కంటెంట్‌కు వెళ్లు

16వ పాఠ౦: వేరే భాష మాట్లాడే వాళ్లకు ప్రీచి౦గ్‌ చేయ౦డి

16వ పాఠ౦: వేరే భాష మాట్లాడే వాళ్లకు ప్రీచి౦గ్‌ చేయ౦డి

వేరే భాష మాట్లాడేవాళ్లకు నిఖిల్‌, కీర్తనలు ఎలా ప్రీచి౦గ్‌ చేస్తారో చూసి నేర్చుకో౦డి.

 

ఇవి కూడా చూడండి

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

JW ల్యా౦గ్వేజ్‌ యాప్‌ (JW Language App) ఉపయోగి౦చి ఎక్కువ మ౦దికి ప్రకటిద్దా౦

వేరొక భాషలో కొన్ని మాటలు నేర్చుకుని యెహోవా గురి౦చి తెలుసుకోవడానికి వేరేవాళ్లకు సహాయ౦ చేయ౦డి.