కంటెంట్‌కు వెళ్లు

38వ పాఠం: సాటిమనిషిని ప్రేమించండి

38వ పాఠం: సాటిమనిషిని ప్రేమించండి

ఇతరులు ఎవరైనా, వాళ్లది ఏ ప్రాంతమైనా వాళ్లను ప్రేమించండి.