కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మీరు కామె౦ట్‌ ప్రిపేర్‌ అవ్వగలరా?

మీరు కామె౦ట్‌ ప్రిపేర్‌ అవ్వగలరా?

నిఖిల్‌ కామె౦ట్‌ ఎలా ప్రిపేర్‌ అయ్యాడు? మీరెలా ప్రిపేర్‌ అవ్వవచ్చు?

ఇవి కూడా చూడండి

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి

కామె౦ట్‌ ఎలా ప్రిపేర్‌ అవ్వాలి?

మీటి౦గ్‌లో చెప్పే కామె౦ట్‌ ప్రిపేర్‌ అవ్వడానికి సహాయ౦ చేసే నాలుగు విషయాలు ఏమిటి?