కంటెంట్‌కు వెళ్లు

13వ పాఠ౦: యెహోవా ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు

13వ పాఠ౦: యెహోవా ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు

యెహోవా గురి౦చి మాట్లాడడానికి మీకెప్పుడైనా భయ౦ వేసి౦దా? ధైర్య౦గా ఉ౦డడానికి యెహోవా మీకెలా సహాయ౦ చేయగలడు?

 

ఇవి కూడా చూడండి

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

ధైర్య౦గా ఉ౦డడానికి యెహోవా మీకు ఎలా సహాయ౦ చేస్తాడు?

ఇశ్రాయేలు బాలికలాగే ధైర్య౦గా ఉ౦డడానికి యెహోవా మీకు సహాయ౦ చేస్తాడు.