కంటెంట్‌కు వెళ్లు

13వ పాఠ౦: యెహోవా ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు

13వ పాఠ౦: యెహోవా ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు

యెహోవా గురి౦చి మాట్లాడడానికి మీకెప్పుడైనా భయ౦ వేసి౦దా? ధైర్య౦గా ఉ౦డడానికి యెహోవా మీకెలా సహాయ౦ చేయగలడు?

 

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

పోస్టర్‌: యెహోవా ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు

ధైర్యంగా ఉండడానికి యెహోవా సహాయం చేస్తాడని గుర్తుచేసే ఈ పోస్టర్‌ని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, ప్రింట్‌ తీసుకోండి.

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

ధైర్య౦గా ఉ౦డడానికి యెహోవా మీకు ఎలా సహాయ౦ చేస్తాడు?

ఇశ్రాయేలు బాలికలాగే ధైర్య౦గా ఉ౦డడానికి యెహోవా మీకు సహాయ౦ చేస్తాడు.