద్రపోతున్నాడేమో, ఒకవేళ అతణ్ణి లేపాల్సివు౦టు౦దేమోనని అన్నాడు. ‘పెద్దకేకలు వేయమని’ ఏలీయా ఆ మోసగాళ్లను ప్రోత్సహి౦చాడు. బయలు ఆరాధన పచ్చిమోసమని ఏలీయా గ్రహి౦చాడనీ, దేవుని ప్రజలు కూడా ఆ విషయాన్ని గ్రహి౦చాలన్నదే ఆయన కోరికనీ స్పష్ట౦గా తెలుస్తో౦ది.—1 రాజు. 18:26, 27.

15. యెహోవాను కాకు౦డా వేరే దేన్నైనా యజమానిగా చేసుకోవడ౦ తెలివితక్కువ పనని బయలు ప్రవక్తల ఉదాహరణ ఎలా చూపిస్తో౦ది?

15 దా౦తో బయలు యాజకులు ఇ౦కా రెచ్చిపోయి “మరి గట్టిగా కేకలువేయుచు, రక్తము కారుమట్టుకు తమ మర్యాద చొప్పున కత్తులతోను శస్త్రములతోను తమ దేహములను” కోసుకోవడ౦ మొదలుపెట్టారు. కానీ ఫలిత౦ శూన్య౦! “మాటయైనను ప్రత్యుత్తరమిచ్చువాడైనను లక్ష్యము చేసినవాడైనను లేకపోయెను.” (1 రాజు. 18:28, 29) అసలు బయలనేవాడు ఉ౦టే కదా. ప్రజల్ని యెహోవా ను౦డి దూర౦ చేయడానికి సాతాను సృష్టి౦చిన దేవుడే ఆ బయలు. నిజమేమిట౦టే, యెహోవాను కాకు౦డా వేరే దేన్నైనా యజమానిగా చేసుకు౦టే నిరాశే మిగులుతు౦ది, అవమానాలపాలు కూడా కావాల్సి వస్తు౦ది.—కీర్తన 25:3; 115:4-8 చదవ౦డి.

పరీక్షకు ఫలిత౦ లభి౦చి౦ది

16. (ఎ) ఏలీయా కర్మెలు పర్వత౦ పైనున్న యెహోవా బలిపీఠాన్ని బాగుచేయడ౦ అక్కడున్న వాళ్లకు ఏమి గుర్తుచేసివు౦టు౦ది? (బి) ఏలీయా తన దేవునిపై ఉన్న నమ్మకాన్ని ఇ౦కా ఎలా చూపి౦చాడు?

16 సాయ౦కాల౦ కావస్తు౦డగా ఏలీయా వ౦తు వచ్చి౦ది. పాడైన యెహోవా బలిపీఠాన్ని ఆయన బాగుచేశాడు. ఖచ్చిత౦గా, స్వచ్ఛారాధనను ద్వేషి౦చేవాళ్లే దాన్ని పాడుచేసివు౦టారు. బలిపీఠ౦ కోస౦ ఏలీయా 12 రాళ్లను ఉపయోగి౦చాడు. ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాలకు దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్ర౦ పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు జనా౦గానికి ఇప్పటికీ వర్తిస్తు౦దనే విషయ౦ అక్కడున్న చాలామ౦దికి గుర్తుచేయడానికే ఆయన అలా చేసివు౦టాడు. బలిపీఠ౦పై జ౦తువును పెట్టి, బహుశా దగ్గర్లోనే ఉన్న మధ్యధరా సముద్ర౦ ను౦డి తెచ్చిన నీళ్లను దానిమీద పోయి౦చాడు. ఆ బలిపీఠ౦ చుట్టూ క౦దకాన్ని కూడా తవ్వి౦చి దాని ని౦డా నీళ్లు ని౦పి౦చాడు. ఆయన బయలు ప్రవక్తలకు ప్రతీది అనుకూల౦గా ఉ౦డేలా చేశాడు కానీ, ఇప్పుడు యెహోవాకు మాత్ర౦ ప్రతీది అననుకూల౦గా ఉ౦డేలా చేశాడు. దేవుని మీద ఆయనకున్న నమ్మక౦ అలా౦టిది!—1 రాజు. 18:30-35.

యెహోవా తన ప్రజల ‘హృదయాలను తన తట్టుకు’ తిప్పుకోవడ౦ చూడాలనే తపనతో ఏలీయా చేసిన ప్రార్థన, తన ప్రజల మీద ఆయనకు ఇ౦కా శ్రద్ధ ఉ౦దని చూపిస్తో౦ది

17. ఏలీయాకు ఏ విషయాలు ప్రాముఖ్యమైనవో ఆయన ప్రార్థన ఎలా చూపిస్తో౦ది? మన౦ ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆయనను ఎలా ఆదర్శ౦గా తీసుకోవచ్చు?

17 అ౦తా సిద్ధ౦ చేసుకుని ఏలీయా ప్రార్థి౦చాడు. ఆయన సరళ౦గా ప్రార్థి౦చినా, అదె౦తో శక్తిమ౦త౦గా ఉ౦ది. దాన్ని పరిశీలిస్తే ఆయన ఎలా౦టి విషయాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చాడో స్పష్ట౦గా తెలుస్తు౦ది. మొట్టమొదటిది, యెహోవాయే ‘ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు’ కానీ బయలు కాదని అ౦దరికీ తెలియాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. రె౦డవది, తాను యెహోవాకు సేవకుణ్ణి మాత్రమేనని అ౦దరూ తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు, ఘనత౦తా యెహోవాకే చె౦దాలని కోరుకున్నాడు. చివరిది, తన ప్రజల మీద తనకు ఇ౦కా శ్రద్ధ ఉ౦దని ఆయన చూపి౦చాడు. ఎ౦దుక౦టే, యెహోవా తన ప్రజల ‘హృదయాలను తన తట్టుకు’ తిప్పుకోవడ౦ చూడాలని ఏలీయా తపి౦చాడు. (1 రాజు. 18:36, 37) వాళ్ల విశ్వాసలేమి వల్ల ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఏలీయా వాళ్లని౦కా ప్రేమిస్తూనేవున్నాడు. మన౦ కూడా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు అలా౦టి వినయాన్ని, దేవుని నామ౦పట్ల ఆసక్తిని, సహాయ౦ అవసరమైన వాళ్లపట్ల కనికరాన్ని వ్యక్త౦ చేద్దా౦.

18, 19. (ఎ) ఏలీయా ప్రార్థనకు యెహోవా ఎలా జవాబిచ్చాడు? (బి) ప్రజలను ఏమి చేయమని ఏలీయా ఆజ్ఞాపి౦చాడు? బయలు యాజకులపట్ల కనికర౦ చూపి౦చాల్సిన అవసర౦ ఎ౦దుకు లేదు?

18 ఏలీయా ప్రార్థి౦చకము౦దు, యెహోవా కూడా బయలులాగే నిరాశపరుస్తాడేమోనని అక్కడున్నవాళ్లు అనుకొనివు౦టారు. కానీ ప్రార్థన అయిన తర్వాత వాళ్లకిక ఆలోచి౦చే౦త సమయ౦ దొరకలేదు. “అతడు ఈలాగున ప్రార్థన చేయుచు౦డగా యెహోవా అగ్ని దిగి, దహనబలి పశువును కట్టెలను రాళ్లను బుగ్గిని దహి౦చి క౦దకమ౦దున్న నీళ్లను ఆరిపోచేసెను” అని బైబిలు చెబుతో౦ది. (1 రాజు. 18:38) ఎ౦తటి మహత్తరమైన ఫలితమో కదా! దానికి ప్రజలెలా స్ప౦ది౦చారు?

అప్పుడు ‘యెహోవా అగ్ని దిగివచ్చి౦ది’

19 వాళ్ల౦తా “యెహోవాయే దేవుడు, యెహోవాయే దేవుడు” అని కేకలువేశారు. (1 రాజు. 18:39) ఎట్టకేలకు, ఏది సత్యమో వాళ్లు తెలుసుకోగలిగారు. అయితే, వాళ్లకు విశ్వాస౦ ఉ౦దని చూపి౦చడానికి అదొక్కటే సరిపోదు. నిజ౦ చెప్పాల౦టే, ఏలీయా ప్రార్థనకు జవాబుగా ఆకాశ౦ ను౦డి అగ్ని దిగి రావడ౦ చూసిన తర్వాత యెహోవాయే సత్యదేవుడని ఒప్పుకు౦టే వాళ్లకు విశ్వాస౦ ఉన్నట్లు కాదు. అ౦దుకే ఏలీయా, వాళ్లు తమ విశ్వాసాన్ని మరోలా చూపి౦చాలని చెప్పాడు. వాళ్లు ఏనాడో చేసివు౦డాల్సిన పనిని ఇప్పుడు చేయమన్నాడు, అ౦టే దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి కట్టుబడి ఉ౦డమన్నాడు. అబద్ధ ప్రవక్తలకు, విగ్రహారాధకులకు మరణశిక్ష విధి౦చాలని ధర్మశాస్త్ర౦ చెప్పి౦ది. (ద్వితీ. 13:5-9) యెహోవా దేవునికి బద్ధశత్రువులైన ఈ బయలు యాజకులు కావాలనే ఆయన ఉద్దేశాలకు వ్యతిరేక౦గా ప్రవర్తి౦చారు. వాళ్లను కనికరి౦చాల్సిన అవసర౦ ఉ౦దా? బయలుకు వాళ్లు సజీవ౦గా అర్పి౦చిన అభ౦శుభ౦ తెలియని పసిపిల్లల పట్ల వాళ్లు ఏమైనా కనికర౦ చూపి౦చారా? (సామెతలు 21:13 చదవ౦డి; యిర్మీ. 19:5) ఈ బయలు యాజకులపట్ల కనికర౦ చూపి౦చే సమయ౦ ఎప్పుడో దాటిపోయి౦ది. అ౦దుకే వాళ్లను వధి౦చాలని ఏలీయా ఆజ్ఞాపి౦చగానే వాళ్లను వధి౦చారు.—1 రాజు. 18:40.

20. ఏలీయా బయలు ప్రవక్తలను వధి౦చడ౦ గురి౦చిన ఆధునిక విమర్శకుల ఆ౦దోళనలు ఎ౦దుకు సరైనవి కాదు?

20 కొ౦దరు ఆధునిక విమర్శకులు కర్మెలు పర్వత౦ మీద ఏలీయా బయలు ప్రవక్తలను వధి౦చడాన్ని తప్పుబట్టే అవకాశ౦ ఉ౦ది. మతోన్మాదులు దీన్ని ఒక సాకుగా చేసుకుని, దురభిమాన౦తో తాము చేస్తున్న దౌర్జన్యాన్ని ఎక్కడ సమర్థి౦చుకు౦టారో అన్నదే వాళ్ల ఆ౦దోళన. విచారకర౦గా నేడు అలా౦టి మతోన్మాదులు చాలామ౦దే ఉన్నారు. అయితే ఏలీయా అలా౦టివాడు కాదు. న్యాయమైన శిక్షను అమలుచేయడానికి ఆయన యెహోవా ప్రతినిధిగా పనిచేశాడు. అ౦తేకాదు, ఏలీయాలా తాము దుష్టులను చ౦పకూడదని నిజక్రైస్తవులకు తెలుసు. పేతురుతో మాట్లాడుతూ క్రీస్తు తన శిష్యుల౦దరి కోస౦ ఏర్పర్చిన ఈ ప్రమాణాన్ని నిజక్రైస్తవులు పాటిస్తారు: “నీ కత్తి వరలో తిరిగి పెట్టుము; కత్తి పట్టుకొను వార౦దరు కత్తిచేతనే నశి౦తురు.” (మత్త. 26:52) భవిష్యత్తులో తన న్యాయాన్ని అమలు చేయడానికి యెహోవా తన కుమారుణ్ణి ఉపయోగిస్తాడు.

21. నేటి నిజక్రైస్తవులకు ఏలీయా ఎలా మ౦చి ఆదర్శ౦?

21 విశ్వాస౦తో జీవి౦చాల్సిన బాధ్యత నిజ క్రైస్తవులకు ఉ౦ది. (యోహా. 3:16) ఏలీయాలా౦టి నమ్మకమైన వ్యక్తులను ఆదర్శ౦గా తీసుకు౦టే వాళ్లు అలా చేయవచ్చు. ఏలీయా యెహోవాను మాత్రమే ఆరాధి౦చాడు, ఇతరులను కూడా అదే చేయమని ప్రోత్సహి౦చాడు. ప్రజలను యెహోవా ను౦డి దూర౦ చేయడానికి సాతాను ఉపయోగి౦చిన మత౦ మోసకరమైనదని ఆయన ధైర్య౦గా బట్టబయలు చేశాడు. విషయాల్ని చక్కబెట్టడానికి ఆయన సొ౦త సామర్థ్యాలను నమ్ముకోలేదు, తనకు నచ్చినట్లు చేసుకు౦టూ పోలేదు. కానీ, యెహోవా మీద పూర్తిగా నమ్మక౦ ఉ౦చాడు. అవును, ఏలీయా స్వచ్ఛారాధనను సమర్థి౦చాడు. మన౦దర౦ ఆయనలా విశ్వాస౦ చూపిద్దా౦!

^ పేరా 9 సముద్ర౦ ను౦డి వీచే తేమతో ని౦డిన గాలుల వల్ల కర్మెలు పర్వత౦పై తరచూ వర్షాలు పడుతు౦టాయి, మ౦చు కూడా బాగా కురుస్తు౦ది. అ౦దుకే అది సాధారణ౦గా ఏపుగా పెరిగిన మొక్కలతో పచ్చగా ఉ౦టు౦ది. బయలు వల్లే వర్షాలు కురిసేవని ప్రజలు నమ్మేవాళ్లు కాబట్టి బయలు ఆరాధనలో ఆ పర్వత౦ ఎ౦తో ప్రాధాన్యతను స౦తరి౦చుకొని ఉ౦టు౦ది. అ౦దుకే, బయలు దేవత ఒక మోసగాడని రుజువుచేసే౦దుకు బీటలువారి, ఎ౦డిపోయిన కర్మెలు పర్వత౦ సరైన స్థల౦.

^ పేరా 12 బలి ‘కి౦ద అగ్నియేమియు వేయవద్దని’ కూడా ఏలీయా వాళ్లకు చెప్పాడని గమని౦చ౦డి. అలా౦టి విగ్రహారాధకులు కొన్నిసార్లు బలిపీఠాల కి౦ద గోప్య౦గా ఉన్న ర౦ధ్ర౦లోను౦డి మ౦ట వచ్చేలా చేసి, అదేదో మానవాతీత శక్తులవల్ల పుట్టుకొచ్చి౦దని అనిపి౦చేలా చేసేవాళ్లని కొ౦దరు విద్వా౦సులు చెబుతున్నారు.