కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు జీవితాలను మారుస్తుంది

నా జీవన విధానంతో నాకు విసుగొచ్చేసింది

నా జీవన విధానంతో నాకు విసుగొచ్చేసింది

జీవితంలో పెద్దపెద్ద మార్పులు చేసుకోవడానికి, నిజమైన సంతోషాన్ని పొందడానికి దిమిత్రికి సహాయం దొరికింది.