కంటెంట్‌కు వెళ్లు

40వ పాఠం: యెహోవా క్షమిస్తాడు

40వ పాఠం: యెహోవా క్షమిస్తాడు

ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు కూడా యెహోవా మన స్నేహితునిగా కొనసాగాలంటే మనం ఏం చేయాలి?

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

పోస్టర్‌: యెహోవా క్షమిస్తాడు

తనపట్ల నమ్మకంగా ఉన్నవాళ్లు తప్పులు చేస్తే యెహోవా క్షమిస్తాడనే విషయాన్ని గుర్తుచేసే ఈ పోస్టర్‌ని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి లేదా ప్రింట్‌ తీసుకోండి.