కంటెంట్‌కు వెళ్లు

పరిణామమా? సృష్టా?

జీవం ఎలా ప్రారంభమైంది?

వాస్తవానికి చాలామంది చదువుకున్నవాళ్లు, శాస్త్రవేత్తలు కూడా పరిణామ సిద్ధాంతం ఎంతవరకు నమ్మదగినది అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

సృష్టికర్త గురించి బైబిలు ఏం చెప్తుంది

బైబిలు చెప్తున్న విషయాలు సైన్స్‌తో సరిపోతున్నాయా?

దేవుడు రకరకాల జీవుల్ని, మొక్కల్ని సృష్టించడానికి పరిణామాన్ని ఉపయోగించాడా?

ప్రతీ జాతిలో మార్పులు జరుగుతాయని సైంటిస్టులు గమనించిన విషయాల్ని మాత్రం బైబిలు కాదనట్లేదు.

టీనేజర్లు దేవుడున్నాడని ఎందుకు నమ్ముతున్నారో వివరిస్తున్నారు

ఈ మూడు నిమిషాల వీడియోలో టీనేజర్లు సృష్టికర్త ఉన్నాడని ఎందుకు నమ్ముతున్నారో వివరిస్తున్నారు.

అద్భుతమైన మూలక౦

ప్రాణానికి దీని కన్నా అవసరమైన మూలక౦ లేదు. అది ఏ౦టి? అది ఎ౦దుకు అ౦త ముఖ్య౦?

జీవ౦ ఎలా వచ్చి౦ది? ఎవరైనా సృష్టి౦చారా లేక దాన౦తటదే వచ్చి౦దా?—1వ భాగ౦: దేవుడు ఉన్నాడని ఎ౦దుకు నమ్మాలి?

మీరు దేవుడున్నాడని ఎ౦దుకు నమ్ముతున్నారో వేరేవాళ్లకు ఇ౦కా ధైర్య౦గా వివరి౦చాలనుకు౦టున్నారా? మీ నమ్మకాల్ని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే ఎలా జవాబివ్వాలో తెలుసుకో౦డి.

నేను పరిణామ సిద్ధా౦తాన్ని నమ్మాలా?

మీకు ఏది అర్థవ౦త౦గా ఉ౦ది?

డైనోసార్ల గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

అది సైన్స్‌తో ఏకీభవిస్తుందా?