కంటెంట్‌కు వెళ్లు

ఫిలిప్పీన్స్‌లో పెనుతుఫాను—విశ్వాస౦తో కష్టాలను జయి౦చారు

ఫిలిప్పీన్స్‌లో పెనుతుఫాను—విశ్వాస౦తో కష్టాలను జయి౦చారు

దాని ను౦డి తప్పి౦చుకున్నవాళ్లు ఏ౦చెబుతున్నారో చూడ౦డి.