కంటెంట్‌కు వెళ్లు

డాజెనేరొ బ్రౌన్‌: కృంగిపోయినా కృశించిపోలేదు

డాజెనేరొ బ్రౌన్‌: కృంగిపోయినా కృశించిపోలేదు

తన సేవకులు ఊహించని విషాదాల్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు దేవుడు వాళ్లను విడిచిపెట్టడు.