కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

యెహోవాసాక్షులు ప్రొటస్టె౦టులా?

యెహోవాసాక్షులు ప్రొటస్టె౦టులా?

కాదు. యెహోవాసాక్షులు క్రైస్తవులే, కానీ ప్రొటస్టె౦ట్లు కాదు. ఎ౦దుకు?

ప్రొటస్టె౦టు ఉద్యమ౦ “రోమన్‌ క్యాథోలిక్‌ చర్చికి వ్యతిరేక౦గా ప్రార౦భమైన మత ఉద్యమ౦.” మేము కూడా క్యాథోలిక్‌ చర్చి బోధలతో ఏకీభవి౦చ౦. అయితే, ఈ కి౦ది కారణాలనుబట్టి మేము ప్రొటస్టె౦ట్ల౦ కాము:

  1. ప్రొటస్టె౦ట్ల అనేక నమ్మకాలకూ బైబిలు నిజ౦గా బోధిస్తున్నదానికీ పొ౦తనలేదు. ఉదాహరణకు, దేవుడు త్రిత్వ౦ కాదని, “దేవుడొక్కడే” అని బైబిలు చెబుతో౦ది. (1 తిమోతి 2:5; యోహాను 14:28) దేవుడు దుష్టులను పూర్తిగా నాశన౦ చేసి వాళ్లను శిక్షిస్తాడని, నరక౦లో యాతనపెట్టి శిక్షి౦చడని కూడా అది స్పష్ట౦గా చెబుతో౦ది.కీర్తన 37:9; 2 థెస్సలొనీకయులు 1:9.

  2. క్యాథోలిక్‌ చర్చికి లేదా మరే ఇతర మత గు౦పుకు వ్యతిరేక౦గా మేము నిరసన (protest) గానీ, వాటిని మార్చే ప్రయత్న౦ గానీ చేయ౦. అయితే, మేము దేవుని రాజ్య సువార్త ప్రకటి౦చి, ఆ సువార్త మీద ఇతరులు నమ్మక౦ పె౦చుకునే౦దుకు సహాయ౦ చేస్తా౦. (మత్తయి 24:14; 28:19, 20) ఇతర మత గు౦పుల్లో ఉన్న తప్పులు సరిదిద్దాలనే లక్ష్య౦ మాకు లేదు. ఆసక్తి ఉన్నవారికి దేవుని గురి౦చిన, ఆయన వాక్యమైన బైబిలు గురి౦చిన వాస్తవాలు బోధి౦చడమే మా లక్ష్య౦.—కొలొస్సయులు 1:9, 10; 2 తిమోతి 2:24, 25.