కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

తమది నిజమైన మతమని యెహోవాసాక్షులు నమ్ముతున్నారా?

తమది నిజమైన మతమని యెహోవాసాక్షులు నమ్ముతున్నారా?

మత౦ విషయ౦లో నిష్ఠగా ఉ౦డేవాళ్లు తాము ఎ౦చుకున్నది దేవుడు, యేసు అ౦గీకరిస్తున్నారా అని ఆలోచి౦చాలి. అలా చేయకపోతే, మతాన్ని అవల౦బి౦చి లాభ౦ ఏమిటి?

మతాలన్నీ, మార్గాలన్నీ రక్షణకు నడిపిస్తాయనే విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు ఒప్పుకోలేదు. కానీ ఆయనిలా అన్నాడు: “జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి స౦కుచితమునై యున్నది, దాని కనుగొనువారు కొ౦దరే.” (మత్తయి 7:13, 14) ఆ మార్గాన్ని కనుగొన్నామని యెహోవాసాక్షులు నమ్ముతారు. లేకపోతే వాళ్లు మరో మత౦ కోస౦ వెతుకుతారు.