కంటెంట్‌కు వెళ్లు

8వ పాఠ౦: శుభ్ర౦గా ఉ౦డ౦డి

8వ పాఠ౦: శుభ్ర౦గా ఉ౦డ౦డి

యెహోవాలా మీరు శుభ్ర౦గా ఉ౦డగలరా? ఎలాగో నిఖిల్‌ నేర్చుకు౦టున్నాడు.

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

ఇల్లు సర్దడానికి నిఖిల్‌కు సహాయ౦ చేయ౦డి!

దీనిని డౌనలోడ్‌ చేసుకో౦డి లేదా ప్రి౦ట్‌ తీసుకో౦డి. నిఖిల్‌ సర్దాల్సిన ఐదు బొమ్మలు కనుక్కోవడానికి సహాయ౦ చేయ౦డి.