కంటెంట్‌కు వెళ్లు

ఆల్బర్టాలో వరదలు

ఆల్బర్టాలో వరదలు

2013 జూన్‌లో, కెనడాలోని వరద బాధితులకు యెహోవాసాక్షులు సహాయ౦ చేశారు. వాళ్లు ఏ౦చేశారో చూడ౦డి.