కంటెంట్‌కు వెళ్లు

సెలవులు, పండుగలు

క్రిస్మస్‌ గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

క్రిస్మస్‌కు సంబంధించిన 6 ఆచారాల పుట్టుపూర్వోత్తరాల గురించి తెలుసుకుంటే బహుశా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు.

యేసు ఎప్పుడు పుట్టాడు?

క్రిస్మస్‌ను డిసెంబరు 25న ఎందుకు జరుపుకుంటున్నారో తెలుసుకోండి.

ఈస్టర్‌ గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

ఈస్టర్‌ పండుగకు సంబంధించిన ఐదు ఆచారాల మూలాలను తెలుసుకోండి.

హాలొవీన్‌ పండుగ ఆరంభం గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

హాలొవీన్‌ సరదా కోసం జరుపుకునే పండుగా లేదా అది హానికరమైనదా?

పస్కా అంటే ఏమిటి?

అది దేనికి గుర్తుగా ఉంది? దాన్ని యేసు ఆచరించినప్పుడు, నేడున్న క్రైస్తవులు ఎందుకు ఆచరించట్లేదు?