కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు జీవితాలను మారుస్తుంది

యెహోవా దేవుడు నా కోసం చాలా చేశాడు

యెహోవా దేవుడు నా కోసం చాలా చేశాడు

చిన్నతనంలో లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యింది. బైబిలు గురించి నేర్చుకోవడం ద్వారా ఎలా దేవునితో సంబంధాన్ని ఏర్పర్చుకుందో, తన జీవితానికి ఒక అర్థాన్ని కనుక్కోగలిగిందో చెప్తుంది.