కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు జీవితాలను మారుస్తుంది

నేను అన్యాయాన్ని ఎదిరించాలని అనుకున్నాను

నేను అన్యాయాన్ని ఎదిరించాలని అనుకున్నాను

అన్యాయాన్ని ఎదిరించడానికి రఫీక ఒక ఉద్యమకారుల గుంపులో చేరింది. కానీ దేవుని రాజ్యం మాత్రమే శాంతిని, న్యాయాన్ని తీసుకొస్తుందని బైబిలు ద్వారా తెలుసుకుంది.