కంటెంట్‌కు వెళ్లు

25వ పాఠం: స్నేహితుల్ని చేసుకోవడం

25వ పాఠం: స్నేహితుల్ని చేసుకోవడం

యెహోవాను ప్రేమించే ఏ వయసువాళ్లైనా మనకు నిజమైన స్నేహితులు అవ్వవచ్చు. మీ స్నేహితులు ఎవరు?