కంటెంట్‌కు వెళ్లు

ఒక కొత్త బైబిల్‌

ఒక కొత్త బైబిల్‌

2013 నూతనలోక అనువాదం రివైజ్డ్‌ ఎడిషన్‌ను ఎలా తయారు చేశారో చూడండి.