కంటెంట్‌కు వెళ్లు

జైల్లో ఉన్న నన్ను యెహోవా బయటకు తెచ్చాడు

జైల్లో ఉన్న నన్ను యెహోవా బయటకు తెచ్చాడు

బైబిలు గురి౦చి నేర్చుకోవడ౦ వల్ల ఒక ఖైదీ జీవిత౦ ఎలా మారిపోయి౦దో చూడ౦డి.కీర్తన 68:6.