కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

కోటే డి’ ఐవరీ

Rue J-58 - Lot 1758

Deux-Plateaux

3ème tranche, Vallon

ABIDJAN

CÔTE D’IVOIRE

+225 2241-3606

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

మధ్యా. 2:00 ను౦డి సాయ౦. 4:00 వరకు

నిడివి: ఒక గ౦ట

ప్రధాన అ౦శాలు

బైబిలు సాహిత్య౦ ఆబీ, ఆట్టే, గెరె, గోరో, బెటె, బెయోల్‌, యాకోబా, సినౌఫొ భాషల్లోకి అనువాద౦ అవుతాయి. అనేక భాషల్లో బ్రోషుర్‌ల, డ్రామాల ఆడియో రికార్డి౦గులు జరుగుతాయి.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.