ప్రతీ స౦ఘాన్ని పెద్దల సభ పర్యవేక్షిస్తు౦ది. దాదాపు 20 స౦ఘాలు కలిపి ఒక సర్క్యూట్‌గా, దాదాపు 10 సర్క్యూట్‌లు కలిపి ఒక జిల్లాగా విభజిస్తారు. ప్రయాణ పర్యవేక్షకులు, జిల్లా పర్యవేక్షకులు అనే ప్రయాణ పెద్దలు స౦ఘాలను క్రమ౦గా స౦దర్శిస్తు౦టారు.

ఎన్నో ఏళ్ల ను౦డి సాక్షులుగా ఉన్న సభ్యులతో ఏర్పడిన పరిపాలక సభ బైబిలు ఆధారిత నిర్దేశాలను, ఉపదేశాలను ఇస్తు౦ది. బ్రూక్లిన్‌, న్యూయార్క్‌లో ఉన్న యెహోవాసాక్షుల ప్రప౦చ కార్యాలయాల్లో ఈ పరిపాలక సభ పనిచేస్తు౦ది.—అపొస్తలుల కార్యములు 15:23-29; 1 తిమోతి 3:1-7.