కంటెంట్‌కు వెళ్లు

26వ పాఠం: విమోచన క్రయధనం

26వ పాఠం: విమోచన క్రయధనం

మనకు ఇప్పుడు వచ్చే కష్టాలను తట్టుకోవడానికి యేసు ఇచ్చిన విమోచన క్రయధనం ఎలా సహాయం చేస్తుంది?