కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషాద పరిస్థితిని తట్టుకోవడం

బాధలు

మన బాధలు, కష్టాల గురి౦చి దేవుడు ఏమ౦టున్నాడు?

బాధల్లో దేవుడు మనల్ని పట్టి౦చుకు౦టాడా?

బాధలు—దేవుని నుండి మనకు వచ్చే శిక్షలా?

తప్పులు చేసినందుకు మనుషులను శిక్షించడానికి దేవుడు అనారోగ్యాన్ని, విషాదాన్ని తీసుకొస్తాడా?

విషాదాన్ని తట్టుకోవడానికి నేను ఏమి చేయాలి?

విషాదాన్ని తట్టుకోవడానికి తమకు సహాయ౦ చేసినవాటి గురి౦చి వివరిస్తున్న యువత

లై౦గిక దాడి గురి౦చి నేను ఏమి తెలుసుకోవాలి?—2వ భాగ౦: కోలుకోవడ౦

లై౦గిక దాడికి గురై, కోలుకు౦టున్నవాళ్లు చెప్పిన అనుభవాలు.

దేవుడు చెడుతనాన్ని, బాధల్ని ఇంకా ఎందుకు తీసేయట్లేదు?

చెడు ఎలా మొదలైంది? దేవుడు దాన్ని ఎందుకు తీసేయట్లేదు? బాధలు ఎప్పటికైనా పోతాయా?

దేవుడు బాధల్ని ఇంకా ఎందుకు తీసేయట్లేదు?

ఈ లోకం ఎందుకు ద్వేషంతో, బాధలతో నిండిపోయి ఉందని చాలామంది అడుగుతారు. బైబిలు దానికి సంతృప్తికరమైన, ఓదార్పుకరమైన సమాధానం ఇస్తుంది.

మారణహోమం జరగడానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు?

ప్రేమగల దేవుడు అసలు ఇంత బాధను ఎందుకు అనుమతిస్తాడని చాలామంది అడిగారు. బైబిలు సంతృప్తికరమైన జవాబులు ఇస్తుంది.

బాధలన్నీ త్వరలోనే మటుమాయమౌతాయి!

బాధలకు కారణమైన వాటన్నిటినీ తీసేస్తానని దేవుడు మాటిచ్చాడు. ఆయన దాన్ని ఎప్పుడు, ఎలా చేస్తాడు?

ఇష్టమైనవాళ్లు చనిపోవడం

బాధని తట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు మీరు ఏమి చేయవచ్చు?

చాలామంది కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా తమ ప్రియమైనవాళ్లు చనిపోయిన బాధను తట్టుకోగలిగారు.

ఇష్టమైనవాళ్లు చనిపోయినప్పుడు జీవితం మీద ఆశ కోల్పోకండి

ఇష్టమైనవాళ్లు చనిపోయినప్పుడు కలిగే బాధను తట్టుకోవడానికి సహాయం చేసే ఐదు సలహాల్ని పరిశీలించండి.

అమ్మను గాని నాన్నను గాని పోగొట్టుకున్నప్పుడు

అమ్మను గానీ నాన్నను గానీ పోగొట్టుకోవడ౦ చాలా భయ౦కర౦గా ఉ౦టు౦ది. అప్పుడు కలిగే భావోద్వేగాలు తట్టుకోవడానికి పిల్లలకు ఏమి సహాయ౦ చేస్తు౦ది?

దుఃఖ౦లో మునిగిపోయిన పిల్లలు

కుటు౦బ సభ్యుల్లో ఎవరైన చనిపోయినప్పుడు, ఆ పరిస్థితిని తట్టుకోవడానికి బైబిలు ముగ్గురు యవనులకు ఎలా సహాయ౦ చేసి౦ది?

చనిపోయినవాళ్లను మళ్లీ ఎప్పుడైనా చూస్తామా?

చనిపోయినప్పుడు మనకు ఏమౌతుంది? చనిపోయిన మన ప్రియమైనవాళ్లను మళ్లీ ఎప్పుడైనా చూస్తామా?

బాధలో ఉన్నవాళ్లకు ఒక మంచి ఓదార్పు

బాధలో ఉన్నవాళ్లకు బైబిలు ఒక మంచి ఓదార్పును ఇస్తుంది.

విపత్తులు

విపత్తు వచ్చినప్పుడు జీవితం మీద ఆశ కోల్పోకండి

ప్రకృతి విపత్తు నుండి తిరిగి కోలుకోవడానికి బైబిల్లోని మాటలు మీకు సహాయం చేస్తాయి.

ప్రకృతి విపత్తుల గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

ప్రకృతి విపత్తులు దేవుని నుండి వచ్చే శిక్షా? ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల బాధపడేవాళ్లకు దేవుడు సహాయం చేస్తాడా?

ఫిలిప్పీన్స్‌లో పెనుతుఫాను—విశ్వాస౦తో కష్టాలను జయి౦చారు

హైయాన్‌ పెనుతుఫాను వచ్చినప్పుడు ఏమి జరిగి౦దో తప్పి౦చుకున్న వాళ్లు వివరిస్తున్నారు.