కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు జీవితాలను మారుస్తుంది

మతం మీద నాకు నమ్మకం పోయింది

మతం మీద నాకు నమ్మకం పోయింది

టామ్‌ దేవున్ని నమ్మాలి అనుకున్నాడు, కానీ అతనికి మతం మీద నమ్మకం పోయింది. బైబిలు గురించి నేర్చుకోవడం ద్వారా మళ్లీ దేవుని మీద నమ్మకం ఎలా తిరిగి వచ్చిందో చూడండి.