కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

మమ్మల్ని స౦ప్రది౦చ౦డి

కార్యాలయ చిరునామాలు, ఫోన్‌ న౦బర్లు తెలుసుకో౦డి.

ఇజ్రాయిల్‌

Watchtower Association of Israel, RA

PO Box 29345

61293 TEL AVIV

ISRAEL

+972 3-5164039

+972 54-5681911 (Media inquiries)

కార్యాలయ వేళలు

ఆదివార౦ ను౦డి గురువార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి సాయ౦. 5:00 వరకు