కంటెంట్‌కు వెళ్లు

35 వ పాఠం: సమయాన్ని చక్కగా ఉపయోగించండి

35 వ పాఠం: సమయాన్ని చక్కగా ఉపయోగించండి

మీ సమయాన్ని తెలివిగా ఉపయోగించుకొని, యెహోవాను సంతోషపెట్టండి.