కంటెంట్‌కు వెళ్లు

పోస్టర్‌: యెహోవా క్షమిస్తాడు

పోస్టర్‌: యెహోవా క్షమిస్తాడు

ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పోస్టర్‌ ప్రింట్‌ తీసుకుని ఆనందించండి.

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి

యెహోవా క్షమిస్తాడు

మనం తప్పు చేసినప్పుడు నిరుత్సాహంలో ఉండిపోవాలా? ఒక బైబిలు కథ నుండి నిఖిల్‌ ఏం నేర్చుకున్నాడో తెలుసుకుందాం.

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

యెహోవా క్షమిస్తాడు

యెహోవా క్షమించడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు.