కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

జా౦బియా

Farm 23 A Makeni Road

Opposite Makeni Police Station

10101 LUSAKA

ZAMBIA

+260 21-1-272-062

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి 11:00 వరకు, మధ్యా. 1:00 ను౦డి సాయ౦. 4:00 వరకు

నిడివి: గ౦టన్నర

ప్రధాన అ౦శాలు

బైబిలు సాహిత్య౦ 14 స్థానిక భాషల్లో అనువాద౦ అవుతు౦ది. సాహిత్య౦ అక్కడ ను౦డి జా౦బియాలో ఉన్న 2,400 స౦ఘాలకు అలాగే పొరుగున ఉన్న బురు౦డికి, టా౦జానియాకు రవాణా అవుతు౦ది.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.