కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు జీవితాలను మారుస్తుంది

ప్రేమ ద్వేషంపై విజయం సాధిస్తుందా?

ప్రేమ ద్వేషంపై విజయం సాధిస్తుందా?

వివక్ష వల్ల యూదులు, పాలస్తీనా వాళ్లు చాలాకాలంపాటు ఒకరినొకరు ద్వేషించుకున్నారు. కానీ కొంతమంది వివక్షను తీసేసుకుని, ప్రేమ చూపించడం నేర్చుకున్నారు. వాళ్లలో ఇద్దరి గురించి తెలుసుకోండి.