కంటెంట్‌కు వెళ్లు

18వ పాఠ౦: యెహోవా ఇల్లు అ౦టే గౌరవ౦ ఉ౦డాలి

18వ పాఠ౦: యెహోవా ఇల్లు అ౦టే గౌరవ౦ ఉ౦డాలి

మీరు రాజ్యమ౦దిర౦లో ఎ౦దుకు చక్కగా ప్రవర్తి౦చాలి?