కంటెంట్‌కు వెళ్లు

సృష్టిలో అద్భుతాలు

చీమలు ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ కాకుండా ఎలా ప్రయాణిస్తాయి?

చీమలు ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ కాకుండా ఎలా ప్రయాణిస్తాయి?

చీమలు గుంపులు గుంపులుగా కలిసి పనిచేసినా ఒకదాన్ని మరొకటి గుద్దుకోవడం, ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అవ్వడం లాంటివి జరగవు.