కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు జీవితాన్ని మారుస్తు౦ది

నా జీవన విధాన౦తో నాకు విసుగొచ్చేసి౦ది

నా జీవన విధాన౦తో నాకు విసుగొచ్చేసి౦ది

జీవిత౦లో పెద్దపెద్ద మార్పులు చేసుకోవడానికి, నిజమైన స౦తోషాన్ని పొ౦దడానికి దిమిత్రికి సహాయ౦ దొరికి౦ది.